"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att genomföra och skriva om forskning baserad på intervjuer och narrativ analys, 7,5 hp

Engelskt namn: Conducting and Writing Research Using Interviews and Narrative Analysis

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 1ET065

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-09-09

Innehåll

Denna kurs på avancerad nivå fokuserar intervjupraktik, intervjuanalys med narrativ analys som främsta verktyg, samt skrivande av kvalitativ forskning på engelska som andraspråk. Deltagarna bistås att utveckla en förståelse för narrativ analys, genomföra egen mindre intervjustudie och dokumentera forskningsresultat. Vidare instrueras och tränas tekniker inom genreanalys, översättning och textkomposition som används för skrivande på andraspråk.
 
Kursen erbjuder en träning i intervjuanalys samt akademiskt skrivande på engelska. Deltagarna studerar olika typer av intervjupraktiker och narrativ forskning för att undersöka möjligheter, problem och analytiska strategier. I fokus står också samspelet mellan intervjuns syfte, dess språkliga form, forskarens val av presentationsteknik och vilken typ av kunskap som kan skapas. Kursen tillämpar studentcentrerat lärande.
 
Deltagarna får läsa och diskutera vetenskaplig litteratur om val av intervjumetod, förberedelser inför en intervju, samt genomförande av intervjuer med olika tekniker. De får diskutera möjliga sätt att transkribera intervjuer och att genomföra narrativ analys inom sitt eget forskningsområde och i relation till den av kunskap som kan skapas när olika verktyg och analysnivåer tillämpas. Aktiviteter och uppgifter inkluderar läsning av teoretiska underlag om intervjuer och narrativmetodik samt deltagande i obligatoriska seminarier och workshops om att transkribera intervjuer, att identifiera narrativa teman och att välja och översätta intervjuexcerpter.
 
Kursen bistår deltagarna i att utveckla en medvetenhet om de utmaningar som är förknippade med att skriva narrativbaserad forskning när de arbetar på flera språk, till exempel översättning av intervjudata, tolkning av innebörden av specifika berättelser som är inbäddade i deltagarnas språk och beakta nyanser i språket, både ursprungsspråket och språket i den slutliga texten. Deltagarna får utforska tekniker som möjliggör en rimlig transparens i forskarnas översättningar.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs (7,5 hp) ska den studerande avseende kunskap och förståelse
 

  • redogöra för och problematisera olika intervjumetoder och intervjutekniker i relation till olika mål med kunskapsproduktion samt motivera det egna valet av intervjupraktik
  • problematisera och motivera valet av en specifik version av narrativ analys i sin egen studie
  • identifiera genrespecifika drag i forskningstexter och visa medvetenhet om översättningspraktiker 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga
 

  • genomföra intervjuer med vald intervjumetod och transkribera dem
  • delta aktivt i seminarier och workshops
  • använda data från intervjuer och narrativ analys i att skriva och revidera texter i relation till genreförväntningar inom deltagarens egen disciplin 

 
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
 

  • problematisera och reflektera över intervju som metod, inklusive forskarens deltagande och påverkan
  • problematisera och reflektera över narrativ analys som ett vetenskapligt förhållningssätt
  • problematisera översättningsmetoder för intervjumaterial och för analysen av sådant material
  • kritiskt utvärdera publicerad litteratur som använder översatta intervjuer

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen om 180 hp eller 90 hp inom ett huvudområde varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt examensarbete. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen ges på engelska. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar/workshops och individuellt arbete.
 
I de fall närvaro vid seminarier och workshops är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. Vid frånvaro på ett obligatoriskt undervisningstillfälle krävs en komplettering; läraren kommer då att ge instruktioner om vilken komplettering som krävs.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursen examineras löpande genom seminarier, gruppuppgifter, workshops samt genom individuella skrivuppgifter. Betygsskalan för seminarier, workshops och gruppuppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för individuella uppgifter är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier, workshops och gruppuppgifter samt på de individuella uppgifterna. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier, workshops och gruppuppgifter samt Väl godkänd på de individuella uppgifterna.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tillgodoräknande 
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Litteratur

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Translation decisions in qualitative research: a systematic framework
Abfalter D., Mueller-Seeger J., Raich M.
. International Journal of Social Research Methodology, 24(4) : 2021 :
https://search.ub.umu.se/discovery/fulldisplay?docid=cdi_proquest_journals_2559548427&context=PC&vid=46UMEA_INST:UmUB&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,Translation%20decisions%20in%20qualitative%20research:%20a%20systematic%20framework&offset=0
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 469-486

Doing interviews
Brinkmann Svend, Kvale Steinar
2nd edition : Los Angeles : SAGE : [2018] : xx, 186 pages :
ISBN: 9781473912953
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/discovery/search?query=any,contains,Doing%20interviews&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&sortby=date_d&vid=46UMEA_INST:UmUB&facet=frbrgroupid,include,9013879197989684440&lang=sv&offset=0

Caplan Nigel A.
Grammar choices for graduate and professional writers
Second edition : Ann Arbor : University of Michigan Press : [2019] : xii, 204 pages :
ISBN: 9780472037315
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/discovery/fulldisplay?docid=cdi_dialnet_primary_oai_dialnet_unirioja_es_ART0001443292&context=PC&vid=46UMEA_INST:UmUB&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,grammar%20choices%20for%20graduate&offset=0

The SAGE handbook of interview research : the complexity of the craft
Gubrium Jaber F., Holstein James A., Marvasti Amir B., McKinney Karyn D.
Second edition. : Thousand Oaks, California : SAGE Publications : 2012 : 1 online resource (x, 613 pages) :
Online access for UMUB
ISBN: 9781452218403
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Caretta, M. A. (2015). Situated knowledge in cross-cultural, cross-language research: A collaborative reflexive analysis of researcher, assistant and participant subjectivities. Qualitative Research, 15(4), 489-505.

Words to think with: An introduction
Law J., Mol A.
The Sociological Review Monographs 2020 Vol 68(2) : 2020 :
https://search.ub.umu.se/discovery/fulldisplay?docid=cdi_proquest_journals_2386789681&context=PC&vid=46UMEA_INST:UmUB&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,Words%20to%20think%20with
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 263-282

Mol A.
Not quite clean: Trailing schoon and its resonances
The Sociological Review Monographs 2020 Vol 68(2) : 2020 :
https://search.ub.umu.se/discovery/fulldisplay?docid=cdi_proquest_journals_2386789165&context=PC&vid=46UMEA_INST:UmUB&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,Not%20quite%20clean
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 385-400

Riessman Catherine Kohler
Narrative methods for the human sciences
London : SAGE : 2008 : 251 s. :
ISBN: 9780761929987
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/discovery/fulldisplay?docid=alma990009793010404996&context=L&vid=46UMEA_INST:UmUB&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,kohler%20riessman&offset=0

Skinner J.
Interview. An ethnographic approach
London: Taylor & Francis : 2020 :
https://search.ub.umu.se/discovery/fulldisplay?docid=alma9921874091304996&context=L&vid=46UMEA_INST:UmUB&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Skinner,%20Jonathan%20(2020).%20Interview.%20An%20ethnographic%20approach.&mode=Basic
Obligatorisk

Language differences in qualitative research: is meaning lost in translation?
Van Nes F., Abma T., Jonsson H., Deeg D.
European journal of ageing, 7(4) : 2010 :
https://search.ub.umu.se/discovery/fulldisplay?docid=cdi_proquest_journals_2559548427&context=PC&vid=46UMEA_INST:UmUB&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo Central&tab=Everything&query=any,contains,Translation decisions in qualitative research: a systematic framework&offset=0
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 313-316

Deltagarna väljer relevanta exempel av vetenskaplig litteratur inom det egna området för att genomföra genreanalys, c:a 50 sidor.