Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Konstpedagogik i samtida konstformer, 15 hp

Engelskt namn: Art Pedagogy

Denna kursplan gäller: 2017-05-15 och tillsvidare

Kurskod: 1ES012

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-03-16

Innehåll

Kursen riktar sig till den som är intresserad av att fördjupa sina kunskaper inom samtidskonst och konstpedagogik. Studierna bedrivs på distans med kursträffar förlagda till Bildmuseet i Umeå.

Träffarna innehåller utställningsbesök, workshops, föreläsningar och reflekterande samtal. Samtidskonsten undersöks ur ett teoretiskt och praktiskt tillämpbart perspektiv. I kursens första moment behandlas olika konstpedagogiska förhållningssätt och metoder med fokus på möten med konst i det offentliga rummet eller på konstinstitutionen. I kursens andra moment genomförs ett eget projekt med konstpedagogisk inriktning som slutligen analyseras och presenteras i bild och text.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse
  • ha kännedom om den samtida konstens och kulturens former, grepp och genrer, samt själv kunna förhålla sig estetiskt till samtidskonstfältet
  • ha kunskaper om planering, samarbete och digital/ analog dokumentation av pedagogiskt estetiskt projektarbete
Färdighet och förmåga
  • ha utvecklat sina egna färdigheter i arbete med konstpedagogik i samtida konstformer
  • kunna redovisa resultatet i ett skriftligt och/eller gestaltande arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna självständigt planera, genomföra och vetenskapligt reflektera över ett pedagogiskt estetiskt projektarbete på olika plan
  • vara medveten om och kunna diskutera samtida konstformer, socialkritiska perspektiv och postkoloniala uttryck
  • kunna diskutera och göra vetenskapliga reflektioner över dagsaktuella konstnärliga gestaltningsformer och samtidskonst, samt analysera och reflektera över dessa i relation till några konstpedagogiska metoder

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen i moment ett består av närträffar med föreläsningar, utställningsbesök, seminarier, och gestaltande laborationer. Moment två innehåller ett individuellt konstpedagogiskt projektarbete under nätburen handledning. Projektet presenteras slutligen visuellt och skriftligt

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar samt visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor.
För betyget Väl godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk, estetisk och pedagogisk medvetenhet genom att problematisera, analysera och reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar genom väl underbyggda resonemang. Ökad vikt läggs också vid initiativtagande, ansvarstagande, självständigt tänkande samt kritisk granskning.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 30

Konsten som läranderesurs : syn på lärande, pedagogiska strategier och social inklusion på nordiska konstmuseer
Aure Venke, Illeris Helene, Örtegren Hans
Skärhamn : Nordiska akvarellmuseet : cop. 2009 : 280 s. :
ISBN: 978-91-89477-42-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar. Kap 8. Tillhandahålles av institutionen, finns som PDF

Bendroth Karlsson Marie
Barns möte med konst
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 112 sidor :
ISBN: 978-91-44-11276-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Konstnärligt seende och vad barn kan lära på museum
Wallerstedt Cecilia, Berglund Anna, Pramling Niklas
Skärhamn : Nordiska akvarellmuseet : cop. 2017 : 128 s. :
ISBN: 978-91-89477-67-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen, finns som PDF

Krut : kritisk utbildningstidskrift
Bromma : Föreningen Kritisk utbildningstidskrift : 1977-2011 :
Tidskriftens webbplats
Obligatorisk
Läsanvisning: Lindström, Lars (2008) Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd. Red. Höglund, Carl-Magnus, Reuterstrand, Siri och Wigerfelt, Christer. Nr. 133/134 2009

Lindberg Anna Lena
Konstpedagogikens dilemma : historiska rötter och moderna strategier
[Ny utg.] : Lund : Studentlitteratur : 1991 : 439 s. :
ISBN: 91-44-31711-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen, finns som PDF

Skoglund Elisabet
Konstsamtal, samtalskonst
Stockholm : Cura : 2005 : 59 s. :
ISBN: 91-89091-37-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen, finns som PDF

Örtegren Hans
Samtidskonst och lärande
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2008 :
http://www.mnd.su.se/polopoly_fs/1.41869.1324464327!/5_nr3.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Årgång 5-Nr 3-2008

Referenslitteratur

Jonsson Widén Anna
Bildundervisning i möte med samtidskonst : bildlärares professionella utveckling i olika skolformer
Umeå : Umeå universitet : 2016 : 252 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 978-91-7601-561-2
Se bibliotekets söktjänst

Hillström Ylva
Konst : titta, upptäck, gör
Stockholm : Moderna museet : 2014 : 60 s. :
ISBN: 978-91-501-1666-3
Se bibliotekets söktjänst

Pringle Emily
Konst och pedagogik : "Lärande och konstpedagogikens föränderliga roll" i Gävle konstcentrum
Gävle : Gävle konstcentrum Kulturrådet : 2008 :

Skoglund Elisabet
Leken och konsten
Stockholm : Bergh : 1993 : 111 s. :
ISBN: 91-502-1147-1 (inb.) ;
Se bibliotekets söktjänst

Lusten att skapa
Skoglund Elisabet, Allsten Per Anders
2. uppl. : Stockholm : Bergh : 1998 : 143, [1] s. :
ISBN: 91-502-1331-8 (inb.) ;
Se bibliotekets söktjänst

Ståhle Göran
Mellan konsten och pubilken
Carlssons förlag : 2010 :

Konst och lärande
Konst och lärande :
http://www.konstochlarande.se/content/om-konstochlarande

Engage
Engage :
http://www.engage.org/index.aspx

KOP-trycksaker att ladda ner
Riksutställningar :
http://riksutstallningar.se/kop

Malmqvist Karin
Zon Moderna
Moderna museet : 2006 :