"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Meänkieli, Nybörjarkurs (steg 1-2), 15 hp

Engelskt namn: Meänkieli, Beginner's Course (Level 1-2)

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 1FI060

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-05

Innehåll

Kursen omfattar uttals- och intonationsövningar. Vidare studeras ordförråd samt grundläggande morfologi och syntax. Kunskaperna från studierna tillämpas i såväl muntliga som skriftliga övningar.

Kursen omfattar två delar:
1. Muntlig kommunikation, 7.5 hp
Uttalsövningar. Olika slag av kommunikations- och hörförståelseövningar baserade på talade och skrivna texter av varierande slag.
2. Skriftlig kommunikation, 7.5 hp
Olika slag av grammatik- och skrivövningar baserade på texter av varierande slag.

Förväntade studieresultat

För betyget godkänd ska den studerande kunna:

*    efter förberedelse kunna läsa upp enklare text på meänkieli med någorlunda gott uttal och god intonation;
*    i grova drag kunna återge innehållet i lästa eller hörda texter med enkelt, vardagligt innehåll;
*    muntligt och skriftligt kunna berätta om och beskriva vardagliga fenomen på meänkieli;
*    kunna delta i enkla samtal på meänkieli om vardagliga ämnen;
*    tillämpa grammatiska kunskaper någorlunda korrekt såväl skriftligt som muntligt i för studenten välbekanta situationer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges som nätkurs och all undervisning och examination på kursen är nätbaserad.

Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Muntlig kommunikation
a) Uttal, 1 hp: Uttalsprov
b) Muntlig kommunikation I, 3 hp: Två muntliga uppgifter
c) Muntlig kommunikation II, 3,5 hp: Två muntliga uppgifter samt muntligt prov

Skriftlig kommunikation
a) Skriftlig kommunikation I, 3,5 hp: Två inlämningsuppgifter i grammatik och ordförråd
b) Skriftlig kommunikation II, 4 hp: Två inlämningsuppgifter i grammatik och ordförråd samt skriftligt prov i textproduktion.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Uttalsprov samt muntliga och skriftliga uppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Det muntliga provet i modul 1 och skriftligt prov i textproduktion i modul 2 bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på modul som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 7,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 30

Meänkieli
Nylund Märta, Nylund Karin, Nylund Linnéa
2. uppl. : Pajala : Pajala kommun : 2007 : 241 s. :
ISBN: 978-91-633-1818-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Boken kan köpas hos Korpilombolo kulturförening, tel 0977-10000, samt via Pajala kommun.

Meänkieli rätt och lätt : grammatik och lärobok i meänkieli
Pohjanen Bengt, Muli Eeva
3. uppl. : Överkalix : Barents Publisher : 2015 : 167 s. :
ISBN: 9789187899058
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Övningar som hämtas på kurswebben. Texter som hämtas på internet.