"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analytisk filosofi, 6 hp

Engelskt namn: Analytical Philosophy

Denna kursplan gäller: 2007-07-02 och tillsvidare

Kurskod: 1FL010

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2007-06-07

Innehåll

Kursen syftar till att introducera några av de viktigaste teoretisk-filosofiska bidragen i den analytiska filosofitraditionen från slutet av 1800-talet till våra dagar.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

- ha grundläggande kännedom om den analytiska filosofitraditionen från slutet av 1800-talet fram till våra dagar

- ha grundläggande kännedom om centrala filosofiska problem och teorier inom den analytiska filosofin

- ha en grundläggande förmåga att kritiskt och självständigt diskutera teoretisk-filosofiska problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Allmänna kunskaper om filosofins historia t ex kursen Filosofins historia rekkommenderas

Undervisningens upplägg

Undervisningen meddelas i form av en serie föreläsningar med diskussioner.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av salskrivning, hemtentamensuppgifter eller aktivt deltagande i seminarier. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

 Tillgodoräknande

Kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med moment 4 i Teoretisk filosofi A. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.