Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Filosofiska aspekter på nära relationer, 7,5 hp

Engelskt namn: Philosophy of close personal relationships

Denna kursplan gäller: 2015-10-05 och tillsvidare

Kurskod: 1FL103

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-09-30

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp i samband med filosofiska aspekter på nära relationer (såsom kärlek och vänskap, familjefrågor och attityder till icke-mänskliga djur). Följande teman tas upp:
 
Vad är nära relationer?
Kärlek och vänskap
Vad är en familj?
Föräldrar och barn
Mänskliga och icke-mänskliga djur
 
Kursen motsvarar ett moment inom kursen Magisterkurs i filosofi 30 hp. Studenter som läser den som fristående kurs kan i efterhand tillgodoräkna sig den som ett moment i en magister- eller masterkurs.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha:
Kunskap och förståelse:
  • visat goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom de nära relationernas filosofi. 
Färdighet och förmåga:
  • utvecklat sin förmåga att diskutera filosofiska begrepp, argument och texter.
  • visat förmåga att skriva filosofiska texter. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • visat insikt om den tillämpade filosofins möjligheter samt dess roll i samhället.

Behörighetskrav

Univ: 90 hp kurser i filosofi, sociologi, psykologi, antropologi, genusvetenskap, juridik, statsvetenskap, historia eller idéhistoria, eller en examen omfattande minst 180 hp, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av nätbaserade seminarier och handledning.

Studenter måste ha tillgång till dator och en stabil internetuppkoppling.

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga prov samt aktivt deltagande i seminarier.  Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Betyg på hela kursen sätts först när samtliga delar av examinationen är minst godkända. Helkursbetyget sätts utifrån en helhetsbedömning av resultaten på de olika delarna av examinationen.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
 
Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.
 
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
 
Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande ställs till Studentcentrum, Umeå universitet. Se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/
 

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på avancerad nivå i en magister- eller masterexamen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.