"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska, Nordic Noir som globalt litteraturfenomen, 7,5 hp

Engelskt namn: French, Nordic Noir as Global Literary Phenomenon

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 1FR034

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Innehåll

Kursen behandlar det populärlitterära fenomenet Nordic Noir utifrån ett internationellt perspektiv. Kurslitteraturen innehåller verk inom genren skrivna av författare både inom och utom Norden. Fokus ligger på Norden som plats och idé som skapats både inom och utom Norden. 

Kursen består av en kortare introducerande modul, följd av en fördjupningsdel: 

Modul 1: Kulturkritik och tillämpning vid litteraturläsning, 2 hp
Modul 2: Litteratur och litteraturkritik, 5,5 hp

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse
* översiktligt kunna beskriva Nordic Noir som litterärt fenomen
* kunna redogöra för hur Norden återskapas som litterär plats i kriminallitteratur
* kunna redogöra för och diskutera modern litteraturkritik och kulturteori

Färdighet och förmåga
* självständigt kunna tolka och analysera litterärt källmaterial
* kunna relatera till relevant forskning för att driva ett vetenskapligt argument
* på ett vetenskapligt sätt kunna presentera och diskutera Nordic Noir som litterärt fenomen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* kritiskt granska primärkällor
* kritiskt granska vetenskaplig argumentation
* kritiskt värdera mottagandet av skandinavisk kriminallitteratur

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6.
Univ: Minst 90 hp i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i Franska, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.
Undervisningsspråk för modul 1 är engelska, för modul 2 franska.

Examination

Modul 1: Bedömning av skriftliga bidrag till diskussioner via lärplattformen.
Modul 2: Examinationen sker genom skriftliga uppgifter och gruppdiskussioner. Vid den sammanfattande bedömningen beaktas de studerandes aktiva deltagande samt utförda skriftliga arbeten.

Vid examination av modul 1 används betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. Vid examination av modul 2 används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För Väl godkänd på hela kursen krävs Väl Godkänd på modul 2. Examination av modul 1 sker på engelska, av modul 2 på franska.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 33

Modul 1: Kulturkritik och tillämpning vid litteraturläsning, 2 hp

”Introduction” och kapitel 5 “The Body, Hopelessness and Nostalgia : Representations of Rape and the Welfare State in Swedish Crime Fiction
Ingår i:
Rape in Stieg Larsson's millennium trilogy and beyond
Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2012 : 232 p. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 1-18; 81-96

Larsson Stieg
The Girl with the Dragon Tattoo
ISBN: 9780857054104 :
Obligatorisk

Ytterligare texter, omfattande ca 150 sidor, finns tillgängliga elektroniskt via Umeå universitetsbibliotek, eller via aktuell lärplattform.

Modul 2: Litteratur och litteraturkritik inom valt språkområde, 5,5 hp

Holt Anne
La déesse aveugle
ISBN: 978-2020395144 :
Obligatorisk

Indridason Arnaldur
Hiver arctique
ISBN: 978-2757816899 :
Obligatorisk

Horreur boréale : une enquête de Rebecka Martinsson
Larsson Åsa, Bouquet Philippe, Dott Paul
Paris : Gallimard : 2006 : 389 s. :
ISBN: 9782070441136
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Niemi Einar
Sami History and the Frontier Myth: A Perspective on Northern Sami Spacial and Rights History
Ingår i:
Sami culture in a new era
Kárásjohka : Davvi girji : 1997 : 223 s. : sid. 62-85 :
Obligatorisk

Truc Olivier
Le Dernier Lapon
Points : 2013 : 0 s. :
ISBN: 9782757836064
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ett urval texter om ca 30-50 sidor tillkommer. De tillgängliggörs via lärplattformen.