Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till kritiskt skrivande för konstnärer, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction to critical writing for artists

Denna kursplan gäller: 2021-02-15 och tillsvidare

Kurskod: 1FK099

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fri konst: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Konsthögskolan

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-11-19

Innehåll

I kursen introduceras teoretiska och praktiska grunder för kritiskt skrivande samt den skrivna textens roll i samtidskonsten. Under kursen arbetar de studerande under handledning med att skriva om sitt eget konstnärliga arbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
  • redovisa praktiska och teoretiska grunder inom kritiskt skrivande
  • få förståelse för text i relation till samtidskonst
  • formulera en text i relation till den egna konstnärliga praktiken, samt
  • få förståelse för textens relation till det egna konstnärligt arbetet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt godkända arbetsprover.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av lektioner, seminarier och individuellt arbete under handledning.
I seminarieform och i grupphandledning handleds, diskuteras och redovisas det eller de skriftliga arbete/n som genomförs under kursen.

Särskilt skriftligt material kan komma att delas ut under kursen.

Undervisning sker på svenska och/ eller engelska.

Examination

Studenten examineras kontinuerligt under kursens gång genom bedömning i seminarier där skriftligt arbete presenteras och diskuteras muntligt både individuellt och i grupp. Kursen examineras även genom inlämning av ett skriftligt arbete.

På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle Inom tre månader samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Studerande har ratt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserar på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.