Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska/Nordiska språk B: Språk och språkpolitik i Norden, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish/Scandinavian Languages B: Language and Language Politics in the Nordic Countries

Denna kursplan gäller: 2017-01-09 till 2018-12-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1NS069

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-12-21

Innehåll

Kursen innehåller en översikt över danskan och norskan med utblick mot de övriga nordiska språken. Den internordiska språkförståelsen behandlas, och en översikt över det nordiska ortnamnsskicket ges. Vidare orienteras om språken i Norden, med särskilt fokus på de officiella minoritetsspråken. Aktuell lagstiftning bildar utgångspunkt för behandlingen av språkpolitiska frågor.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
  • översiktligt beskriva de olika språk och de språkliga möten som finns på nordiskt område
  • beskriva grundläggande likheter och skillnader mellan de skandinaviska språken på olika språkliga nivåer
  • redogöra för språkpolitiska förhållanden i Norden
Färdighet och förmåga
  • problematisera den språkliga variation som finns i Norden
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt värdera språkpolitiska förhållningssätt

Behörighetskrav

Univ: Svenska/Nordiska språk 22,5 hp eller motsvarande, i vilka ska ingå 7,5 hp grammatik.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av självstudier med möjlighet till fyra träffar på campus i Umeå.

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument

Examination

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Kursen examineras genom en individuell hemtentamen.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.  

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Övriga föreskrifter

Kursen kan läsas som en del av Svenska/Nordiska språk B.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 52

Litteratur

Dansk som nabosprog : dansk grammatik for svensktalende
Cramer Jens, Vive Larsen Erik
Aarhus : Aarhus universitetsforlag : cop. 1999 : 96 s. :
ISBN: 87-7288-802-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 3, 5-7.

Dansk sprogs status 2012
Dansk Sprognævn : 2012 :
https://dsn.dk/vi-arbejder-ogsa-med/sprogpolitik/sprogpolitikker-1/dansk-sprogs-status-2012/DSN_sprogstatus2012.pdf
Obligatorisk

Håller språket ihop Norden? [Elektronisk resurs] : en forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska /c Lars-Olof Delsing & Katarina Lundin Åkersson
Delsing Lars-Olof, Lundin Åkesson Katarina
Köpenhamn : Nordiska ministerrådet : 2005 : 148, [ca 40 s.] med var. pag. :
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2005-573
Obligatorisk

Hyltenstam Kenneth
Begreppen språk och dialekt och meänkielis status som eget språk
Ingår i:
Mer än ett språk
Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 281, [1] s. : sid. 237-282 :
Obligatorisk

Pedersen Aud-Kirsti
Haldningar til offentleg bruk av minoritetsspråklege stadnamn i Noreg
Ingår i:
Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer
Umeå : Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk : 2009 : 177 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (NORNA-rapporter 83, Nordsvenska 16, Kulturens frontlinjer 56.) S.37-56.

Norsk som nabospråk : håndbok for deg som er svensk og vil lære mer om norsk språk og kultur
Rekdal Olaug, Hallgren Karin
Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2002 : 106 s. :
ISBN: 91-7382-772-X (korr.) : 278:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap. 1-4.

"Det främmande" i nordisk språkpolitik : om normering av utländska ord
Sandøy Helge, Östman Jan-Ola
Oslo : Novus : 2004 : 275 s. :
ISBN: 82-7099-395-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Utredning om finska och sydsamiska språken
Att återta mitt språk. Åtgärder för att stärka det samiska språket. Slutbetänkande
Stockholm : 2006 :
http://www.regeringen.se/contentassets/efdb76cdc6664fbda8ac3b1e6e12e0c2/att-aterta-mitt-sprak---atgarder-for-att-starka-det-samiska-spraket-missiv-t.o.m.-kapitel-9
Obligatorisk
Läsanvisning: S.145-230.

Vikør Lars S.
The Nordic languages : their status and interrelations
3. ed. : Oslo : Novus : 2001 : 254 s. :
ISBN: 82-7099-336-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Författningstexter

Utöver litteraturen tillkommer översiktlig läsning av några författningstexter som reglerar danskans, norskans och svenskans samt de nationella minoritetsspråkens ställning och/eller användning:

Bekendtgørelse af lov om Dansk Sprognævn
Bekendtgørelse af lov om Dansk Sprognævn : 2015 :
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167989
Obligatorisk

Finsk språklag
Finsk språklag : 2003 :
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423
Obligatorisk

Minoritetsspråkslagen
Minoritetsspråkslagen : 2009 :
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090724.HTM
Obligatorisk

Nordisk språkkonvensjon
Nordisk språkkonvensjon : 1987 :
http://www.sprakradet.no/globalassets/spraklige-rettigheter/nordisk-sprakkonvensjon.pdf
Obligatorisk

Svensk språklag
Svensk språklag : 2009 :
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
Obligatorisk