"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konstvetenskap. Konst och design, 15 hp

Engelskt namn: Art History. Art and Design

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 1KN009

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konstvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-11-22

Innehåll

Kursen behandlar förhållandet mellan konst och design från och med 1800-talets senare hälft fram till våra dagar, med en utgångspunkt i studiet av hur den modernistiska konsten påverkat designens formala uttryck i en tidsepok, 1900-1970-talets slut, då de historiska stilarna blivit passé inom formgivningen. I kursen ingår även en introduktion till de teoretiska diskussioner som förts i Sverige under 1900-talets tre sista decennier fram till idag kring samspelet kontra "glappet" mellan konst och design. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och självständiga analyser. Under kursens moment presenteras och diskuteras dels det formala förhållandet mellan konst och design genom nedslag i tre skilda "ismer" medelst nyttjandet av konkreta exempel ur konst- och designhistorien med syftet att undersöka samspelet mellan konst och design; och dels ett studerande av källtexter och objekt för att få en inblick i den teori och praktik som inom ämnet skett och förts i Sverige sedan 1970-talets slut. I kursen ingår även en skrivuppgift som presenteras under ett avslutande seminarium för att ge en möjlighet till en fördjupad diskussion kring något av kursens teman.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten ha tillgodogjort sig en grundläggande översikt om sambanden mellan konst och design för att självständigt kunna, muntligt och skriftligt, reflektera, diskutera och formulera problem inom ämnesområdet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen består av följande moment. Moment 1: Konsten som designerns formala och teoretiska vägledare, 6 hp Momentet har följande tematisk indelning: - Art nouveau och jugend. "Sökandet efter allkonstverket" - De Stijl och Bauhaus. "Den rena formens nytta" - Scandinavian design. "Leken med den moderna formen" Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Moment 2: Det institutionaliserade gränsöverskridandet: "Postmodernism", 6 hp Momentet har följande tematisk indelning: - Svensk formgivning från Jonas Bohlin till FRONT - Konst, hantverk, konsthantverk och design; om nya hierarkier, värderingsgrunder och kanon. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Moment 3: Individuell fördjupningsuppgift, 3 hp Uppgiften innefattar ett skriftligt arbete kring något av kursens teman med ett avslutande diskussionsseminarium

Examination

Varje prov bedöms med något av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att få betyget väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått väl godkänd på tillsammans lägst 9 högskolepoäng. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg Tillgodoräknande Tillgodoräknande prövas individuellt enligt Umeå universitets tilldogoräknandeordning fastställd av Rektor 2002-12-17. Se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Övriga föreskrifter

Inga.Inga.

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 4

Litteraturlistan är fastställd 2007-11-21 att gälla från 2008 vecka 4. Revidering före ny kursstart kan förekomma. Moment 1. Konsten som designers formala och teoretiska vägledare, 6 hp

Design och konst : texter om gränser och överskridanden. D. 1, Texter före 1960.
Weimarck Torsten, Konstfack
Stockholm : Raster : 2003 : 234, [3]s. : ill. :
ISBN: 91-87215-31-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Eriksson, Ann-Catrine: Rummet som konstverk : om konstnärsparet Charles Rennie Mackintosh och Margaret Macdonald, Umeå 2003. Fiell, Charlotte & Fiell, Peter: Scandinavian Design, Köln 2005 Lewison, Jeremy: Henry Moore 1898 - 1986, Tyskland 2007. Linder, Karin: ©Stig Lindberg / s. 65-66 i: Art bulletin of Nationalmuseum 13, Stockholm 2006. Partsch, Susanna: Klee, Köln 2000. Rosenqvist, Johanna: Könsskillnadens estetik? : om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990-talen, Stockholm 2007. Scandinavian design beyond the myth : fifty years of design from the Nordic countries / red: Widar Halén & Kerstin Wickman, Stockholm 2006. Söderholm, Carolina: Svenska formgivare, Lund 2005. White, Michael: De Stijl and Dutch Modernism, Manchester, 2003. Woodham, Jonathan M.:Twentieth century design, Oxford 1997. Moment 2: Det institutionaliserade gränsöverskridandet, "Postmodernism", 6hp Ahl, Zandra; Olsson, Emma & Kleberg, Anna: Svensk smak : myter om den moderna formen, Ny utgåva, Stockholm 2002. Design och konst : texter om gränser och överskridanden. D. 2, Texter efter 1960 / Skriftserien Kairos, red: Torsten Weimarck, Stockholm 2003. Konceptdesign / Nationalmusei utställningskatalog 643, red: Cilla Robach, Stockholm, 2005. Scandinavian design beyond the myth : fifty years of design from the Nordic countries / red: Widar Halén & Kerstin Wickman, Stockholm 2006. Rosenqvist, Johanna: Könsskillnadens estetik? : om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990-talen, Stockholm 2007. Söderholm, Carolina: Svenska formgivare, Lund 2005. Under ytan : en antologi om designforskning / red: Åsa Harvard ... , Stockholm 2007. Woodham, Jonathan M.:Twentieth century design, Oxford 1997. Moment 3. Individuell fördjupningsuppgift, 3 hp Litteratur väljs i samråd med handledare