"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Nordens historia, 7,5 hp

Engelskt namn: Nordic History

Denna kursplan gäller: 2021-04-26 och tillsvidare

Kurskod: 1HI081

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-07

Innehåll

Kursen behandlar de nordiska ländernas historia från tidig medeltid fram till idag i ett jämförande perspektiv. Bland annat studeras uppkomsten av de danska och svenska protestantiska staterna, konsekvenserna av Napoleonperioden, nya nationella identiteter under 1800-talet, utvecklingen av den nordiska välfärdsstaten, de nordiska länderna och andra världskriget, situationen under kalla kriget och slutligen minoriteter i Norden.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avklarad kurs kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa prov på övergripande kunskap om milstolparna i Nordens historia, 
  • diskutera viktiga sociala, politiska och kulturella förändringar i de nordiska ländernas historia,

Färdighet och förmåga

  • diskutera olika historiska levnadsförhållanden utifrån faktorer såsom klass, etnicitet och kön, 
  • diskutera olika uppfattningar bland historiker på problem i Nordens historia (ett historiografiskt perspektiv),
  • tydligt kommunicera akademisk kunskap, både muntligt och skriftligt,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • diskutera och utvärdera moraliska och etiska problem kopplade till de nordiska ländernas historia,
  • reflektera över betydelsen av historiska kunskaper för förståelsen av de nordiska länderna

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen hålls på engelska och består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuellt arbete. När deltagande på föreläsningar eller övningar är obligatoriskt, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta specifikt i schemat. Vid frånvaro vid obligatoriskt tillfälle tillhandahålls kompletterande uppgifter av läraren.

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom skriftliga inlämningsuppgifter, deltagande i obligatoriska seminarier och individuella skriftliga tentamina. Gruppuppgifter (seminarier) betygssätts med alternativen Godkänd eller Underkänd. Individuella skriftliga uppgifter och tentamina betygsättas med alternativen Godkänd, Väl godkänd eller Underkänd. För att klara kursen med minst betyget Godkänd krävs att alla obligatoriska gruppuppgifter samt den individuella skriftliga uppgiften har getts betyget Godkänd. För att få betyget Väl godkänd på ett moment krävs att betyget alla gruppuppgifter har getts betyget Godkänd, samt att den individuella skriftliga uppgiften har getts betyget Väl godkänd. Betygsättningen görs av examinator utsedd av Humanistisk fakultet vid Umeå universitet. 

Studenten ges fem tillfällen att tentera ett enskilt prov. Studenter som inte har fått godkänt betyg efter den första tentamen har rätt till en andra tentamen inom två månader. Övriga tillfällen till omprov ges antingen vid s.k. uppsamlingstentamenstillfällen eller nästa gång kursen erbjuds. Registrerade studenter har rätt att examineras på gällande kursplan upp till två år efter första registreringsdatum. Den som har godkänts på ett prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. 

Studerande som vid två tillfällen har underkänts på ett prov har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid Humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, såvida inte särskilda skäl talar emot detta.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 45

Nordens historia

A concise history of Sweden from the Viking Age to the present
First edition : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 229 sidor :
ISBN: 9789144104973
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hilson Mary
The Nordic model : Scandinavia since 1945
London : Reaktion Books : 2008 : 1 online resource (234 p.) :
ISBN: 9781861894618
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nordic narratives of the Second World War : national historiographies revisited
Stenius Henrik, Österberg Mirja, Östling Johan
Lund : Nordic Academic Press : 2011 : 173 s. :
ISBN: 978-91-85509-49-2 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst