Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Normkritiska perspektiv på museer och kulturarv, 7,5 hp

Engelskt namn: Norm Critical Perspectives on Museums and Cultural Heritage

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 1MU045

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Museologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Innehåll

Kursen behandlar museer och kulturarv ur olika normkritiska perspektiv. Kursens övergripande syfte är att ge verktyg för att kritiskt reflektera kring hur samhällets normer återspeglas i museer och kulturarv och vilka effekter det får. Kursen behandlar även frågor om hur musei- och kulturarvsverksamheter kan motverka exkludering genom normkritiskt arbete och därmed bidra till social och kulturell jämställdhet Kursen är utformad utifrån aktuella teman som bearbetas genom teoretiska och praktiska övningar samt litteraturstudier.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska studenten:
  • visa grundläggande kunskaper om vad normkritik innebär i förhållande till musei- och kulturarvsbranschen,
  • visa förståelse för vad inkludering respektive exkludering kan innebära för konkret verksamhet på museer eller andra kulturarvsnäringar,
  • i en fördjupningsuppgift självständigt kunna formulera, problematisera och diskutera perspektiv på normkritiska problem i relation till kulturarvsbranschen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är uteslutande nätbaserad och består av instuderingsmateriel, uppgifter och handledning via universitetets digitala lärplattform. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via webbplattformen. Detta innebär att de studerande måste ha tillgång till dator och internet för att kunna fullgöra de i kursen ingående uppgifterna.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

Examinationen sker löpande genom obligatoriska uppgifter samt en avslutande fördjupningsuppgift.

Examination sker enligt graderna Väl godkänt, Godkänt och Underkänt. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen fordras Väl godkänd på fördjupningsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Litteratur

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Furumark Anna
Att störa homogenitet
Lund : Nordic Academic Press : 2013 : 208 s. :
ISBN: 9789187351228
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Reassembling the collection : ethnographic museums and indigenous agency
Harrison Rodney, Byrne Sarah, Clarke Anne
First edition. : Santa Fe : School for Advanced Research Press : 2013 : xii, 347 pages :
ISBN: 9781934691946
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar, ca 75 sidor.

Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturproducenter och samhällsbyggare
Hyltén-Cavallius Charlotte, Svanberg Fredrik
Lund : Nordic Academic Press : 2016 : 211 s. :
Innehållsförteckning
ISBN: 9789188168443
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar, ca 150 sidor.

Högberg Anders
Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården : tankar, kunskaper och processer 2002-2012
Lund : Nordic Academic Press : 2013 : 188 s. :
ISBN: 9789187351341
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar ca 100 sidor.

Laskar Pia
Den outställda sexualiteten : liten praktika för museers förändringsarbete
[Stockholm] : Statens historiska museer : [2019] : 125 sidor :
ISBN: 9789151932699
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Þórsson Bergsveinn
Curating climate - museums as contact zones of climate research, education and activism
Nordic museology 2020:3 : 2020 :
https://journals.uio.no/museolog/issue/view/762/333
Obligatorisk
Läsanvisning: sid 4-13

Samuelsson Anna
I naturens teater : kultur- och miljösociologiska analyser av naturhistoriska utställningar och filmer
Uppsala : Uppsala universitet : 2008 : 376 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-9336
ISBN: 9789150620283
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar, ca 100 sidor.

Scott Monique
’We Grew Up and Moved On’: Visitors to British Museums Consider Their ‘Cradle of Mankind’
Envisioning the Past. Archaeology and the Image. Sam Smiles & Stephanie Moser (red.) Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing. : 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: sid 29-50

Smith Laurajane
Uses of heritage [Elektronisk resurs]
2006 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar.

Blond och blåögd : vithet, svenskhet och visuell kultur = Blond and blue-eyed : whiteness, Swedishness, and visual culture
Werner Jeff, Björk Tomas
Göteborg : Göteborgs konstmuseum : 2014 : 392 s. :
Fulltext
ISBN: 9789187968877
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Artiklar och material kan tillkomma enligt lärares anvisningar.