"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Perceptionsfilosofi, 7,5 hp

Engelskt namn: Philosophy of perception

Denna kursplan gäller: 2015-01-19 och tillsvidare

Kurskod: 1FL102

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-03-12

Innehåll

Denna kurs är en avancerad introduktion till perceptionsfilosofin. Den fokuserar på frågor som: Vad upplever vi när vi hallucinerar? Och vad upplever vi när vi har icke-hallucinatoriska, veridikala perceptioner? Upplever vi i perceptionen alltid något mellanled mellan oss själva och föremål i den yttre omgivningen? Eller finns det någon intressant mening i vilken vi ”direkt” kan uppleva yttre föremål? På vilka sätt beror våra sinnesintryck av våra övertygelser? Och på vilka sätt beror våra övertygelser på våra sinnesintryck? Huvudfokus kommer att ligga på samtida filosofisk litteratur, men viss kontakt kommer att göras med historiska texter och med empirisk forskning.

Studenter som läser den som fristående kurs kan i efterhand tillgodoräkna sig den som ett moment i en magister- eller masterkurs i filosofi.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs:
Kunskap och förståelse:

  • ha visat betydande kunskap om och förståelse för centrala begrepp, teorier, problem och argument inom samtida perceptionsfilosofi

Färdighet och förmåga:

  • ha visat förmåga att skriva filosofiska texter av god språklig kvalitet
  • ha visat förmåga att framställa och utvärdera argument rörande kursmaterialen

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • ha visat en förståelse för styrkor och svagheter hos centrala teorier inom samtida perceptionsfilosofi

Behörighetskrav

Univ: 90 hp kurser i filosofi, kognitionsvetenskap, psykologi, eller motsvarande.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av nätbaserade föreläsningar och seminarier.
 
Studenter måste ha tillgång till dator och en stabil internetuppkoppling.

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga uppgifter samt aktivt deltagande i seminarier. Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Betyg på hela kursen sätts först när samtliga delar av examinationen är minst godkända. Helkursbetyget sätts utifrån en helhetsbedömning av resultaten på de olika delarna av examinationen.  

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande ställs till Studentcentrum, Umeå universitet. Se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 6

Fish William
Philosophy of perception : a contemporary introduction
New York : Routledge : 2010. : ix, 177 p. :
ISBN: 9780415999120
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Russell Bertrand
The problems of philosophy.
London : William and Norgate : [u.å.] : 255 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: chapt 1-3 (available online)

Harman Gilbert
"The Intrinsic Quality of Experience"
Philosophical Perspectives 4 : 1990 :
Obligatorisk
Läsanvisning: p. 31-52 (available via UB)

Dretske Fred I.
Naturalizing the mind [electronic resource]
Cambridge, Mass. : MIT Press : c1995. : xvi, 208 p. :
ISBN: 0585003033
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: prologue + chapt 1 (available via UB)

Block Ned
"Mental Paint" in Reflections and Replies: Essays on the Philosophy of Tyler Burge
edited by Martin Hahn and Bjorn. Ramberg, 165-200 . MIT Press : 2003 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (available online)

Dretske Fred
"Experience as Representation"
Philosophical Issues 13 (1): 67-82 : 2003 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (available via UB)

Allen Keith
"Blur"
Philosophical Studies 162 (2): 257-73 : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (available via UB)

McDowell John Henry
Mind and world
Cambridge, Mass. : Harvard Univ. Press : 1994 : x, 191 s. :
ISBN: 0-674-57609-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: chapt 3, sections 2 and 5-7 (available in cambro)

Byrne Alex
"Perception and Conceptual Content"
In Contemporary Debates in Epistemology, edited by Ernest Sosa and Matthias Steup. Oxford: Blackwell : 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: p 231-50 (available online)

Roskies Adina L.
"A New Argument for Nonconceptual Content"
Philosophy and Phenomenological Research 76 (3) : 2008 :
Obligatorisk
Läsanvisning: p. 633-59 (available via UB)

Martin Michael G.F.
"The Limits of Self-awareness"
Philosophical Studies 120 (1-3) : 2004 :
Obligatorisk
Läsanvisning: p 37-89 (available via UB)

Johnston Mark
"The Obscure Object of Hallucination"
Philosophical Studies 120 (1-3) : 2004 :
Obligatorisk
Läsanvisning: p 113-183 (available via UB)

Siegel Susanna
"Which Properties Are Represented in Perception?"
In Perceptual Experience, edited by Tamar Gendler and John Hawthorne. Oxford University Press : 2006 :
Obligatorisk
Läsanvisning: p 481-503 (available via UB)