Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i litteraturvetenskap, 30 hp

Engelskt namn: Master Thesis in Comparative Literature

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 till 2020-01-19 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LV053

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-03-09

Innehåll

Kursen innebär att studenten under handledning skriver ett självständigt uppsatsarbete i litteraturvetenskap om 30 hp. Uppsatsämnet väljs i samråd med kursansvarig lärare eller handledare.  Kursen utgör ett examensarbete för en masterexamen i litteraturvetenskap.

Examensarbetet inriktas på ett avgränsat litteraturvetenskapligt problem, där studenten definierar de teoretiska fält som kan komma till användning och diskuterar material och metod. Källmaterial samlas in. Uppsatsarbetet redovisas vid ett seminarium. Uppsatsarbetet redovisas vid ett seminarium.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha visat

Kunskap och förståelse
 • överblick och fördjupade kunskaper om det ämne som behandlas i uppsatsen
 • god överblick över den aktuella vetenskapliga litteraturen relevant för uppsatsämnet
Färdighet och förmåga
 • förmåga att formulera ett vetenskapligt problem, samt utifrån relevant källmaterial och med relevanta metoder studera och analysera detta problem
 • förmåga att formulera en litteraturvetenskaplig frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad
 • förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig litteraturvetenskaplig uppsats
 • god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation
 • förmåga att på ett systematiskt sätt söka efter information
 • förmåga att på ett tydligt och integrerat sätt beskriva den kunskap som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar
 • god förmåga att skriva en litteraturvetenskaplig text av god språklig kvalitet
 • förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att kritiskt granska och värdera ett annat uppsatsarbete muntligt och/eller skriftligt med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • god förmåga att värdera källmaterial i enlighet med källkritiska kriterier
 • förmåga att ett självständigt arbete identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Behörighetskrav

Kandidatexamen i litteraturvetenskap eller motsvarande samt 30 hp kurser på avancerad nivå. Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier, självstudier, handledning individuellt och i grupp. Om kursen består av enstaka studenter eller om den ges via internet kommer undervisningen bestå av självstudier och handledning. I de fall närvaro vid seminarier är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatskursen omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har ett funktionshinder finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.
 

Examination

Kursens examineras genom uppsatsen, som läggs fram för granskning vid ett seminarium. Deltagande i seminarium är obligatoriskt. På kursen ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Studerande som registrerats på kursen kan examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst fem gånger på delmomentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 36

Kurs - Examensarbete, 30 hp

Kursens litteratur väljs i samråd med handledare.