Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Drottningar och drottningskap i medeltida och tidigmoderna Europa, 7,5 hp

Engelskt namn: Queens and Queenship in Medieval and Early Modern Europe

Denna kursplan gäller: 2020-03-23 och tillsvidare

Kurskod: 1HI075

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-03-26

Innehåll

Vilken var drottningens roll i det tidigmoderna Europa? Tidigare generationer av historiker har främst fokuserat på kungar och deras insatser i politik och krig. Drottningarnas roll har däremot ofta förbisetts. Denna kurs utforskar de europeiska tidigmoderna drottningarnas liv, erfarenheter och eftermäle utifrån begrepp som kön, politik och makt.
Kursen täcker hela spektrumet av maktpositioner som en drottning kunde inta: regerande drottning, hustru till en regerande kung, riksföreståndare i sin avkommas ställe och änkedrottning. Även om vi fokuserar på enskilda personer, syftar kursen till att gå långt bortom den enkla biografin. Drottningens politiska roll och verksamhet sätts i ett kulturellt, politiskt och internationellt sammanhang. Kursen kommer genom drottningskapets lins att belysa monarkin som institution samt analysera den europeiska utrikespolitiken under medeltiden och den tidigmoderna perioden. Dessutom undersöker kursen drottningarnas roll i skapandet och spridningen av kultur.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenterna visa:

Kunskap och förståelse:
 • En grundlig kunskap om monarkin som institution och monarkiska regimer i det tidigmoderna Europa.
 • En grundlig kunskap om de olika roller som en drottning kunde inneha och de befogenheter och inflytande som följde med dessa.
 • En djup kunskap om drottningens politiska, religiösa, ekonomiska och kulturella roll i sin ställning som regerande drottning, som fru till en regerande kung, som riksföreståndare i sin avkommas ställe och som änkedrottning.
 • En grundlig kunskap om hur nyckelbegrepp som kön, makt, kulturöverföring och monarki har definierats i denna kontext och hur dessa definitioner har bestridits och tillämpats inom forskningsområdet.
Färdigheter och förmågor:
 • Förmåga att förklara och kritisera de historiska tankeskolor som har format förståelsen av drottningens roll i historien.
 • Förmåga att identifiera olika tillvägagångssätt för historiografi och tolkning i studier av drottningar och drottningskap.
 • En förmåga att identifiera de olika sätt på vilka drottningar influerade europeisk politik och kultur.
 • Förmåga att studera och granska primära källdokument för att belysa drottningens roll och verksamhet, andras uppfattning av henne samt de olika könsrollerna i monarkin.
 • En förmåga att beskriva de förhållanden och maktstrukturer som en drottning arbetade i.
 • Förmåga att formulera dessa inlärningsresultat tydligt i tal och skrift.
 • Förmåga att kritiskt analysera.
Bedömning:
 • Förmåga att självständigt formulera och analysera ett vetenskapligt problem i relation till kursens syfte och innehåll.

Behörighetskrav

90 hp kurser i historia, idéhistoria, ekonomisk historia, eller Kandidatexamen om 180 hp, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av självständig läsning och analys av kurslitteraturen, strukturerad genom läsinstruktioner, filmade föreläsningar, instuderingsfrågor och skriftliga uppgifter. All undervisning, liksom examination, sker via kursens lärplattform.

Studenter måste ha tillgång till en dator och en stabil internetuppkoppling.

Examination

Examinationen består av seminarier och individuella skriftliga och muntliga uppgifter som genomförs på engelska.

På kursen som helhet, ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Slutbetyget på kursen är en sammanfattande bedömning av resultaten och beslutade först när alla obligatoriska delar är godkända. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov finns en möjlighet att göra omprov inom två månader, samt ytterligare ett prov inom ett år, så kallat uppsamlingsprov.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 10

Monter E. William
The rise of female kings in Europe, 1300-1800
New Haven, Conn. : Yale University Press : 2012 : xviii, 271 p., [12] p. of plates :
ISBN: 9780300173277
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Levin
The Heart and Stomach of a King: Elizabeth I and the Politics of Sex and Power [Elektronisk resurs]
University of Pennsylvania Press : 2013 :
Obligatorisk

Goodman Dena
Marie-Antoinette : writings on the body of a queen
New York : Routledge : 2003 : x, 307 s. :
ISBN: 0-415-93394-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dermineur Elise M.
Gender and politics in eighteenth-century Sweden : Queen Louisa Ulrika (1720-1782)
New York : Routledge : 2017 : 253 pages :
ISBN: 9781472476661
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The memoirs of Catherine the Great [Elektronisk resurs]
Catherine , Cruse Mark., Hoogenboom Hilde.
1st ed. : New York : Modern Library : 2005 : xc, 247 p. :
Obligatorisk

Queens consort, cultural transfer and European politics, c. 1500-1800
Watanabe-O'Kelly Helen, Morton Adam
London : Routledge : 2017 : 260 pages :
ISBN: 9781472458384
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ett urval av artiklar tillkommer