"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Estetiska ämnen C, 30 hp

Engelskt namn: Creative Studies C

Denna kursplan gäller: 2024-03-11 och tillsvidare

Kurskod: 1ES024

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2024-03-13

Innehåll

Kursen syftar till en vetenskaplig konstnärlig fördjupning inom de estetiska ämnena. Ett syfte samt ett antal frågeställningar utgör utgångspunkt för planering, genomförande, presentation samt kritisk granskning inom ramen för ett ämnesinriktat konstnärligt gestaltande arbete. Arbetet ska resultera i en sammanhängande produktion bestående av två delar: en konstnärlig gestaltning (konstnärlig artefakt) och en skriftlig framställning (uppsats). Delkurs 1 ägnas åt förberedelser och planering inför delkurs 2, vilken ägnas åt genomförande, presentation och granskning av det konstnärligt gestaltande arbetet. 
 

Delkurs 1. Forskningsplanering 7,5 hp 

Under delkursen formuleras syfte och frågeställningar för undersökningen som görs under delkurs 2, med utgångspunkt i respektive ämnesinriktning. Delkursen inkluderar en orientering i forskningsfältet konstnärlig forskning, samt en introduktion i för forskningsfältet relevanta frågeställningar samt teorier och metoder. En introduktion i vetenskaplig litteratursökning samt vetenskapligt skrivande genomförs, med fokus på att avgränsa, söka och problematisera tidigare forskning utifrån att bedöma och kritiskt granska forskningens vetenskapliga, samhälleliga, etiska såväl som konstnärliga aspekter. Delkursen avslutas med skrivandet av en forskningsplan (examinerande), vilket kommer ligga till grund för arbetet i delkurs 2.  

 
Delkurs 2. Konstnärligt gestaltande och uppsatsskrivande, 22,5hp 

Med forskningsplanen från delkurs 1 som utgångspunkt fokuseras arbetets genomförande, presentation och granskning under delkurs 2. De två delarna av produktionen (konstnärlig artefakt och uppsats) ska betraktas som två sidor av en sammanhängande helhet. Den konstnärliga artefakten bearbetas för att sedan presenteras i gestaltande form (utställning, framförande eller liknande) och uppsatsen presenteras i form av en vetenskaplig uppsats. Delkursen inkluderar även att opponera på andra studenters inlämningar vid seminarier, såväl gestaltande som skriftliga.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna: 
 
Kunskap och förståelse:

 • redogöra för de estetiska ämnenas forskningsfält, med fokus på den valda estetiska inriktningen inom området. 
 • redogöra för vetenskapliga och konstnärliga teorier och metoder samt hur dessa samverkar. 
 • redogöra för forskningsfrågor och metoder relevanta för konstnärligt gestaltande vetenskapliga undersökningar. 

Färdighet och förmåga:

 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information med utgångspunkt i frågeställningar som relaterar till den konstnärliga gestaltningen. 
 • kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer under forskningsprocessen.  
 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem under forskningsprocessen. 
 • genomföra uppgifterna inom delkurserna inom tidsramarna för kursen. 
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog genom opponering och försvar vid examinerande seminarier. 
 • självständigt planera, genomföra, presentera och kritiskt granska ett vetenskapligt konstnärligt gestaltande arbete som inkluderar undersökning, bearbetning, produktion och dokumentation. 
 • tillämpa de konstnärliga och hantverksmässiga kunskaper som krävs för det konstnärliga gestaltandet som del av arbetsprocessen. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • göra bedömningar av vetenskapliga och konstnärliga processer och produkter utifrån vetenskapliga, samhälleliga, etiska såväl som konstnärliga aspekter. 
 • visa insikt om samhälleliga kunskapsdimensioner i estetiska ämnen samt konstnärlig forskning, samt om användningen av den sortens kunskap i relation till personligt och kollektivt ansvar. 
 • identifiera egna behov av ytterligare kunskap och kunskapsutveckling. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt minst 60 hp inom någon av följande inriktningar eller motsvarande kunskaper.-Grafisk design och media A och B -Design & kläder A och B -Skapande musik 1 och 2 -Musikskapande och ensamblespel 1 och 2  -Arrangering och komposition 1 och 2

Undervisningens upplägg

Undervisningen i delkurs 1 bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops samt individuell och grupphandledning, med fokus på att skapa en forskningsplan. Under delkurs 2 ges såväl individuell som grupphandledning samt seminarier för att adressera såväl process- som produktaspekter i arbetet med gestaltning och uppsats. Delkurs 2 inkluderar gestaltningsseminarium, 70%-seminarium, presentation samt slutseminarium. Undervisningen ges såväl online som på campus. 

Examination

Delkurs 1
Delkursen examineras genom inlämning av en individuell skriftlig forskningsplan för det kommande arbetet i delkurs 2. Forskningsplanen ska inkludera syfte och frågeställningar, en forskningsöversikt, förslag på metod och teori samt en tidsplan för det kommande arbetet med såväl den konstnärliga artefakten som uppsatsen. 

 
Delkurs 2

Delkursen inkluderar fyra examinationer: 

 • Ett gestaltningsseminarium där den delvis bearbetade konstnärliga gestaltningen presenteras. Vid seminariet ska studenterna även opponera på varandras arbeten. 
 • Ett 70%-seminarium där den delvis färdigställda uppsatsen samt den färdigställda konstnärliga gestaltningen presenteras. Vid seminariet ska studenterna även opponera på varandras arbeten. 
 • En presentation av den färdigställda konstnärliga gestaltningen i form av en digital eller analog utställning/konsert/föreställning eller annan lämplig presentationsform. 
 • Ett slutseminarium där den färdigställda uppsatsen samt den färdigställda konstnärliga gestaltningen bedöms. Vid seminariet ska studenterna även opponera på varandras arbeten.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov och kan göras för student som erhållit beslut om stöd. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.  

 För att få betyget VG på helkurs krävs VG på delkurs 2.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.  
 
En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett underkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. 

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är kursens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas, annars måste de göras eller lämnas in vid nytt provtillfälle. 

Kursen ersätter den tidigare kursen Estetiska ämnen C (1ES014) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna. 

 I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. För praktik/VFU garanteras minst ett provtillfälle (inklusive ordinarie provtillfälle).  

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 27

Modul 1

Lind
Om metoder i konstnärlig forskning. Metod, process, redovisning: Konstnärlig forskning årsbok 2014
Vetenskapsrådet : 2014 :
Vetenskapsrådet
Obligatorisk

Borgdorff Henk
The Conflict of the faculties: Perspectives on artistic research and academia
Leiden University Press : 2012 :
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/32887/595042.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Obligatorisk
Läsanvisning: kapitel 3, 5, 7

Bale Kjersti
Estetik : en introduktion
Göteborg : Daidalos : 2010 : 205 s. :
ISBN: 978-91-7173-307-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: förord och kapitel 1

Chang Heewon
Autoethnography as method
Walnut Creek, Calif. : Left Coast Press : 2008 : 229 p. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0808/2007044268-b.html
ISBN: 9781598741230
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: kapitel 3

Handbook of the arts in qualitative research : perspectives, methodologies, examples, and issues
Knowles J. Gary, Cole Ardra L.
Los Angeles : Sage Publications : 2008 : xix, 700 p. :
ISBN: 9781412905312 (cloth)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Art and knowledge

Globala målen för hållbar utveckling
United Nations Development Programme (UNDP) :
www.globalamalen.se
Obligatorisk

Thurén Torsten
Vetenskapsteori för nybörjare
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2019] : 203 sidor :
ISBN: 9789147127788
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s 5-132

Ödman Per-Johan
Tolkning, förståelse, vetande : hermeneutik i teori och praktik
3., oförändr. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 254 s. :
ISBN: 9789144118680
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s 11-56, 97-107, något av de tre exemplen (136-152, 153-185 eller 186-234) samt 235-243

Forskningsöversikt 2023: Konstnärlig forskning
2023 :
https://www.vr.se/5.6c59504e18529c30a65426f6.html
Obligatorisk

Urval av andras ex.arb./masteruppsatser i konstnärlig forskning (urval bestäms i undervisningen)

Modul 1: valbar ämnesinriktad artikel/kapitel, exempelvis en av dessa tre:

The design way : intentional change in an unpredictable world
Nelson Harold G., Stolterman Erik
2. ed. : Cambridge, MA : MIT Press : 2012 : 282 s. :
ISBN: 978-0-262-01817-3 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Skåreus Eva
Bilder i forskning : visuella metoder, konstbaserad forskning & fallstudier
Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2015 : 124 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-96664

Music autoethnographies : making autoethnography sing : making music personal
Bartleet Brydie-Leigh, Ellis Carolyn
2009 : xiii, 273 pages :
ISBN: 9781921513404
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 2

Handbook of the arts in qualitative research : perspectives, methodologies, examples, and issues
Knowles J. Gary, Cole Ardra L.
Los Angeles : Sage Publications : 2008 : xix, 700 p. :
ISBN: 9781412905312 (cloth)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: 1-2 kapitel vardera/student, fördelas av undervisande lärare

Att skriva en bra uppsats
Reinecker Lotte, Stray Jörgensen Peter
3:e upplagan : Samfundslitteratur och Liber AB, 2014 - 346 s. ISBN: 978-91-47-11151-0 :
Obligatorisk

Samt egen litteratur utifrån valt arbete och ämne omfattande 5 till 10 titlar (väljs under kursens gång).

Referenslitteratur

Forskningsöversikt 2019 Konstnärlig forskning
2019 :
https://www.vr.se/5.ad27632166e0b1efab471f.html

Design thinking for educators
Riverdale + IDEO :
https://designthinking.ideo.com/resources/design-thinking-for-educators

Artistic research : theories, methods and practices
Hannula Mika, Suoranta Juha, Vadén Tere, Griffiths Gareth, Kölhi Kristina
Helsinki : Academy of Fine Arts : 2005 : 174 s. :
ISBN: 9515327431
Se Umeå UB:s söktjänst

Film art : an introduction
Bordwell David, Thompson Kristin
10. ed., international ed. : New York : McGraw-Hill : 2015 : xviii, 526 s. :
ISBN: 9789814646338
Se Umeå UB:s söktjänst

Gustavsson Bernt
Kunskapsfilosofi : tre kunskapsformer i historisk belysning
Stockholm : Wahlström & Widstrand : 2000 : 263, [1] s. :
ISBN: 91-46-17648-9 (inb.) ;
Se Umeå UB:s söktjänst

Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn, Nilsson Björn
2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1997 : 360 s. :
ISBN: 978-91-44-00211-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Marner Anders
Upplevelse, tolkning, analys och samtal : ett bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i bildbetraktandet
Umeå : Umeå universitet : 2009 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-31611

Design för lärande : ett multimodalt perspektiv
Selander Staffan, Kress Gunther R.
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 163 sidor :
ISBN: 9789144155951
Se Umeå UB:s söktjänst

Sennett Richard
The craftsman
London : Penguin : 2009. : 326 s. :
ISBN: 9780141022093
Se Umeå UB:s söktjänst

Thurén Britt-Marie
Genusforskning : frågor, villkor och utmaningar
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2003 : 113 s. :
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/vr_O123.pdf
ISBN: 91-7307-041-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Cross Nigel
Designerly ways of knowing
Basel : Birkhäuser : 2007 : 138 s. :
ISBN: 9783764384845 (pbk.) :
Se Umeå UB:s söktjänst

Kawamura Yuniya
Doing research in fashion and dress : an introduction to qualitative methods
English ed. : Oxford : Berg : 2011 : x, 150 p. :
ISBN: 978-1-84788-583-8 (hbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Leavy Patricia
Method meets art : arts-based research practice
Second edition. : New York : The Guilford Press : [2015] : xxi, 328 pages :
ISBN: 9781462513321
Se Umeå UB:s söktjänst

Rose Gillian
Visual methodologies : an introduction to researching with visual materials
3. ed. : London : Sage : 2012 : xx, 386 s. :
ISBN: 9780857028877
Se Umeå UB:s söktjänst

Schön Donald A.
The reflective practitioner. : how professionals think in action
Routledge : 1991 : 384 pages :
ISBN: 9781315237473
Se Umeå UB:s söktjänst

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Se Umeå UB:s söktjänst