Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Själavård:kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: Pastoral Councelling:Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2016-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 1RE200

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-12-17

Innehåll

Kursens mål är att den studerande skall inhämta fördjupade kunskaper om själavårdens teori, dess psykologiska förutsättningar och dess praktik. Under kursen problematiseras själavårdens identitet genom att sättas i relation till både dess psykologiska och teologiska kontext. Detta innebär att själavårdens identitet problematiseras i relation till andra vårdformer, att psykopatologiska problem sätts i relation till själavårdsarbetet samt att psykologiska teoriers funktion i själavården behandlas på ett övergripande sätt. Vidare avser kursen att fördjupa reflexionen kring själavårdens teologiska kontext och själavårdens roll och olika uttryck i församlingsarbetet. I kursen ingår också praktiska moment där den studerande skall träna sin förmåga att föra själavårdande samtal.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • redogöra för ett antal olika klassiska och samtida själavårdstraditioner och metoder.
 • redogöra för några relevanta psykologiska och religionspsykologiska teoriers möjliga funktion i själavård.
 • förstå själavårdens roll och olika uttryck i församlingsarbetet.
 • redogöra för några grundläggande teorier kring kris och krishantering.
Färdighet och förmåga
 • tillämpa olika typer av själavårdsmetoder utifrån konfidentens behov.
 • identifiera grundläggande psykopatologiska tillstånden och kunna hantera psykopatologi i en själavårdssituation.
 • identifiera psykologiska krissituationer och ha grundläggande kunskaper om bemötande av människor i kris.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • problematisera själavårdens identitet både utifrån dess teologiska kontext liksom utifrån andra vårdformer, särskilt med avseende på själavårdens roll i ett postmodernt och sekulärt samhälle.

Behörighetskrav

Univ:För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, där Religionspsykologi 7,5 hp eller motsvarande ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och/eller seminarier. Gruppövningarna är normalt obligatoriska. En stor del av litteraturen är på engelska.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av två hemtentamina om 7,5hp och 4hp samt examinerande seminarier omfattande 3,5hp. Seminarierna bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd. Hemtentamina bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. För godkänt resultat på hela kursen krävs godkänt på hemtentamina och seminarier. För Väl godkänd på kursen krävs Väl godkänd på båda hemtentamina och godkänd på seminarierna.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie examinationstillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 23

  OBS! Litteraturen kan komma att ändras fram till två månad innan kursstart.

  Uppskattande samtalskonst : om att skapa möjligheter i samtalets värld
  Bergman Susanne, Blomqvist Camilla
  Stockholm : Mareld : 2004 : 144 s. :
  ISBN: 91-88872-60-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Alla upplagor går bra att använda. Se bibliotekets söktjänst

  Dynamisk psykiatri i teori och praktik
  Cullberg Johan, Bonnevie Andreas
  7., utg. : Stockholm : Natur och kultur : cop. 2003 : 512 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: (valda delar) Se bibliotekets söktjänst.

  Cullberg Johan
  Kris och utveckling
  Natur & Kultur, utg 5 : 2006 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9789127112575, 228s Läsanvisning: (valda delar) Alla upplagor går bra att använda. Se bibliotekets söktjänst.

  Grimell Jan
  När identiteter förändras : i det levda livet och i Bibelns berättelser
  Lund : Ekström & Garay : 2020 : 165 sidor :
  ISBN: 9789189047570
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst.

  Att öppna ett slutet rum : själavård och ecklesiologi
  Ideström Jonas, Löf Edberg (red) Gunilla
  Verbum AB : 2018 :
  ISBN: 978-91-526-3739-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar Se bibliotekets söktjänst.

  Själavård : en grundbok
  Okkenhaug Berit, Hoelstad Melinda
  Örebro : Libris : 2004 : 308, [1] s. :
  ISBN: 91-7195-701-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst.

  St. Clair Michael
  Human relationships and the experience of God : object relations and religion
  New York : Paulist Press : cop. 1994 : 103 s. :
  ISBN: 0-8091-3530-2 (pbk.) ; $8.95
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: (valda delar) alla upplagor går bra att använda. Se bibliotekets söktjänst.

  Stinissen Wilfrid
  Natten är mitt ljus
  2. uppl. : Tågarp : Karmeliterna : cop. 2016 : 164 s. :
  ISBN: 9789198188172
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: alla upplagor går bra att använda. Se bibliotekets söktjänst.

  Wikström Owe
  Den outgrundliga människan : livsfrågor, psykoterapi och själavård
  Ny, omarb. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 386, [1] s. :
  ISBN: 91-27-07247-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: (valda delar) alla upplagor går bra att använda. Se bibliotekets söktjänst.

  Wikström Owe
  Det bländande mörkret : om andlig vägledning och psykologi i vår tid
  Örebro : Libris : 1994 : 278 s. :
  ISBN: 91-7194-965-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning:Läsanvisning: alla upplagor går bra att använda. Se bibliotekets söktjänst.

  Artiklar/kompendium

  Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.

 • Giltig från: 2018 vecka 23

  OBS! Litteraturen kan komma att ändras fram till en månad innan kursstart.

  Fra skam til verdighet : teologisk og psykologisk arbeid med vold og seksuelle overgrep
  Anstorp Trine, Hovland Beate Indrebø, Torp Elisabeth
  Oslo : Universitetsforlaget : 2003 : 242 s. :
  ISBN: 82-15-00206-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Uppskattande samtalskonst : om att skapa möjligheter i samtalets värld
  Bergman Susanne, Blomqvist Camilla
  Stockholm : Mareld : 2004 : 144 s. :
  ISBN: 91-88872-60-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dynamisk psykiatri i teori och praktik
  Cullberg Johan, Bonnevie Andreas
  7., utg. : Stockholm : Natur och kultur : cop. 2003 : 512 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (valda delar)

  Cullberg Johan
  Kris och utveckling
  4. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 185 s :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (valda delar)

  Fowler James W.
  Faith development and pastoral care
  Philadelphia : Fortress Press : 1987 : 132 s. :
  ISBN: 0-8006-1739-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att öppna ett slutet rum : själavård och ecklesiologi
  Ideström Jonas, Löf Edberg (red) Gunilla
  Verbum AB : 2018 :
  ISBN: 978-91-526-3739-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar Se bibliotekskatalogen Album

  Själavård : en grundbok
  Okkenhaug Berit, Hoelstad Melinda
  Örebro : Libris : 2004 : 308, [1] s. :
  ISBN: 91-7195-701-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  St. Clair Michael
  Human relationships and the experience of God : object relations and religion
  New York : Paulist Press : cop. : 1994 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 0-8091-3530-2

  Stinissen Wilfrid
  Natten är mitt ljus
  Tågarp : Glumslöv : 1990 : 165 s. :
  ISBN: 80:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wikström Owe
  Den outgrundliga människan : livsfrågor, psykoterapi och själavård
  Ny, omarb. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 386, [1] s. :
  ISBN: 91-27-07247-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Wikström Owe
  Det bländande mörkret : om andlig vägledning och psykologi i vår tid
  Örebro : Libris : 1994 : 278 s. :
  ISBN: 91-7194-965-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar/kompendium

  Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.

 • Giltig från: 2016 vecka 30

  OBS! Litteraturen kan komma att ändras fram till en månad innan kursstart.

  Fra skam til verdighet : teologisk og psykologisk arbeid med vold og seksuelle overgrep
  Anstorp Trine, Hovland Beate Indrebø, Torp Elisabeth
  Oslo : Universitetsforlaget : 2003 : 242 s. :
  ISBN: 82-15-00206-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Uppskattande samtalskonst : om att skapa möjligheter i samtalets värld
  Bergman Susanne, Blomqvist Camilla
  Stockholm : Mareld : 2004 : 144 s. :
  ISBN: 91-88872-60-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dynamisk psykiatri i teori och praktik
  Cullberg Johan, Bonnevie Andreas
  7., utg. : Stockholm : Natur och kultur : cop. 2003 : 512 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (valda delar)

  Cullberg Johan
  Kris och utveckling
  4. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 185 s :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (valda delar)

  Fowler James W.
  Faith development and pastoral care
  Philadelphia : Fortress Press : 1987 : 132 s. :
  ISBN: 0-8006-1739-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Själavård : en grundbok
  Okkenhaug Berit, Hoelstad Melinda
  Örebro : Libris : 2004 : 308, [1] s. :
  ISBN: 91-7195-701-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  St. Clair Michael
  Human relationships and the experience of God : object relations and religion
  New York : Paulist Press : cop. : 1994 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 0-8091-3530-2

  Stinissen Wilfrid
  Natten är mitt ljus
  Tågarp : Glumslöv : 1990 : 165 s. :
  ISBN: 80:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wikström Owe
  Den outgrundliga människan : livsfrågor, psykoterapi och själavård
  Ny, omarb. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 386, [1] s. :
  ISBN: 91-27-07247-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Wikström Owe
  Det bländande mörkret : om andlig vägledning och psykologi i vår tid
  Örebro : Libris : 1994 : 278 s. :
  ISBN: 91-7194-965-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar/kompendium

  Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.

 • Giltig från: 2015 vecka 30

  OBS! Litteraturen kan komma att ändras fram till en månad innan kursstart.

  Fra skam til verdighet : teologisk og psykologisk arbeid med vold og seksuelle overgrep
  Anstorp Trine, Hovland Beate Indrebø, Torp Elisabeth
  Oslo : Universitetsforlaget : 2003 : 242 s. :
  ISBN: 82-15-00206-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Uppskattande samtalskonst : om att skapa möjligheter i samtalets värld
  Bergman Susanne, Blomqvist Camilla
  Stockholm : Mareld : 2004 : 144 s. :
  ISBN: 91-88872-60-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dynamisk psykiatri i teori och praktik
  Cullberg Johan, Bonnevie Andreas
  7., utg. : Stockholm : Natur och kultur : cop. 2003 : 512 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (valda delar)

  Cullberg Johan
  Kris och utveckling
  4. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 185 s :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (valda delar)

  Fowler James W.
  Faith development and pastoral care
  Philadelphia : Fortress Press : 1987 : 132 s. :
  ISBN: 0-8006-1739-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Själavård : en grundbok
  Okkenhaug Berit, Hoelstad Melinda
  Örebro : Libris : 2004 : 308, [1] s. :
  ISBN: 91-7195-701-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  St. Clair Michael
  Human relationships and the experience of God : object relations and religion
  New York : Paulist Press : cop. 1994 : 103 s. :
  ISBN: 0-8091-3530-2 (pbk.) ; $8.95
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stinissen Wilfrid
  Natten är mitt ljus
  Tågarp : Glumslöv : 1990 : 165 s. :
  ISBN: 80:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wikström Owe
  Den outgrundliga människan : livsfrågor, psykoterapi och själavård
  Ny, omarb. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 386, [1] s. :
  ISBN: 91-27-07247-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Wikström Owe
  Det bländande mörkret : om andlig vägledning och psykologi i vår tid
  Örebro : Libris : 1994 : 278 s. :
  ISBN: 91-7194-965-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar/kompendium

  Ytterligare litteratur tillkommer som väljs i samråd med lärare.

  Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.