Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Journalistisk analys, 30 hp

Engelskt namn: Journalistic Analysis

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 till 2020-08-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1JO010

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Journalistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-13

Innehåll

Kursen innebär en fördjupning av kunskaper om vetenskaplig metod och teori inom medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik. Därtill genomförs ett större granskande journalistiskt arbete i form av ett längre reportage eller en serie artiklar/inslag. Kursen utgör termin 5 på Journalistprogrammet och nedanstående moduler ingår:
 
Modul 1. Medie-, kultur- och samhällsteori 2 (7,5 hp)
Theories of Media, Culture and Society 2
I modulen fördjupas olika teorier inom klassisk och samtida samhälls-, medie- och kommunikationsforskning med utgångspunkt från originaltexter. Både i form av standardverk och kontemporära avhandlingar
 
Modul 2. Granskande journalistik 1 (7,5 hp)
Investigative Journalism 1
Arbetet med ett större granskande, journalistiskt arbete planeras och inleds, i första hand med inriktning mot den profilfördjupning studenten tidigare gjort under utbildningen. Studenterna påbörjar researcharbetet inför det längre reportage eller den serie artiklar/inslag som ska genomföras under modul 3.
 
Modul 3. Granskande journalistik 2 (7,5 hp)
Investigative Journalism 2
Det granskande, journalistiska arbetet planeras och genomförs under handledning och presenteras i form av ett längre reportage eller en serie artiklar/inslag. Dessa produceras för papperstidning, radio, TV eller webbpublicering och kan i det senare fallet även innehålla inslag av ljud och rörlig bild. Modulen avslutas med ett seminarium där studenten försvarar det egna arbetet och kommenterar en kurskamrats arbete.
 
Modul 4: Vetenskaplig metod 2 (7,5 hp)
Scientific Methods 2
Under modulen fördjupas studenten i vetenskapliga metoder inom klassisk och samtida samhälls-, medie- och kommunikationsforskning och färdigheter i tillämpad kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetodik. Vidare behandlas under modulen olika slags data- och informationsbearbetning.

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan
 • uppvisa förmåga att identifiera medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningsfrågor och problem
 • uppvisa förmåga att utforma språkligt korrekta, intresseväckande och informativa texter för specifika sammanhang och målgrupper,
 • uppvisa förmåga att kritiskt granska, reflektera över och konstruktivt diskutera såväl sina egna som andras akademiska och branschrelaterade texter.
Efter avklarad modul 1 (Medie-, kultur- och samhällsteori 2) ska studenten kunna:
 • redogöra för, och analytiskt förhålla sig till, medie- och kommunikationsvetenskaplig teoribildning och de forskningsresultat samt grundantaganden som dessa teorier har lett fram till.
Efter avklarad modul 2 (Granskande journalistik 1) ska studenten:
 • självständigt kunna formulera journalistiska frågeställningar och självständigt kunna planera och organisera ett omfattande, komplext och granskande journalistiskt arbete,
 • uppvisa källkritisk kompetens, och
 • självständigt kunna redogöra för, och analysera idén och inhämtad research, och presentera en detaljerad plan som håller tillräckligt hög kvalitet för att kunna resultera i ett publicerat material.
Efter avklarad modul 3 (Granskande journalistik 2) ska studenten:
 • självständigt kunna genomföra ett omfattande, komplext och granskande journalistiskt arbete,
 • kunna tillämpa adekvata metoder för informationssökning/research, källkritik, analys och tolkning av insamlat material,
 • ha visat förmåga att åstadkomma ett journalistiskt arbete av publicerbar kvalitet vad gäller språk och form, och
 • kunna kritiskt granska och diskutera andras journalistiska arbeten på ett konstruktivt sätt.
Efter avslutad modul 4 (Vetenskaplig metod 2) ska studenten kunna:
 • visa förtrogenhet med metoder för datainsamling, analys och tolkning, samt deras relevans, styrkor och svagheter för medie- och kommunikationsforskning,
 • självständigt tillämpa kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder, och
 • diskutera och analysera kvantitativa och kvalitativa metoders för- och nackdelar.

Behörighetskrav

Godkända resultat på termin 1 till 4 på Journalistprogrammet (HGJRN), eller motsvarande. Minst 22,5 hp måste vara avklarade på termin 4.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiska övningar. Den första modulen läses tillsammans med Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap. Den första och sista modulen läses tillsammans med Programmet för strategisk kommunikation.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta: Studentcentrum.

Examination

Varje enskilt modul examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter individuellt och i grupp. Dessa består av hemskrivningar, seminarier, muntor, redovisningar, samt muntliga och journalistiskt presenterade uppgifter.
 
Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar ha denne rätt att genomföra ny examination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betygsomdöme kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt. Komplettering av examinationen kommer anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och sker inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra ny examination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
På modul 1, 3 och 4 ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. På modul 2 ges betygen Godkänd och Underkänd. Kriterierna för de olika betygsnivåerna anges i samband med varje modul. Betyget prövas individuellt och sätts av, Humanistiska fakultetens dekan, utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moduler är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga delprov och obligatoriska uppgifter är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på moduler motsvarande åtminstone 15 hp.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

 
Eftersom utbildningen avser leda till jobb inom journalistik, ställs höga krav på språklig förmåga. Under kursen tillämpas nolltolerans mot fusk och plagiat.
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med kursen 1JO006 Examensarbete och grävande journalistik 30 hp eller annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

För alla moduler gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast en månad före modulens start.

Modul 1: Medie-, kultur- och samhällsteori 2 (7,5 hp)

Media and cultural studies : keyworks
Durham Meenakshi Gigi, Kellner Douglas
2., [rev.] ed. : Chichester : John Wiley & Sons : 2012 : vii, 635 s. :
ISBN: 0470658088
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Public relations and social theory : key figures and concepts
Ihlen Øyvind, Fredrikson Magnus, Ruler Betteke van
New York : Routledge : 2009 : viii, 376 s. :
ISBN: 978-0-415-99785-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Tillgänglig som e-bok via Dawsonera

Anvisade texter samt litteratur vald i samråd med kursens lärare.

Modul 2 och 3. Granskande journalistik 1 och 2 (7,5 + 7,5 hp)

Anvisade texter och internetlänkar Referenslitteratur

Gräva och granska : tips och inspiration för journalister
Citron Britt-Marie, Carlquist Peder, Hjelmgren Nina
1. uppl. : Stockholm : Morfem i samarbete med Medieinstitutet Fojo : 2014 : 184 s. :
ISBN: 9789198092233
Se bibliotekskatalogen Album

Hanson Nils
Grävande journalistik
[Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2010 : 357 s. :
ISBN: 978-91-7441-961-0
Se bibliotekskatalogen Album

Löwenberg Anders
Undersökande journalistik
2. uppl. : Stockholm : Ordfront : 1995 : 252, [1] s. :
ISBN: 91-7324-502-X (inb.) ;
Se bibliotekskatalogen Album

Modul 4: Vetenskaplig metod 2 (7,5 hp)

Hartman Jan
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori
2., [utök. och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 307, [1] s. :
ISBN: 91-44-03306-0 : SEK 338:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Den kvalitativa forskningsintervjun
Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
ISBN: 9789144101675
Se bibliotekskatalogen Album

Diskursanalys som teori och metod
Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
ISBN: 91-44-01302-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade texter samt litteratur vald i samråd med kursens lärare.