Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkeologi - förhistoria i Norden I, 7,5 hp

Engelskt namn: Archaeology - Prehistory of Scandinavia I

Denna kursplan gäller: 2013-05-27 och tillsvidare

Kurskod: 1AR070

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-04-29

Innehåll

Kursen omfattar ett moment om 7,5 högskolepoäng. I kursen ges huvuddragen i samhällsförändringar och föreställningsvärld i Norden under stenåldern och den äldre bronsåldern. Kursen ger kunskap om olika typer av fornlämningar och förhistoriska föremål i Norden samt en orientering om fornlämningarna i landskapet. I kursen ingår också en orientering om den gällande lagstiftningen för fornlämningar och kulturmiljöer.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna:
  • identifiera förhistoriska föremål och fornlämningar från stenåldern och den äldre bronsåldern i Norden.
  • redogöra för huvuddragen i samhällsförändringar och föreställningsvärld i Norden under stenåldern och den äldre bronsåldern.
  • översiktligt redogöra för regionala variationer rörande föremål, fornlämningar, samhällsförändringar och föreställningsvärld i Norden under stenåldern och den äldre bronsåldern.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs helt och hållet via Internet.

Examination

Examination sker genom tentamen via frågor i vår lärplattform på internet. På alla tentamina ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) samt Väl Godkänd (VG).
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov är godkända. Som slutbetyg för godkänd kurs ges betygen Godkänd eller Väl Godkänd.
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. 0Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg.

Tillgodoräknande
Fristående kurser och moment som ingår i flera kurser kan endast tillgodoräknas en gång i examen. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se Umeå universitets regelsamling).

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 18

Förhistoria i Norden I

Baudou Evert
Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
Höganäs : Wiken : 1992 : 168 s. :
ISBN: 91-7119-239-5 (inb.) ; 280:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: sidorna 10-103.

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden.
Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: sid 147-495.

Finlands historia. 1
Norrback Märtha, Edgren Torsten, Törnblom Lena
Esbo : Schildt : 1992 : 437 s. :
ISBN: 951-50-0566-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: sid 20-151.

Jensen Jørgen
The prehistory of Denmark
London : Routledge : 1995 : xviii, 331 s. :
ISBN: 0-415-11957-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: sid 1-189.

Montelius Oscar
Minnen från vår forntid
[Ny uppl.] : Stockholm : Norstedt : 1917 : 1 vol. :
Obligatorisk

Viss litteratur kan tillkomma eller ersättas och visst kompletterande material kommer att finnas på vår lärplattform på Internet.