Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkeologi - avancerad fältkurs, 15 hp

Engelskt namn: Archaeology - advanced field studies

Denna kursplan gäller: 2012-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 1AR049

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2012-06-21

Innehåll

Spåren av tidigare människors aktiviteter som lämnat spår i marken kan studeras med hjälp av arkeologiska metoder. Kursen ger fördjupade insikter i arkeologisk undersökningsmetod och efterarbetning. Inom kursen behandlas olika sätt att dokumentera arkeologiska lämningar. Betydelsen av valda dokumentationsstrategiers inverkan på arkeologiska undersökningars utfall bearbetas. Vidare behandlas begrepp och definitioner av anläggningar samt kulturpåverkade sediment. Under kursens gång diskuteras och prövas olika avrapporteringsmodeller, och vad som bestämmer utformning och innehåll.

Genom praktiskt arbete i fält- och labmiljö, i grupp och individuellt, övas färdigheter för olika undersökningsstrategier vid arkeologiska utgrävningar och efterarbete.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat anges nedan efter vart och ett av momenten

Moment 1. Fältdel (7,5 hp)
Efter avklarat moment förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
-lägga upp en arkeologisk undersökningsstrategi för ett område eller objekt utifrån specifika frågeställningar eller baserat på typ och omfattning av en beställning (från exempelvis en länsstyrelse).
-diskutera och ha fördjupad förståelse för ett tvärvetenskapligt arbetssätt och begrepp som multiproxyanalys.

Färdighet och förmåga:
- argumentera för hur att genomföra relevant provtagning i samband med en arkeologisk undersökning.
- genomföra fältarbeten i god samverkan med andra deltagare.
- presentera resultat från en arkeologisk undersökning på ett överskådligt sätt i enlighet med en beställares syn på art och omfattning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-visa insikter om arkeologins möjligheter och begränsningar.
-argumentera för att en viss arkeologisk undersökningsstrategi används på ett objekt baserat på frågeställning och/eller beställarens intentioner.

Moment 2. Efterarbete (7,5 hp)
Efter avklarat moment förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
-redogöra för grunderna inom några arkeologiska dokumentationstekniker, t ex digitala bilder, analog och digital ritning, användningen av bildbehandling, inmätningsinstrument och databehandling.
-visa insikter i olika dokumentationssätts begränsningar och möjligheter.
-visa insikter i arkeologiska grundbegrepp gällande dokumentation och tekniker.

Färdighet och förmåga:
-självständigt och i grupp sammanställa, bearbeta, tolka och presentera undersökningsdata på ett lättbegripligt och överskådligt sätt och i enlighet med beställarens intentioner.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-visa förmåga till problemformulering, problemlösning och ett tvärvetenskapligt förhållningssätt

Behörighetskrav

Univ.: 90 hp kurser i arkeologi, miljöarkeologi, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen på moment 1 bedrivs som fältarbeten och kan förläggas i samband med institutionens seminariegrävningar eller på annan arkeologisk plats. På moment 2 sker undervisningen på Campus, Umeå universitet, med övningar, grupparbeten och laborationer.

Examination

Moment 1. Muntlig och skriftlig redogörelse för egna fältarbeten
Moment 2. Muntlig och skriftlig redogörelse för egna dokumentationsarbeten

Kursen avslutas med en skriftlig individuell uppgift där resultaten från fältundersökningen och efterarbetet (Moment 1 och 2) binds samman i en slutrapport.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i fältarbeten, muntlig framställan samt genom en slutredovisningsuppgift i form av en rapport. Som slutbetyg ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För Väl Godkänd krävs Väl Godkänd på den individuella uppgiften samt väl genomförda fält- och efterarbeten. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan lärare utses att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg.

Tillgodoräknande
Fristående kurser och moment som ingår i flera kurser kan endast tillgodoräknas en gång i examen. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se Umeå universitets tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.