Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska/Nordiska språk, Språkliga förändringar i tid och rum, 7,5 hp

Engelskt namn: Scandinavian languages, Language Change in Time and Space

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 1NS086

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-02-18

Innehåll

Kursen behandlar språkliga förändringar i tid och rum utifrån aktuell forskning.

Kursen består av två moduler:
 1. Teori och metod (4,5 hp)
  I modulen ges en introduktion till aktuella teorier och metoder inom området språkliga förändringar. I modulen behandlas rekonstruktion av forntida språkvarieteter, språkplanering och språkförändring, språklig kartering samt dialektologi och språkhistoria.
 2. Individuell fördjupning (3 hp)
  Inom denna modul genomför den studerande en självständig praktisk tillämpningsuppgift med utgångspunkt i något av de teman som behandlas i modul 1.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna …

Kunskap och förståelse
 • redogöra för allmänt etablerade teorier och metoder för analys av språkliga förändringar i tid och rum samt
 • redogöra för metoder och bakomliggande teorier i ett antal studier.
Färdighet och förmåga
 • självständigt hitta relevant litteratur för att lösa uppgifter,
 • muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,
 • presentera sin individuella uppgift i skrift på god akademisk nivå samt
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt bedöma och kritiskt värdera vetenskaplig argumentation samt
 • självständigt värdera olika vetenskapliga framställningar som lagts fram inom huvudområdet.

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6
Univ: Minst 90 hp Svenska/Nordiska språk i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen är helt nätbaserad och bedrivs via en nätbaserad lärplattform. Nätbaserade gruppdiskussioner förs på lärplattformen och skriftliga analyser presenteras på plattformen.

Undervisningsspråk är svenska.

Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

 • Modul 1: Bedömning av inlämningsuppgifter.
 • Modul 2: Bedömning av skriftlig redovisning av fördjupningsuppgiften.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I både modul 1 och 2 görs en sammanfattande bedömning av inlämningsuppgifterna med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl Godkänd på både modul 1 och modul 2.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 34

  Modul 1: Teori och metod

  Brunstad Endre
  Nasjonalisme som språkpolitisk ideologi : om nynorsk, frisisk og færøysk målreisning
  Oslo : Norges forskningsråd : 1995 : 255 s. :
  ISBN: 82-12-00527-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Föreligger i digital version på kurssajten.

  Djupedahl Reidar
  Litt om framvoksteren av det færøyske skriftmålet.
  Ingår i:
  Skriftspråk i utvikling
  Oslo : J.W. Cappelen : 1964 : 261 s. : sid. 144-186 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Föreligger i digital version på kurssajten.

  Edlund Lars-Erik
  Birkasvenskan/Hedebynordiskan - kring en språkhistorisk konstruktion.
  Ingår i:
  Studier i svensk språkhistoria 14
  2018 : VI, 320 sivua : sid. 1-51 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Föreligger i digital version på kurssajten.

  Edlund Lars-Erik
  The contribution of Nordic dialectology to language history
  Ingår i:
  The Nordic languages
  Berlin : de Gruyter : 2002 : xxix, 1057 s. : sid. 282-303 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Föreligger i digital version på kurssajten.

  Girnth Heiko
  Mapping language data
  Ingår i:
  Language and space
  Berlin : De Gruyter Mouton : 2010. : 2 vol. (668; 446 s.) :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 98-121, samt tillhörande kartor. Föreligger i digital version på kurssajten

  Hesselman Bengt
  Några nynordiska dialektformer och vikingatidens historia. En undersökning i svensk och dansk språkutveckling.
  Ingår i:
  Ordgeografi och språkhistoria
  Stockholm : Gebers : 1936 : 162 s., 5 kartor :

  Holm Gösta
  Monoftongeringens kronologi och de finlandssvenska folkmålen
  Ingår i:
  Festskrift till Olav Ahlbäck
  Helsingfors : 1971 : 331 s., (1) pl.-bl. :
  http://libris.kb.se/bib/3692723
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Föreligger i digital version på kurssajten.

  Matras Christian
  Det færøske skriftsprog af 1846
  Ingår i:
  Scripta Islandica
  Uppsala : Swedish Science Press : 1950- : sid. 5-23 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Föreligger i digital version på kurssajten.

  McMahon April M. S.
  Understanding language change
  Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1994 : 361 s. :
  ISBN: 0-521-44119-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt anvisningar.

  Polomé Edgar C.
  Research guide on language change
  Berlin : Mouton de Gruyter : 1990 : 564 s. :
  ISBN: 3-11-012046-1
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Dessa båda avsnitt läses: 1) Thomas Cable: Philology: Analysis of written records. S. 97-106; 2) Edgar C. Polomé: Linguistic paleontology: migration theory, prehistory, and archeology correlated with linguistic data. S. 137-159. Föreligger i digitala versioner på kurssajten.

  The handbook of historical linguistics
  Joseph Brian D., Janda Richard D.
  Oxford : Blackwell : 2003 : xviii, 881 s. :
  ISBN: 0-631-19571-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Häri läses kap. 24, Walt Wolfram & Natalie Schilling-Estes: "Dialectology and linguistic diffusion" (ss. 713-735).

  Viereck Wolfgang
  The Atlas Linguarum Europae as an Instrument for Eurolinguistic Research.
  Fonetica și dialectologie : 2014 :
  Länk till PDF

  Widmark Gun
  Birkasvenskan - fanns den?
  Ingår i:
  Arkiv för nordisk filologi [Elektronisk resurs]
  Lund [etc.] : Lund University Press [etc.] : sid. 173-216 :
  http://journals.lub.lu.se/index.php/anf/article/view/11536/10227
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Föreligger i digital version på kurssajten.

  Škofic Jožica
  Pomme de terre, картошка, potato, Kartoffel, patata, patata. Commentaire.
  Ingår i:
  Atlas linguarum Europae
  Assen : Van Gorcum : 1983- : 1 : sid. 193-245 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 193-245, samt tillhörande karta Föreligger i digital version på kurssajten.

  Modul 2: Individuell fördjupning

  Litteratur väljs i samråd med undervisande lärare (lista finns på kurssajten).

 • Giltig från: 2020 vecka 11

  Modul 1: Teori och metod

  Allmänt

  McMahon April M. S.
  Understanding language change
  Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1994 : 361 s. :
  ISBN: 0-521-44119-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses enligt anvisningar.

  Polomé Edgar C.
  Research guide on language change
  Berlin : Mouton de Gruyter : 1990 : 564 s. :
  ISBN: 3-11-012046-1
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Dessa delar läses: Thomas Cable: Philology: Analysis of written records. S. 97-106; Edgar C. Polomé: Linguistic paleontology: migration theory, prehistory, and archeology correlated with lingustic data. S. 137-159.

  Rekonstruktion av forntida språkvarieteter

  Edlund Lars-Erik
  Birkasvenskan/Hedebynordiskan - kring en språkhistorisk konstruktion.
  Ingår i:
  Studier i svensk språkhistoria 14
  2018 : VI, 320 sivua :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles via lärplattformen.

  Hesselman Bengt
  Några nynordiska dialektformer och vikingatidens historia. En undersökning i svensk och dansk språkutveckling.
  Ingår i:
  Ordgeografi och språkhistoria
  Stockholm : Gebers : 1936 : 162 s., 5 kartor :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (Nordiska texter och undersökningar 9), Stockholm-Köpenhamn 1936. S. 127-162

  Widmark Gun
  Birkasvenskan - fanns den?
  Ingår i:
  Arkiv för nordisk filologi [Elektronisk resurs]
  Lund [etc.] : Lund University Press [etc.] : sid. 173-216 :
  http://journals.lub.lu.se/index.php/anf/article/view/11536/10227
  Obligatorisk

  Språkplanering och språkförändring

  Bermel Neil.
  Linguistic authority, language ideology, and metaphor [Elektronisk resurs] : the Czech orthography wars
  Berlin : Mouton de Gruyter : c2007. : xii, 369 p. :
  Table of Contents / Abstracts
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 1-33, 82-106.

  Brunstad Endre
  Nasjonalisme som språkpolitisk ideologi : om nynorsk, frisisk og færøysk målreisning
  Oslo : Norges forskningsråd : 1995 : 255 s. :
  ISBN: 82-12-00527-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Djupedahl Reidar
  Litt om framvoksteren av det færøyske skriftmålet.
  Ingår i:
  Skriftspråk i utvikling
  Oslo : J.W. Cappelen : 1964 : 261 s. : sid. 144-186 :
  Obligatorisk

  Matras Christian
  Det færøske skriftsprog af 1846
  Ingår i:
  Scripta Islandica
  Uppsala : Swedish Science Press : 1950- : sid. 5-23 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: tillhandahålles via lärplattformen

  Alinei Mario L.
  Atlas linguarum Europae : (ALE)
  Assen : Van Gorcum : 1983- :
  Obligatorisk

  Girnth Heiko
  Mapping language data
  Ingår i:
  Language and space
  Berlin : De Gruyter Mouton : 2010. : 2 vol. (668; 446 s.) :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 98-121, samt tillhörande kartor.

  Škofic Jožica
  Pomme de terre, картошка, potato, Kartoffel, patata, patata. Commentaire.
  Ingår i:
  Atlas linguarum Europae
  Assen : Van Gorcum : 1983- : 1 : sid. 193-245 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 193-245, samt tillhörande karta

  Nartnik Vlado
  Jumeaux, близнецы, twins, Zwillinge, gemelos, gemelli. Commentaire.
  Ingår i:
  Atlas linguarum Europae
  Assen : Van Gorcum : 1983- : 1 : sid. 199-224 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: S. 199-224, samt tillhörande karta.

  Dialektologi och språkhistoria

  Andersen Henning
  Reconstructing prehistorical dialects [Elektronisk resurs] : initial vowels in Slavic and Baltic
  Berlin ;New York : Mouton de Gruyter : 1996 : Online-Ressource (x, 238 p) :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 978-3-11-081971-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Edlund Lars-Erik
  The contribution of Nordic dialectology to language history
  Ingår i:
  The Nordic languages
  Berlin : de Gruyter : 2002 : xxix, 1057 s. : sid. 282-303 :
  Obligatorisk

  Holm Gösta
  Monoftongeringens kronologi och de finlandssvenska folkmålen
  Ingår i:
  Festskrift till Olav Ahlbäck
  Helsingfors : 1971 : 331 s., (1) pl.-bl. :
  http://libris.kb.se/bib/3692723
  Obligatorisk

  The handbook of historical linguistics
  Joseph Brian D., Janda Richard D.
  Oxford : Blackwell : 2003 : xviii, 881 s. :
  ISBN: 0-631-19571-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modul 2: Individuell fördjupning

  Litteratur väljs i samråd med undervisande lärare.