Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spansk litteratur och litteraturhistoriografi, 7,5 hp

Engelskt namn: Spanish literature and literary historiography

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 till 2018-08-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1SP026

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2015-05-29

Innehåll

I kursen fördjupas valda delar av den spanska litteraturhistorien, från medeltiden till sekelskiftet 1900. Studenterna väljer ett antal litterära verk ur en specifik litterär epok, vilka studeras i förhållande till sin litteraturhistoriska kontext. Kursen behandlar även litteraturhistoriografisk metod samt olika kritiska perspektiv på litteraturhistoria med särskild relevans för den spansktalande världen.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerandeKunskap och förståelse
•    uppvisa fördjupade kunskaper om utvalda delar av litteraturhistorien avseende det spanska språkområdet
•     identifiera problem rörande litteraturhistoriografisk forskning inom det spanska språkområdet.

Färdighet och förmåga
•    kunna applicera litteraturkritiska förhållningssätt i analyser av äldre spanskspråkig litteratur (publ. före år 1900);
•    kunna analysera litterärt källmaterial utifrån dess litteraturhistoriska kontext.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    kunna kritiskt diskutera litteraturhistoriografi i förhållande till samhällelig kontext gällande det spanska språkområdet, inbegripet  problem som rör exempelvis genus, etnicitet och nationstillhörighet;
•    självständigt och inom givna tidsramar kunna organisera och presentera ett enskilt litteraturhistoriskt fördjupningsarbete;
•    självständigt ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen inom huvudområdet för kursen.

 

Behörighetskrav

Spanska 90 hp
Engelska B

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier och grupparbeten, både på campus och via lärplattform. Närvaro är obligatorisk vid de campusförlagda seminarierna.


Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator med headset och webkamera krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument

 

Examination

Examinationen sker löpande genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier samt genom en skriftlig inlämningsuppgift. Obligatoriska seminarier och grupparbeten på campus och via en lärplattform.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Under¬känd.
Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 35

Obligatorisk kurslitteratur

Teorías de la historia literaria
Bathrick David, Beltrán Almería Luis, Escrig José Antonio
Madrid : Arco/Libros : 2005 : 332 s. :
ISBN: 84-7635-603-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Las épocas de la literatura Española
Pedraza Jiménez Felipe B., Rodríguez Cáceres Milagros
[2]a ed., 2. impr. : Barcelona : Ariel : 2010. : 413 p. :
ISBN: 8434425114
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ca 2500 sidor spanskspråkig skönlitteratur från en avgränsad litteraturhistorisk epok samt relevant teoretisk och litteraturhistoriografisk litteratur omfattande ca 1000 sidor, väljs i samråd med undervisande lärare.

Referenslitteratur

Oviedo José Miguel
Historia de la literatura hispanoamericana. : 1 De los orígenes a la emancipación
Madrid : Alianza : 1995 : 386 s. :
ISBN: 84-206-8151-2
Se bibliotekskatalogen Album

Íñigo Madrigal Luis
Historia de la literatura hispanoamericana. : T. 2 Del neoclasicismo al modernismo
Madrid : Catedra : 1993 : 749 s. :
ISBN: 84-376-0643-8
Se bibliotekskatalogen Album

Historia y crítica de la literatura española. : 1 Edad media
Rico Francisco, Deyermond A. D.
Barcelona : Crítica : 1980 : 570 s. :
ISBN: 84-7423-114-0
Se bibliotekskatalogen Album

Historia y crítica de la literatura española. : 2 Siglos de oro : renacimiento
Rico Francisco, López Estrada Francisco
Barcelona : Crítica : 1980 : 748 s. :
ISBN: 84-7423-139-6
Se bibliotekskatalogen Album

Historia y crítica de la literatura española. : 3 Siglos de oro : barroco
Rico Francisco, Wardropper Bruce W.
Barcelona : Crítica : 1983 : xx, 1057 s. :
ISBN: 84-7423-193-0 (hft.)
Se bibliotekskatalogen Album

Historia y crítica de la literatura española. : 4 Ilustracíon y neoclasicismo
Rico Francisco, Caso González José Miguel
Barcelona : Crítica : 1983 : 664 s. :
ISBN: 84-7423-212-0
Se bibliotekskatalogen Album

Historia y crítica de la literatura española. : 5 Romanticismo e realismo
Rico Francisco, Zavala Iris M.
Barcelona : Crítica : 1982 : 741 s. :
ISBN: 84-7423-185-X
Se bibliotekskatalogen Album

Historia y crítica de la literatura española.
Rico Francisco, Mainer José-Carlos
Barcelona : Crítica : 1980 : 493 s. :
ISBN: 84-7423-108-6
Se bibliotekskatalogen Album

Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana)
Zavala Iris M., Díaz-Diocaretz Myriam
1. ed. : Madrid : Anthropos : 1993-2000 : 6 vol. :
ISBN: 84-7658-402-4
Se bibliotekskatalogen Album