Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i teologi, 30 hp

Engelskt namn: Master Thesis in Theology

Denna kursplan gäller: 2021-06-21 och tillsvidare

Kurskod: 1RE218

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-06-08

Innehåll

Den studerande genomför ett självständigt uppsatsarbete inom någon av de teologiska ämnesinriktningarna systematisk teologi och etik, historisk och praktisk teologi eller exegetik. Uppsatsen ventileras vid ett offentligt uppsatsseminarium. Eftersom kursen fungerar som forskningsförberedande, uppmärksammas särskilt princip- och metodfrågor.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:  
 
Kunskap och förståelse 
 •  Uppvisa kännedom om det aktuella forskningsläget inom ett självständigt valt delämnesområde. 
 •  Uppvisa fördjupad metodkunskap.  
 
Färdighet och förmåga 
 •  uppvisa färdighet i självständig bearbetning och analys 
 •  jämföra och analysera argumentation inom ett tematiskt område 
 •  analysera och argumentera för olika teoretiska positioner, både metodiskt och innehållsmässigt 
 •  kritiskt diskutera och relatera olika teoretiska positioner till varandra 
 •  visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera ett forskningsproblem och formulera vetenskapliga frågeställningar 
 •  visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra en självständig forskningsuppgift inom en given tidsram 
 •  Muntligen presentera en kritisk textanalys, samt diskutera denna i dialog med en motpart 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 •  bedöma och värdera den vetenskapliga och samhälleliga relevansen hos forskningsproblem inom delämnesområdet 
 •  bedöma och värdera vetenskaplig argumentation inom delämnesområdet 
 •  visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap  

Behörighetskrav

Univ:135 hp i teologi där minst 30 hp utgörs av kurser på avancerad nivå samt där magisteruppsats i teologi 15 hp ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier och enskild handledning. Den studerande har rätt till handledning under den period som den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.

Examination

Examination av uppsats sker genom att uppsatsen läggs fram och ventileras vid uppsatsseminarium samt av opponering på annan uppsats. Uppsatsen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att formulera en teologisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig teologisk uppsats; och god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation.  
 
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov.  
 
Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.