Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs II, 15 hp

Engelskt namn: Swedish for International Students, Beginners' Course II

Denna kursplan gäller: 2012-12-31 till 2016-08-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1SV013

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-08-17

Innehåll

Kursen behandlar samtliga nivåer i svenska språket på en grundläggande nivå och förbereder den studerande för fortsatta studier i svenska.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna uppvisa förmåga att

• delta i enklare diskussioner
• läsa och förstå enklare tidningsartiklar
• kort, både muntligt och skriftligt, sammanfatta huvudinnehållet i enklare tidningsartiklar
• berätta muntligt och skriftligt i olika tempus
• i sin språkliga produktion tillämpa den grammatik som tagits upp under kursen
• skriva korta texter med sammanhang

Behörighetskrav

Univ: Svenska för internationella studenter, Nybörjarkurs I, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektioner i helklass samt par- och gruppövningar. Utöver den undervisning som ges krävs självstudier och hemarbete för att den studerande ska kunna tillägna sig de kunskaper och färdigheter som krävs för godkänt resultat. Obligatoriska muntliga och skriftliga inlämningsuppgifter förekommer. Undervisningen är starkt färdighetsinriktad och undervisningsspråket är svenska.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftligt slutprov samt muntligt prov under kursens gång.
Vid examinationen används betygsgraderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Regler återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2015 vecka 1

  Kurslitteratur

  Rivstart. : A1 + A2 Textbok
  Levy Scherrer Paula, Lindemalm Karl
  2. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 240 s. :
  ISBN: 978-91-27-43420-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Svensk grammatik på x... (valfritt språk), Natur och kultur.

  Form i fokus : övningar i svensk grammatik.
  Fasth Cecilia, Kannermark Anita
  1. uppl. : Lund : Kursverksamheten : 1996 : 263 s. :
  ISBN: 91-7434-397-1 ; 270:00
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2012 vecka 36

  Kurslitteratur

  Rivstart : svenska som främmande språk. A1 + A2 Textbok
  Levy Scherrer Paula, Lindemalm Karl
  1. uppl. : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 239 s. :
  ISBN: 978-91-27-66685-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Svensk grammatik på x... (valfritt språk), Natur och kultur.

  Form i fokus : övningar i svensk grammatik.
  Fasth Cecilia, Kannermark Anita
  1. uppl. : Lund : Kursverksamheten : 1996 : 263 s. :
  ISBN: 91-7434-397-1 ; 270:00
  Se bibliotekskatalogen Album