Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier - synkrona perspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Scandinavian studies with a focus on northern studies - synchronic perspectives

Denna kursplan gäller: 2018-07-23 och tillsvidare

Kurskod: 1NS082

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Skandinavistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-08-06

Innehåll

I kursen studeras de europeiska nordområdena i moderniseringens och globaliseringens tidevarv, varvid tyngdpunkten ligger på de nordskandinaviska, särskilt svenska områdena. Den politiska, samhälleliga och kulturella bakgrunden tecknas. Beskrivningen av förändringsprocesserna fördjupas genom en analys av en rad kulturella uttryck i samtiden. Även revitalisering av språk och kultur uppmärksammas. Olika skeenden och processer i samtiden belyses genom studier av skilda empiriska material, och i kursen diskuteras och problematiseras forskningsteorier och -metoder.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva olika gruppers synlighet och erkännande inom modernt nordskandinaviskt område,
  • lyfta fram olika kulturella och konstnärliga uttrycksformer från modernt nordskandinaviskt område samt
  • redogöra för olika stater och politiska kraftcentra och deras aktiviteter inom Barentsområdet i modern tid.
Färdighet och förmåga
  • analysera och kommentera olika konstnärliga och kulturella uttrycksformer inom modernt nordskandinaviskt område,
  • jämföra och värdera olika perspektiv inom forskningen samt
  • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska och utvärdera olika källor och forskningsresultat samt
  • reflektera kring humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsproblem rörande de nordliga områdena.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i skandinavistik eller motsvarande utbildning med inriktning mot studiet av de nordiska språken (svenska, norska le. danska) och kulturen. Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande nivå i norska eller danska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. All kommunikation sker via kursens lärplattform. Delar av kursen genomförs vid överenskomna tider, i övrigt är studietiden flexibel. Om intresse finns ordnas maximalt fyra träffar på Campus, Umeå.

Undervisningen bedrivs utifrån källtexter och vetenskaplig litteratur. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Examination

Examination sker genom bedömning av skriftlig hemtentamen samt av två skriftliga inlämningsuppgifter.

För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. 

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.