Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Systematisk teologi - Dogmatik: magisterkurs, 15 hp

Engelskt namn: Systematic Theology- Dogmatics: Master Course

Denna kursplan gäller: 2015-01-05 till 2015-01-11 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE179

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2013-10-23

Innehåll

Kursen behandlar centrala teman i kristen teologi såsom Gud, treenigheten, kristologi, frälsningslära, människosyn och kyrkosyn utifrån texter av historiska och samtida teologiska tänkare från olika kristna traditioner. De teologiska frågorna står i centrum och belyses och diskuteras utifrån de perspektiv som olika texter bidrar med. Kursen ger en bred och mångfacetterad bild av hur den kristna trons centrala läror kan förstås, problematiseras och relateras till kristen praktik och erfarenhet, samt till annan kunskap. En kritisk och konstruktiv reflektion kring teologiska problemställningar är ett viktigt inslag i kursen.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 • redogöra för viktiga historiska och moderna sätt att tolka och förstå den kristna traditionens centrala teman och läror.
 • redogöra för viktiga teologiska problemkomplex i kristen tradition.
 • visa fördjupad kunskap inom ett par teologiska problemområden.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 • analysera, jämföra och problematisera olika tolkningar av kristna läror.
 • analysera och problematisera sambanden mellan olika läror, deras relation till kristen praktik och erfarenhet, samt deras relation till annan kunskap såsom genusteori och naturvetenskap.
 • identifiera olika kristna traditioners perspektiv och betoningar inom ett teologiskt fördjupningsområde.
 • muntligen och skriftligen diskutera teologiska problemställningar, hållningar och resonemang.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 • analysera och värdera möjliga konsekvenser av olika teologiska hållningar för kyrka, samhälle och individ.
 • kritiskt bedöma och värdera teologisk argumentation.
 • visa medvetenhet om ekumenisk problematik inom ett teologiskt fördjupningsområde.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Behörighetskrav

För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 90 hp varav minst 30 hp utgörs av systematisk teologi och etik eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Flera skrivarbeten ska göras under kursen.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen (8 hp), inlämningsuppgifter som görs i grupp (4 hp), samt seminarier (3 hp). På tentamen ges betygen U, G eller VG.  Inlämningsuppgifter och insatser vid seminarier betygssätts med U eller G. För G på kursen som helhet krävs G på samtliga delmoment. För VG på kursen som helhet krävs VG på tentamen samt G på övriga moment.
För studerande som inte godkänts vid det ordinarie tentamenstillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå. Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kursen Systematisk teologi – Dogmatik: påbyggnadskurs, 15 hp.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.