"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i filosofi, 15 hp

Engelskt namn: Magister thesis in philosophy

Denna kursplan gäller: 2021-10-04 och tillsvidare

Kurskod: 1FL115

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-10-12

Innehåll

Kursen är avsedd att läsas under den andra terminens filosofistudier på avancerad nivå och innebär att man under handledning skriver ett självständigt uppsatsarbete i filosofi om 15 högskolepoäng. Uppsatsämne föreslås av studenten men måste godkännas av kursansvarig lärare och handledare. Kursen utgör examensarbetet för en ettårig magisterexamen i filosofi men kan också ingå i en tvåårig masterexamen i filosofi. Undervisningen ges på engelska. Tillsammans med kursen Magisterkurs i filosofi II, 15 hp, utgör den en termins heltidsstudier.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha:

Kunskap och förståelse
- visat goda kunskaper om och förståelse av centrala begrepp, teorier, problem och argument inom filosofin;
- visat god kännedom om filosofisk metod;
- visat fördjupad metodkunskap inom det filosofiska delområde som behandlas i uppsatsen;
- visat fördjupade kunskaper inom ett delområde av filosofin;
- uppvisat en överblick över den aktuella vetenskapliga litteraturen inom ett delområde av filosofin;

Färdighet och förmåga
- visat förmåga att tydligt formulera en filosofisk tes som är filosofiskt och vetenskapligt relevant och väl avgränsad;
- visat förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats;
- visat god förmåga att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydliga argument;
- visat förmåga att på ett systematiskt sätt söka efter information;
- visat förmåga att på ett tydligt sätt beskriva den vetenskapliga litteratur som är relevant för den tes som uppsatsen diskuterar;
- visat god förmåga att självständigt analysera och bedöma filosofiska argument;
- visat förmåga att skriva filosofiska texter av god språklig kvalitet;
- visat förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer;
- visat förmåga att självständigt planera, genomföra och rapportera en filosofisk undersökning;
- visat god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa resultaten av en filosofisk undersökning;
- visat förmåga att på ett tydligt sätt sammanfatta resultaten av en filosofisk undersökning;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visat förmåga att granska och värdera medstudenters filosofiska arbeten;
- visat förmåga att granska och värdera andra forskares filosofiska arbeten.

Behörighetskrav

Antingen (a) en examen på grundnivå, eller motsvarande förkunskaper, som omfattar minst 180 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ämnet filosofi (eller motsvarande ämne, som praktisk eller teoretisk filosofi), eller (b) minst 90 högskolepoäng i filosofi (eller motsvarande), inklusive avslutad kurs Filosofi C, 30 hp (eller motsvarande). Dessutom krävs engelska B/6 eller motsvarande. Tidigare studier omfattande 30 högskolepoäng i filosofi på avancerad nivå rekommenderas.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning och seminarier. Studenten får i normalfallet handledning enbart under den tidsperiod som uppsatskursen omfattar.
 
Studenter behöver ha tillgång till dator och en stabil internetuppkoppling.

Examination

Kursen examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och deltagandet i övrigt vid uppsatsseminarierna. Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Helkursbetyget bygger på en helhetsbedömning av resultaten på kursen och sätts först när samtliga obligatoriska delar är minst godkända. För betyget Väl godkänd på kursen läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att tydligt formulera en filosofisk tes som är filosofiskt och vetenskapligt relevant och väl avgränsad; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats; förmåga att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydliga argument; och förmåga att självständigt analysera och bedöma filosofiska argument.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.
 
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
I det fall kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 22

  Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

  Övrig litteratur som behövs för uppsatsarbetet.

 • Giltig från: 2021 vecka 40

  Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

  Hansson Sven Ove
  Verktygslära för filosofer
  3. uppl. : Stockholm : Thales : 2010 : 197 s. :
  ISBN: 978-91-7235-071-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album 3:e upplagan eller senare

  Kurslitteratur för litteraturseminarier i filosofi höstterminen 2011:

  Litteraturseminarium 1: Boghossian, Paul, Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism. Clarendon Press, 2007 (pocketupplaga). Kompletterande artiklar tillkommer. Litteraturseminarium 2: McMahan, Jeff, The Ethics of Killing: Problems at the Margins of Life. Oxford: Oxford University Press, 2003 (paperback). Kompletterande artiklar kan tillkomma.

  Pryor, James. "Philosophical Terms and Methods", http://www.jimpryor.net/teaching/vocab/index.html Pryor, James. "How To Read a Philosophy Paper", http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/reading.html Pryor, James. "Guidelines on Writing a Philosophy Paper", http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html Övrig litteratur som behövs för uppsatsarbetet.