Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i kulturanalys, 30 hp

Engelskt namn: Magister Thesis in Cultural Analysis

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1KA073

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturanalys: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-03

Innehåll

Kursen ger en fördjupad orientering i och kunskaper om kulturteori, etnografiska metoder och etnografiskt fältarbete. I kursen ingår tillämpning och färdighetsträning, vilket omfattar planering och genomförande av en etnografisk fältstudie och författande av ett självständigt vetenskapligt examensarbete. Ett reflexivt betraktelsesätt samt förmåga att bedöma etiska aspekter av kvalitativa forskningsmetoder ingår. Kursen utgör ett examensarbete för en magisterexamen i kulturanalys.
 
Kursen består av följande moduler:
 
Modul 1: Kulturteoretisk fördjupning 7,5 hp
Cultural theoretical depth
Modulen syftar till fördjupad kunskap om aktuella nationella och internationella kulturteoretiska forskningsinriktningar inom kulturanalys. Studenterna väljer också självständigt ut en eller flera teoretiska inriktningar i relation till den egna magisteruppsatsen att fördjupa sig i.
 
Modul 2: Kvalitativa forskningsmetoder 7,5 hp
Qualitative research methods
Modulen ger fördjupade kunskaper i såväl etablerade som innovativa etnografiska metoder. Studenterna väljer också självständigt ut en eller flera metoder i relation till den egna magisteruppsatsen att fördjupa sig i.
 
Modul 3: Magisteruppsats 15 hp
Magister thesis
Kursen innebär att studenten under handledning skriver ett självständigt examensarbete i kulturanalys om 15 hp där studenten ska formulera en forskningsuppgift, skapa och analysera ett empiriskt material samt presentera detta i form av ett vetenskapligt examensarbete med god teoretisk nivå. Skrivandet som process utgör en central del i uppsatsarbetet.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna

Kunskap och förståelse
 • djupgående diskutera teoretiska och metodologiska inriktningar inom etnografiskt fältarbete,
 • visa fördjupad kunskap om olika metoders styrkor och svagheter i relation till aktuella diskussioner om kulturteori och forskningsetik,
 • uppvisa överblick över och fördjupade kunskaper i det ämne och den vetenskapliga litteratur som behandlas i uppsatsen.
Färdigheter och förmåga
 • självständigt diskutera relationen mellan metodval och teoretiska perspektiv i förhållande till specifika forskningsfrågor,
 • kritiskt reflektera över såväl traditionella som innovativa etnografiska metoder,
 • självständigt identifiera och formulera en forskningsuppgift och argumentera för det valda ämnets relevans,
 • självständigt genomföra ett fältarbete,
 • självständigt bearbeta och strukturera/analysera källmaterial,
 • visa god förmåga att skriva en väl disponerad kulturanalytisk uppsats av god språklig kvalitet inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt identifiera, applicera och bedöma etiska aspekter i kulturanalytiska forskningskontexter,
 • visa ett utvecklat reflexivt förhållningssätt i fråga om metodförfarande,
 • utifrån teoretiska och etiska perspektiv samt mot bakgrund av tidigare forskning reflektera kring och problematisera den egna undersökningens resultat,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap,
 • kritiskt granska vetenskapliga texter.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i kulturanalys eller motsvarande. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, självstudier, handledning individuellt och/eller i grupp. Om kursen består av enstaka studenter eller om den ges via internet kommer undervisningen att bestå av självstudier och handledning. I de fall närvaro vid seminarier är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatskursen omfattar. För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

Modul 1:
Individuell hemskrivning (paper) som betygsätts enligt graderna Väl godkänd (VG) Godkänd (G) och Underkänd (U) samt obligatoriska seminarier som betygsätt enligt graderna Godkänd (G) och underkänd (U).
Modul 2:
Individuell hemskrivning (paper) som betygsätts enligt graderna Väl godkänd (VG) Godkänd (G) och Underkänd (U), obligatoriska seminarier samt uppsats-PM som betygsätt enligt graderna Godkänd (G) och underkänd (U).
Modul 3:
Individuell uppsats som läggs fram för granskning vid ett seminarium. Deltagande i seminarium är obligatoriskt. Betyg enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), och Underkänd (U).

Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle under terminen, inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moduler är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moduler är godkända.

På kursen som helhet ges betygen (VG) Väl godkänd, (G) Godkänd och (U) Underkänd. För väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd (VG) på modul 3, uppsatsarbete, samt antingen modul 1 eller 2, med minst 22,5 högskolepoäng sammantaget. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmodul upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmodul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator. Vid önskemål om byte av handledare för examensarbete ska studenten kontakta studierektor för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

Modul 1: Kulturteoretisk fördjupning

Marshall Matilda
Hållbarhet till middag : en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet
Höör : Brutus Östlings bokförlag Symposion : 2016 : 251 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 9789187483233
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sehlin MacNeil Kristina
Extractive violence on indigenous country : Sami and Aboriginal views on conflicts and power relations with extractive industries
Umeå : Umeå Universitet : 2017 : 126 sidor :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 9789176016572
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Studenten väljer i samråd med lärare egen litteratur motsvarande cirka 400 sidor

Modul 2: Kvalitativa forskningsmetoder

Telling Stories: Reflexivity, Queer Theory, and Autoethnography
Adams Tony, Holman Jones Stacy
Cultural Studies. : 2011 :
Critical Methodologies, 11(2) 108–116
Obligatorisk

Digital ethnography : principles and practice
Pink Sarah, Horst Heather, Postill John, Hjorth Larissa, Lewis Tania, Tacchi Jo
1st edition. : London : SAGE : 2016. : 202 s. :
ISBN: 978-1-4739-0237-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Innovations in Ethnographic Methods
Seligman Linda J, Estes Brian P
American Behavioral Scientist, : 2020 :
Innovations in Ethnographic Methods. American Behavioral Scientist, Vol. 64(2) 176–197
Obligatorisk

Studenten väljer i samråd med lärare egen litteratur motsvarande cirka 400 sidor

Modul 3: Magisteruppsats

Studenten väljer litteratur i samråd med handledare.