Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska, Kvalifikationskurs (steg 3-4), 15 hp

Engelskt namn: Finnish, Qualification Course (level 3-4)

Denna kursplan gäller: 2011-01-17 till 2012-01-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1FI033

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-11-03

Innehåll

I kursen ingår fortsatta studier av finskans struktur samt studier av ordförråd och fraseologi. Dessa kunskaper tillämpas i varierande kommunikativa övningar med syfte att träna de språkliga färdigheterna höra, tala, läsa och skriva. Kursen består av följande moment: Moment 1: Finskans struktur, 3 högskolepoäng Moment 2: Vokabulär, 3 högskolepoäng Moment 3: Muntlig kommunikation, 5 högskolepoäng Moment 4: Skriftlig kommunikation, 4 högskolepoäng Innehållet beskrivs närmare under respektive moment.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande utifrån jämförelser av grundläggande språkliga fenomen dra slutsatser om skillnader och likheter mellan finska och svenska; kunna tillämpa grundläggande grammatik och vokabulär i de fyra färdigheterna; kunna förstå huvudinnehållet i talad och skriven finska som berör bekanta företeelser; kunna göra sig förstådd på finska i ofta förekommande vardagssituationer; efter förberedelse kunna läsa upp finsk text med gott uttal och god intonation; skriftligt kunna berätta om och beskriva bekanta företeelser på finska.

Behörighetskrav

Gy: Finska steg 2 (områdesbehörighet 2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Finska, Nybörjarkurs (steg 1-2) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisning erbjuds delvis på campus och delvis via en nätbaserad lärplattform. Tillgång till dator krävs därför för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument. Närvaro är obligatorisk i moment 3, Muntlig kommunikation. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Icke schemalagd tid används för självstudier. Moment 1: Finskans struktur, 3 hp Innehåll Fortsatta studier av finskans grundläggande struktur. Undervisning Lektionsundervisning. Examination Skriftligt prov. Moment 2: Vokabulär, 3 hp Innehåll Studier av finskans mest centrala ordförråd och fraseologi. Undervisning Nätbaserad undervisning. Examination Nätbaserat prov Moment 3: Muntlig kommunikation, 5 hp Innehåll Momentet omfattar olika slag av kommunikations-, uttals- och hörförståelseövningar. Undervisning Obligatorisk lektionsundervisning. Examination a) Muntlig kommunikation: fortlöpande examination (3 hp) och b) Muntlig kommunikation: slutprov (2 hp). Moment 4: Skriftlig kommunikation, 4 hp Innehåll Momentet omfattar olika slag av skriftliga övningar. Undervisning Lektionsundervisning och handledning via lärplattform. Examination a) Skriftlig kommunikation: inlämningsuppgifter (2 hp) och b) Skriftlig kommunikation: skriftligt prov (2 hp).

Examination

De vanligtvis förekommande formerna för bedömning av de studerandes prestationer beskrivs ovan under respektive moment. Examinator beslutar om examinationsform. Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått lägst 10 högskolepoäng. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle senast inom tre månader från ordinarie provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Skriftliga prov görs vid Umeå universitet. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler återfinns i Lokal tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2012 vecka 3

  Till alla moment behövs en tvåspråkig ordbok.

  Moment 1. Finskans struktur, 3 hp

  Suomen mestari.n 1,p Suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn lectura : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-951-792-436-8 (nid.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stencilerat material
  Institutionen för språkstudier : 2011 :
  Obligatorisk

  Määttä Tuija
  Selvä! Finskans struktur för nybörjare. Del II.
  Institutionen för språkstudier : Umeå 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles på institutionen.

  Moment 2. Vokabulär, 3 hp

  Material på lärplattformen.

  Moment 3. Muntlig kommunikation, 5 hp

  Suomen mestari.n 1,p Suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn lectura : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-951-792-436-8 (nid.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 4. Skriftlig kommunikation, 4 hp

  Stencilerat material. Material på lärplattformen.

 • Giltig från: 2011 vecka 3

  Till alla moment behövs en tvåspråkig ordbok.

  Moment 1. Finskans struktur, 3 hp

  Suomen mestari.n 1,p Suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn lectura : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-951-792-436-8 (nid.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stencilerat material
  Institutionen för språkstudier : 2011 :
  Obligatorisk

  Moment 2. Vokabulär, 3 hp

  Material på lärplattformen.

  Moment 3. Muntlig kommunikation, 5 hp

  Sanopa Muuta!
  Manner Saaga, Nurmi Irmeli
  1. : Helsinki : WSOY Oppimateriaalit OY : 2008 :
  ISBN: 9510337161
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Med tillhörande två CD-skivor.

  Suomen mestari.n 1,p Suomen kielen oppikirja aikuisille
  Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
  Helsinki : Finn lectura : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-951-792-436-8 (nid.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 4. Skriftlig kommunikation, 4 hp

  Stencilerat material. Material på lärplattformen.