Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arabiska,Nybörjarkurs II, 7,5 hp

Engelskt namn: Arabic for Beginners II

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 till 2012-01-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1ÖÄ005

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-12-14

Innehåll

I kursen ingår fortsatta studier av standardarabiskans ljudstruktur, grammatik, formlära och syntax. Inom kursen tränas ordförråd och läsfärdighet samt färdighet i skriven och talad standardarabiska. Kursen omfattar två moment: Moment 1. Grammatik: Arabiskans ljudstruktur, formlära och syntax, 3 högskolepoäng Moment 2. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 4,5 högskolepoäng

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna · tillämpa grundläggande regler i standararabisk formlära och syntax i tal och skrift; · i enkel form muntligt meddela och berätta något inom för den studerande välbekanta områden; · läsa upp en enklare arabisk text med någorlunda gott uttal och god intonation.

Behörighetskrav

Univ: Arabiska, Nybörjarkurs I eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

All undervisning och examination på kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad lärplattform. Tillgång till en dator med ljudkort och internetuppkoppling krävs. Följande är minimikrav: PC med Windows 2000/XP/Vista eller Mac med OS X Högtalare eller hörlurar samt mikrofon (gärna webbkamera, dock ej krav). Webbläsare: Internet Explorer, senaste version (Safari eller Firefox på Mac). Internetuppkoppling: 56k modem* eller bredband. * Det är vår ambition att det ska gå att följa kursen med modemuppkoppling, vissa problem kan dock uppstå om modemuppkopplingen inte håller tillräckligt hög kvalitet. Moment 1: Grammatik: Arabiskans ljudstruktur, formlära och syntax, 3 hp Innehåll Momentet omfattar olika övningar kring arabisk ljudstruktur, formlära och syntax. Undervisning Självstudier utifrån kurslitteraturen. Via kurswebben ges tillgång till ljudfiler och övningar, tillfälle till frågor och diskussion samt till inlämning av uppgifter. Examination Fortlöpande examination genom skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen via kurswebben. Moment 2: Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 4,5 hp Innehåll Momentet omfattar olika slags skriftliga och muntliga övningar samt läsning av enklare texter. Övningarna är baserade på skrivna och talade texter av varierande slag. Undervisning Självstudier utifrån kurslitteraturen. Via kurswebben ges tillgång till ljudfiler och övningar, tillfälle till frågor och diskussion samt till inlämning av uppgifter. Examination Fortlöpande examination genom inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen via kurswebben och bedömning av studentens inspelade ljudfiler.

Examination

De vanligtvis förekommande formerna för bedömning av de studerandes prestationer beskrivs ovan under respektive moment. Examinator beslutar om examinationsform. Varje prov bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 4,5 högskolepoäng. För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr 545-3317-02).

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 4

Obligatorisk litteratur

Standard Arabic : an elementary - intermediate course
Schulz Eckehard, Krahl Günther, Reuschel Wolfgang
Rev. English ed. /b by Eckehard Schulz ; editorial consultants James Dickins ... : Cambridge : Cambridge University Press : 2000 : xiii, 641s. :
ISBN: 0-521-77313-X (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Övningar, texter och ljudfiler på kurswebben

Referenslitteratur

Abu-Chacra, Faruk 2008: Arabiska - grammatik med övningar. Lund: Studentlitteratur. Mace, John 2003: Teach Yourself Beginner's Arabic Script. Edinburgh: McGraw- Hill/Contemporary Books. Mace, John 1995: Arabic Grammar. Edinburgh: Edinburgh University Press. Wehr, Hans 1979: A dictionary of modern written Arabic. New York: Cornell University Press. Arabisk-svensk ordbok. Stockholm: Godoymedia, senaste upplagan. Svensk-arabisk ordbok. Stockholm: Godoymedia, senaste upplagan.