"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik: Lexikal kunskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics: Lexical Knowledge

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 1LI087

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-28

Innehåll

Kursen behandlar lexikal kunskap utifrån teorier om

  • ord och större lexikala enheter (ords beståndsdelar och ord som delar i större konstruktioner)   
  • relationen mellan lexikal kunskap och lexikal användning (lexikal betydelse kontra kontextuell betydelse
  • tvärspråkliga aspekter (lexikal kunskap som universell men även språkspecifik)

Kursen består av två delkurser. 
Delkurs 1. Introduktion till lexikal kunskap (4,5 hp)
Delkurs 2. Individuell fördjupning (3,0 hp)

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

  • kunna definiera och förklara centrala begrepp inom lexikal kunskap
  • kunna redogöra för några teorier om lexikal kunskap

Färdighet och förmåga

  • tillämpa centrala begrepp inom lexikal kunskap i beskrivning och analys av språkliga fenomen  
  • söka källor i anslutning till en frågeställning som rör lexikal kunskap
  • använda ett klart, vårdat och mottagaranpassat skriftspråk

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • diskutera och värdera hur centrala begrepp och teorier inom lexikal kunskap kan tillämpas i språkliga analyser
  • självständigt och kritiskt använda och diskutera källor för att stödja en teoretisk argumentation med bäring på lexikal kunskap i ett eller flera språk.

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6
Univ: Minst 90 hp i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i Lingvistik, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av lektioner och seminarier. Grupparbeten kan förekomma. Undervisningsspråk i delkurs 1 är engelska; i delkurs 2 kan undervisningen genomföras på engelska eller svenska beroende på studentgruppens sammansättning.

Examination

Delkurs 1 examineras genom bedömning av muntliga och skriftliga seminarieuppgifter. Examinationerna genomförs på engelska.

Delkurs 2 examineras genom bedömning av en individuell uppgift som redovisas skriftligt och muntligt. Den muntliga redovisningen genomförs på engelska, den skriftliga genomförs på engelska eller svenska.  

Muntliga uppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Skriftliga uppgifter bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på Delkurs 2.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

Utvalda delar om ca 500 sidor ur:

Aitchison Jean
Words in the mind : an introduction to the mental lexicon
4th ed. : Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell : 2012 : xii, 335 p. :
ISBN: 9780470656471
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Geeraerts Dirk
Theories of lexical semantics
Oxford : Oxford University Press : 2010 :
Online access for UMUB
Obligatorisk

Lexical semantics for terminology : an introduction
L'Homme , Marie-Claude
2019 :
Obligatorisk

Pirrelli
Word Knowledge and Word Usage
De Gruyter Mouton : 2020 :
Online access for UMUB
Obligatorisk

The lexicon
Pustejovsky James, Batiukova Olga
Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press : 2019 : xix, 422 pages :
ISBN: 9780521839327
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och kompletterande material tillkommer, ca 150 sidor.