Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska studier, Expressiva kulturer, 7,5 hp

Engelskt namn: Sámi Studies, Expressive cultures

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1SA125

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska studier: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2013-05-28

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om samisk kultur. Människan har i alla tider velat uttrycka sig genom ljud eller bild. Dessa expressiva uttryck, berättelser kommer vi att genomlysa, från förhistorien till nutid med ett samiskt perspektiv. Vi kommer också att studera frågor om jojkens roll i Skandinavien och dess historia. En stor del kommer att innefatta jojkens struktur, uppbyggnad och narrativa element. Performansteorier och narrativa analyser kommer att vara ett viktigt teoretiskt moment i studierna.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
 •  kunna visa upp fördjupade kunskaper i samisk kultur gällande expressiva kulturella uttryck
 •  kunna redogöra för centrala inriktningar inom modern narrativ forskning
Färdighet och förmåga
 •  kunna genom narrativa analyser tolka och förstå innehållet i samiska berättelser
 •  självständigt kunna förstå och tolka berättelser i bild, ljud eller text
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • på ett vetenskapligt sätt kunna argumentera för sina analyser och ta upp kritik kring dem
 • kritiskt kunna granska vetenskaplig argumentation

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6 samt Univ: 15 hp från Samiska kulturstudier C, 30 hp (1SA116) eller 15 hp från Samiska, Revitaliseringsstudier (1SA084) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.
 

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftligt slutprov och inlämningsuppgift samt den studerandes bidrag till diskussionsgrupper.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Anmälan till prov och omprov är obligatorisk.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2014 vecka 32

  DuBois Thomas A.
  Lyric, meaning, and audience in the oral tradition of Northern Europe
  Notre Dame, Ind. : University of Notre Dame Press : c2006. : 268 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0618/2006024211.html
  ISBN: 0-268-02589-4 (pbk. : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Graff Ola
  Joiker med ett motiv : en etnosentrisk misforståelse?
  Ingår i:
  STM online [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Svenska samfundet för musikforskning : 1998- :
  http://musikforskning.se/stmonline/vol_15/graff/index.php?menu=3
  Obligatorisk

  Hilder Thomas R.
  Repatriation, Revival and Transmission: The Politics of a Sámi Musical Heritage.
  In: Ethnomusicology Forum21:2, 161-179. : 2012 :
  http://dx.doi.org/10.1080/17411912.2012.689473
  Obligatorisk

  Riessman Catherine Kohler
  Narrative methods for the human sciences
  London : SAGE : 2008 : x, 251 s.b ill. :
  ISBN: 0-7619-2998-3 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Broderade berättelser = : Embroidered stories = Sággon muitalusat
  Marakatt-Labba Britta, Guttorm Gunvor, Koslin Desirée, Wuolab Anne, Lundström Jan-Erik
  Kiruna : Koncentrat : 2010 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-633-7248-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rydving Håkan
  Tracing Sami traditions : in search of the indigenous religion among the Western Sami during the 17th and 18th centuries
  Oslo : Institute for Comparative Research in Human Culture : 2010 : 168 s. :
  ISBN: 978-82-7099-543-1 (hd.bd.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rock art in Sápmi : images and stories = guvvieh jïh soptsestidie = bilder och berättelser
  Cocq Coppélie, Larsson Thomas B., Heinerud Jans, Lindgren Hyvönen Britta
  Umeå : Västerbottens museum : 2014 : 190 s. :
  ISBN: 9789163743474
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2013 vecka 36

  Bold Christine.
  Using narrative in research
  London : SAGE : c2012. : 190 p. :
  ISBN: 978-1-84860-718-7 (hbk.) : £65.00
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  DuBois Thomas A.
  Lyric, meaning, and audience in the oral tradition of Northern Europe
  Notre Dame, Ind. : University of Notre Dame Press : c2006. : 268 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0618/2006024211.html
  ISBN: 0-268-02589-4 (pbk. : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Graff Ola
  Joiker med ett motiv : en etnosentrisk misforståelse?
  Ingår i:
  STM online [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Svenska samfundet för musikforskning : 1998- :
  http://musikforskning.se/stmonline/vol_15/graff/index.php?menu=3
  Obligatorisk

  Hilder Thomas R.
  Repatriation, Revival and Transmission: The Politics of a Sámi Musical Heritage.
  In: Ethnomusicology Forum21:2, 161-179. : 2012 :
  http://dx.doi.org/10.1080/17411912.2012.689473
  Obligatorisk

  Riessman Catherine Kohler
  Narrative methods for the human sciences
  London : SAGE : 2008 : x, 251 s.b ill. :
  ISBN: 0-7619-2998-3 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Bergkunst : helleristningar i Noreg
  Mandt Gro, Lødøen Trond Klungseth
  Oslo : Det Norske Samlaget : 2005 : 296 s. :
  ISBN: 82-521-6227-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Broderade berättelser = : Embroidered stories = Sággon muitalusat
  Marakatt-Labba Britta, Guttorm Gunvor, Koslin Desirée, Wuolab Anne, Lundström Jan-Erik
  Kiruna : Koncentrat : 2010 : 169 s. :
  ISBN: 978-91-633-7248-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Rydving Håkan
  Tracing Sami traditions : in search of the indigenous religion among the Western Sami during the 17th and 18th centuries
  Oslo : Institute for Comparative Research in Human Culture : 2010 : 168 s. :
  ISBN: 978-82-7099-543-1 (hd.bd.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst