Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Asiatisk film, 7,5 hp

Engelskt namn: Asian film

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 1LV037

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Drama-teater-film: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-06-22

Innehåll

Kursens mål är att ge kunskaper om aktuell asiatisk film, en genomlysning av dess bärande teman och av det kulturella sammanhanget. Särskilt utrymme i kursen ges till de tongivande ländernas filmkonst – Kina, Japan, Hong Kong, Sydkorea och Taiwan.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten: - ha en grundläggande kunskap om aktuell asiatisk film, dess bärande teman och det kulturella sammanhanget - ha studerat och analyserat ett representativt urval asiatiska filmer - ha fått en första orientering om samt teoretiska och filmhistoriska redskap för att förstå asiatisk film - kunna utföra egna analyser och tolkningar i såväl skriftlig som muntlig form

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination sker löpande i form av individuella skrivuppgifter samt aktivt deltagande. Inlämningsdatum gäller som tentamentsdatum. Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. Examination sker enligt graderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Får den studerande underkänt på en hemtentamen kan som alternativ till omprov restuppgift ges i form av att den eller de underkända frågorna kompletteras och bedöms på nytt. I dessa fall kan betyg på tentamen bli högst Godkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle under terminen, samt ett uppsamlingsprov inom ett år. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen skall kunna examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator. Tillgodoräknande prövas individuellt enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning fastställd av Rektor 2002-12-17. Se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 35

Litteraturlistan är reviderad att gälla från 2010 vecka 35. Revidering före ny kursstart kan förekomma.

Asian cinemas : a reader and guide
Eleftheriotis Dimitris, Needham Gary
Edingburgh : Edingburgh University Press : 2006 : x, 473 s. :
ISBN: 0-7486-1776-0 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Film art : an introduction
Bordwell David0 301372, Thompson Kristin
9th ed. : New York : McGraw-Hill : c2010 : xx, 519 p. :
ISBN: 978-0-07-338616-4 (alk. paper)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Carter David
East Asian cinema
Harpenden : Kamera : 2007 : 254 s., [6] pl.-s. +e 1 DVD :
ISBN: 978-1-904048-68-8 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

East Asian cinemas : exploring transnational connections on film
Hunt Leon, Leung Wing-Fai
London : I.B. Tauris : 2008 : x, 261 s. :
ISBN: 978-1-84511-614-9
Se bibliotekskatalogen Album

Film history : an introduction
Thompson Kristin, Bordwell David0 301372
3rd ed. : New York, NY : McGraw-Hill Higher Education : 2010 : xix, 780 s., [30] pl.-s. :
ISBN: 978-0-07-338613-3 (alk. paper)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Vick Tom
Asian cinema : a field guide
1. ed. : New York : Collins : cop. 2007 : 274 s. :

Ytterligare artiklar och essäer kan tillkomma.