Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Föremålens betydelser. Om relationen mellan ting, identitet och kultur, 7,5 hp

Engelskt namn: The meaning of things: On relations between things, identity and culture

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1ET051

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2019-03-04

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2022-02-22

Innehåll

Kursen handlar om relationer mellan föremål, samhälle och identitet. Studenten tar del av etnologiska studier om föremålens betydelser ur kulturella, sociala och historiska perspektiv. I den första kursdelen uppmärksammas ting som del av vardagens miljöer, som tecken för kollektiv och individuell identitet. Här ingår även deras betydelser för mänskliga relationer, minnesarbete och livshistoriskt berättande. I den andra kursdelen studeras föremålens roller i relation till ägande, konsumtion, livsstil och perspektiv på hållbarhet.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Föremålens agens och vardagliga betydelser (3 hp)
The agency of things and their everyday meanings (3 credits)

 För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
  • redogöra för olika perspektiv på föremålens betydelser i vardagslivet
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga
  • uppvisa kännedom om relationen mellan ting och människa i berättande 

Modul 2. Föremål och perspektiv på ägande, konsumtion och hållbarhet (4,5 hp)
Objects and perspectives on ownership, consumption and sustainability (4,5 credits)

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
  • redogöra för perspektiv på konsumtion, ägande och hållbarhet

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:
  • diskutera ting som individuella och kollektiva identitetsmarkörer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges via internet och innehåller inga fysiska träffar. Undervisningen består av skriftliga introduktioner på kurswebben, digitala seminarier, litteraturstudier och individuella uppgifter.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursen examineras genom skriv- och dokumentationsuppgifter samt hemskrivningsuppgifter (essäer över kurslitteraturen). Uppgifterna publiceras fortlöpande på lärplattform under kursens gång. Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. Examination sker enligt graderna (VG) Väl godkänd, (G) Godkänd och (U) Underkänd för hemtentamen. För seminarier, skriv- och dokumentationsuppgifter utgår betyget (G) Godkänt, eller (U) Underkänt. För betyget Väl Godkänd för kursen krävs betyget Väl Godkänd på båda modulerna. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och som har varit aktiv på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.


Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1ET029 Etnologi A - kultur, berättelser, ritualer 30 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Litteratur

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 1: Föremålens agens och vardagliga betydelser (3 hp)

Brembeck Helene
"Att fylla och tömma boet"
Vardagslivets fronter : 2006 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 106-124 Tillhandahålles av institutionen.

Talande ting : berättelser och materialitet
Ek-Nilsson Katarina, Meurling Birgitta
Uppsala : Institutet för språk och folkminnen : 2014 : 177 s. :
ISBN: 978-91-86959-19-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Löfgren Orvar
Containing the past, the Present and the Future: Packing a Suitcase
Narodna Umjetnost 53/1 : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 59-74 Tillhandahålles av institutionen.

Löfgren Orvar
Drömmen om den perfekta julen
Ingår i:
Svenska vanor och ovanor
Stockholm : Natur och kultur : 1991 : 295 s. :
Obligatorisk

Studenten väljer i samråd med kursansvarig en fördjupning om ca 30 sidor. Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

Modul 2. Föremål och perspektiv på ägande, konsumtion och hållbarhet (4,5 hp)

Marshall Matilda
Hållbarhet till middag : en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet
Höör : Brutus Östlings bokförlag Symposion : 2016 : 251 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 9789187483233
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Salomonsson Karin
Mitt och ditt : etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse
Lund : Lund Studies in Arts and Cultural Sciences : [2018] : 236 sidor :
ISBN: 9789198369052
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wettstein Margrit
Liv genom tingen : människor, föremål och extrema situationer
Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion : 2009 : 154 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-99538
ISBN: 978-91-7139-831-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Konsumtion
Östberg Jacob, Kaijser Lars
Malmö : Liber : 2010 : 125 s. :
ISBN: 978-91-47-08874-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

I utkanter och marginaler : 31 texter om kulturhistoria : en vänbok till Birgitta Svensson
Svensson Birgitta, Larsson Marianne
Stockholm : Nordiska museets förlag : 2015 : 360 s. :
ISBN: 9789171085795
Se bibliotekskatalogen Album