"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Litteratur i livet, 30 hp

Engelskt namn: Literature and Life

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1LV085

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2023-09-06

Innehåll

Litteratur i livet utgör den avslutande terminen på kandidatprogrammet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande (HGLKS). Kursen innefattar dels tematiskt fördjupande moduler, vilka kan komma att varieras från år till år, dels en modul innefattande praktik eller arbete med ett litteraturvetenskapligt arbetsprov. Terminen avslutas med en kortare modul som syftar till att dela erfarenheter från programmet och dess sista termin, samt att blicka framåt mot studier på avancerad nivå och ett kommande yrkesliv.

Modul 1. Populärkulturens estetik och politik 1: Historiska och teoretiska perspektiv på populärkultur (7,5 hp)
Historical and Theoretical Perspectives on Popular Culture

Modulen ger en översiktlig bild av populärkulturens skiftande former och konstnärliga uttryck med särskilt fokus på det europeiska 1900-talet. Modulen introducerar också en rad grundläggande teoretiska frågor i anslutning till populärkulturens historia och forskningen om densamma. Här berörs bland annat begreppen hög- och lågkultur samt olika föreställningar om mass- och konsumtionssamhället.

Modul 2. Populärkulturens estetik och politik 2: Självständigt fördjupningsarbete (7,5 hp)
Individual Project on Popular Culture

Under modulen genomför studenten ett självständigt fördjupningsarbete med utgångspunkt i de perspektiv som introducerats under föregående modul. Arbetet redovisas i form av en skrivuppgift samt genom en muntlig presentation.

Modul 3. Praktik på det litterära fältet eller litteraturvetenskapligt arbetsprov (13,5 hp)
Work Experience in the Literary Field or Extended Work Sample

Under modulen får studenterna praktiskt tillämpa sina kunskaper om litteratur och skrivande. Studenten väljer antingen att göra praktik inom någon verksamhet med relevans för utbildningen eller att förfärdiga ett arbetsprov. Praktiken kan exempelvis göras på förlag, tidskrifts- eller tidningsredaktion, bokhandel, arkiv, bibliotek, myndighet, organisation, förening eller företag med arbetsuppgifter som är relaterade till litteratur och skrivande. Arbetsprovet kan i sin tur utföras i olika medier och till exempel bestå av en essä, en artikel eller en fördjupande uppsats.

Modul 4. Litteratur i livet (1,5 hp)
Literature and Life

Modulen uppmanar studenterna att sammanfatta sina lärdomar från kandidatprogrammet, samt att reflektera över vilken nytta dessa kunskaper kan ha i ett kommande yrkesliv - såväl inom som utanför akademin. Modulen innefattar också fördjupande seminarier där relationen mellan liv och litteratur diskuteras på ett mer generellt och existentiellt plan.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Populärkulturens estetik och politik 1: Historiska och teoretiska perspektiv på populärkultur (7,5 hp)

För godkänd modul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse:

 • uppvisa översiktlig kunskap om populärkulturens historiska former, uttryck och politiska implikationer

För godkänd modul ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga:

 • uppvisa kännedom om, och förmåga att diskutera, olika teorier om populärkultur

För godkänd modul ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • kunna reflektera kritiskt över begreppet populärkultur

Modul 2: Populärkulturens estetik och politik 2: Självständigt fördjupningsarbete (7,5 hp)

För godkänd modul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse:

 • uppvisa fördjupad kunskap om ett eller flera populärkulturella fenomen
 • uppvisa förmåga att muntligen presentera resultaten från sin undersökning

För godkänd modul ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga:

 • kunna belysa sitt ämne skriftligen med hjälp av relevant forskning och teori.

För godkänd modul ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • kunna reflektera över begreppet populärkultur i relation till det valda ämnet och utifrån relevant teoretisk litteratur

Modul 3: Praktik eller litteraturvetenskapligt arbetsprov (13,5 hp)

För godkänt resultat på modul 3 med inriktning praktik ska studenten avseende kunskap och förståelse:

 • uppvisa förmåga att presentera sig själv, sina kunskaper och kompetenser, och relatera dessa till en arbetsplats och ett yrkessammanhang

För godkänd modul ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga:

 • kunna tillämpa sina samlade kunskaper från programmet i praktiskt arbete på en arbetsplats med inriktning mot litteratur eller skrivande

För godkänd modul ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • uppvisa förmåga att analysera och reflektera över en arbetsplats, både i form av en kreativ uppgift och en rapport

För godkänt resultat på modul 3 med inriktning litteraturvetenskapligt arbetsprov ska studenten avseende kunskap och förståelse:

 • uppvisa förmåga att självständigt definiera ett lämpligt ämne och en adekvat form för ett litteraturvetenskapligt arbetsprov, samt göra de undersökningar och litteraturstudier som krävs för att utföra uppgiften

För godkänd modul ska den studerande avseende färdighet och förmåga:

 • kunna tillämpa sina samlade kunskaper från programmet i syfte att producera ett arbetsprov, samt aktivt förhålla sig till den valda genrens formella och innehållsliga riktlinjer

För godkänd modul ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • uppvisa förmåga att muntligen presentera och reflektera över arbetsprocessen samt det egna resultatet

Modul 4: Litteratur i livet (1,5 hp)

För godkänt resultat på modul 4 ska studenten avseende kunskap och förståelse:

 • uppvisa grundläggande kännedom om den litteraturvetenskapliga diskussionen om konstens existentiella och yrkesmässiga dimensioner

För godkänd modul ska den studerande avseende färdighet och förmåga:

 • kunna diskutera och teoretisera egna erfarenheter i dialog med relevant litteratur

För godkänd modul ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • kunna reflektera över sin egen roll som litteraturvetare mot bakgrund av relevant litteratur samt de kunskaper som förvärvats under kandidatprogrammet i sin helhet.

Behörighetskrav

Godkända resultat från termin 1 till och med 5 på HGLKS Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Högst 15 hp får saknas från närmast föregående termin.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av en kombination av föreläsningar och seminarier. I de fall där närvaro vid seminarier är obligatorisk, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. Under modul 3 följer studenter som valt att göra praktik överenskomna arbetstider på praktikplatsen motsvarande heltid. Modulen inbegriper även obligatoriska seminarium på campus. För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1: Populärkulturens estetik och politik 1: Historiska och teoretiska perspektiv på populärkultur (7,5 hp)

Examination sker genom aktivt deltagande i kursens obligatoriska seminarier. Seminariedeltagande ges betygsomdömet Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier.

Modul 2: Populärkulturens estetik och politik 2: Självständigt fördjupningsarbete (7,5 hp)

Examination sker genom aktivt deltagande i kursens obligatoriska seminarier samt i form av en individuell skrivuppgift och muntlig presentation. Seminariedeltagande ges betygsomdömet Godkänd (G) eller Underkänd (U). Den individuella skrivuppgiften och den muntliga presentationen ges betygsomdömet Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt betyget Godkänd på den individuella skrivuppgiften och den muntliga presentationen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier, samt betyget Väl godkänd den individuella skrivuppgiften och/eller den muntliga presentationen.

Modul 3: Praktik eller litteraturvetenskapligt arbetsprov (13,5 hp)

För att bli godkänd på modul 3, inriktning praktik, krävs bekräftelse från praktikplatsen, närvaro på praktikplatsen samt godkänt resultat på praktikblogg, kreativ uppgift och rapport, deltagande i seminarium samt intyg från handledaren på praktikplatsen. Seminariedeltagande och praktikblogg ges betygsomdömet Godkänd (G) eller Underkänd (U). Rapport och kreativ uppgift ges betygsomdömet Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Om frånvaro från praktiken överstiger en arbetsvecka, exempelvis på grund av sjukdom, görs en individuell bedömning när det gäller behovet av kompletteringar. Datum för praktikseminarium gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast tre månader efter det ordinarie provtillfället, samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

För att bli godkänd på modul 3, inriktning arbetsprov, krävs ett godkänt arbetsprov som också har presenterats muntligen vid ventileringsseminarium. Arbetsprovet och den muntliga presentationen bedöms tillsammans efter betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Modul 4: Litteratur i livet (1,5 hp)

Modul 4 examineras genom aktivt deltagande på obligatoriska seminarier. Seminariedeltagande ges betygsomdömena Godkänd (G) och Underkänd (U).

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om 21 hp, dvs. VG på modulerna 2 och 3.  

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1LV066, Praktik på det litterära fältet (15 hp) och kan inte tas med i en examen tillsammans med denna. Studenter som tidigare har godkänts på 1LV066 och 1KU033, "Populärkulturens estetik och politik" (fristående kurs), kan tillgodoräkna sig dessa inom ramen för 1LV085.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

Litteratur

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 1: Populärkulturens estetik och politik 1... (7,5 hp)

Adorno Theodor W
Om populärmusik ("On Popular Music")
Studies in Philosophy and Social Science IX : 1941 :
https://www.marxists.org/svenska/adorno/1941/popularmusik.htm
Obligatorisk

Allen Robert Clyde
Channels of discourse, reassembled : television and contemporary criticism
2. ed. : London : Routledge : 1992 : 420 s. :
ISBN: 0415080584
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Culture and anarchy and other writings
Arnold Matthew, Collini Stefan
Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1993 : xxxiv, 248 s. :
ISBN: 052137796X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Carey John
The intellectuals and the masses : pride and prejudice among the literary intelligentsia, 1880-1939
London : Faber : 1992 : 246 s. :
ISBN: 0571169260
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Out in Culture: Gay, Lesbian and Queer Essays on Popular Culture
Creekmur Corey K., Doty Alexander
Duke University Press : 1995 :
Online access for UMUB
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar.

Media and cultural studies : keyworks
Durham Meenakshi Gigi, Kellner Douglas
2., [rev.] ed. : Chichester : John Wiley & Sons : 2012 : vii, 635 s. :
ISBN: 0470658088
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Fiske John
Television culture
2nd ed. : London : Routledge : 2011 : 1 online resource (lxi, 358 p.) :
Online access for UMUB
ISBN: 9780203837153
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

GARNHAM NICHOLAS
POLITICAL-ECONOMY AND CULTURAL-STUDIES - RECONCILIATION OR DIVORCE
Critical studies in mass communication, 12:1, 1995, s. 62–71 : 1995 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_webofscience_primary_A1995QJ72500005
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 62-71.

Hall Stuart
What is this ’black’ in black popular culture?
Social justice 20, 1993, s. 104–114 : 1993 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_proquest_miscellaneous_61347939
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 104-114

Populära fiktioner
Jonsson Kjell, Öhman Anders
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2000 : 204 s. :
ISBN: 91-7139-507-5 ; 280:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Ortega y Gasset José
The revolt of the masses
New York : Norton : 1964 : 190 s. :
ISBN: 0393310957
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Rosenberg Tiina
Queerfeministisk agenda.
Stockholm : Atlas : [2002] : 209, [1]s. ; 22 cm :
ISBN: 91-89044-92-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Storey John
Cultural theory and popular culture : an introduction
Eighth edition : London : Routledge : [2018] : xv, 302 pages :
ISBN: 9780415786621
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Strinati Dominic
An introduction to theories of popular culture
2. ed. : London : Routledge : 2004 : PDF (286 s.) :
ISBN: 9780203645161
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Vlada delar. https://search.ub.umu.se/discovery/openurl?institution=46UMEA_INST&vid=46UMEA_INST:UmUB&rft.mms_id=9921560017304996&u.ignore_date_coverage=true

Referenslitteratur

Upplysningens dialektik : filosofiska fragment
Horkheimer Max, Adorno Theodor W., Bjurman Lars, Wijkmark Carl-Henning
tredje upplagan : Göteborg : Daidalos : 2012 : 289 sidor :
ISBN: 9789171733627
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Jonsson Stefan
A brief history of the masses : three revolutions
New York : Columbia University Press : 2008 : 231 s. :
ISBN: 9780231145268
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

McClintock Anne
Imperial leather : race, gender and sexuality in the colonial contest
London : Routledge : 1995 : xi, 449 s. :
ISBN: 0-415-90889-2 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Storey John
Cultural theory and popular culture : a reader
4. ed. : Harlow : Longman : 2009 : xxi, 671 s. :
ISBN: 9781405874212 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Svedjedal Johan
Litteratursociologi : texter om litteratur och samhälle
2., [förändrade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 591 s. :
ISBN: 9789144082752
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Wright Will.
Six guns and society : a structural study of the Western
[Nachdr. der Ausg. 1977] : Berkeley [u.a.] : Univ. of California Pr. : [20]08. : 217 S. :
ISBN: 978-0-520-03491-4
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Modul 2: Populärkulturens estetik och politik 2: Självständigt fördjupningsarbete (7,5 hp)

Kurslitteraturen väljs i samråd med lärare.

Modul 3: Praktik eller litteraturvetenskapligt arbetsprov (13,5 hp)

Kurslitteraturen väljs i samråd med lärare.

Modul 4: Litteratur i livet (1,5 hp)

Kurslitteraturen väljs i samråd med lärare.