"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska, Nya ord för en ny värld? - Språket och de globala hållbarhetsmålen, 7,5 hp

Engelskt namn: German, New Words for a New World? - Language and the Sustainable Development Goals

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1TY059

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-02

Innehåll

Hållbar utveckling är avgörande för vår framtid. Både målen och vägen dit kommuniceras språkligt och kan studeras på ett språkvetenskapligt sätt.

Kursen är uppdelad i två delkurser:

1: Teori och metod, 3,5 hp
I delkursen introduceras olika språkvetenskapliga teorier och metoder för att kunna beskriva och analysera samhällets språkbruk i samband med klimat- och hållbarhetsfrågor ur deskriptivt, normativt och normkritiskt perspektiv. Exempel på relevanta språkvetenskapliga teorier och metoder är ekolingvistik, diskursanalys, lingvistisk kulturanalys, korpuslingvistik och textlingvistik. Ett urval aktuella vetenskapliga texter kommer att tjäna som metodexempel.  

2: Individuell fördjupning, 4 hp
Inom denna del genomför den studerande en självständig språkvetenskaplig analys av nutida tyskt språkbruk i det offentliga samtalet om hållbarhet utifrån valda delar av de genomgångna teorierna och metoderna.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande
 
Kunskap och förståelse

 • kunna uppvisa fördjupade kunskaper i modern germanistisk språkvetenskap och lingvistiska metoder för text- och diskursanalys
 • kunna redogöra för språkvetenskapens relevans för hållbar utveckling som den beskrivs i FN:s 17 hållbarhetsmål
 • kunna redogöra för innebörden av begreppet ekolingvistik  
 • kunna redogöra för olika språkvetenskapliga teorier som är lämpliga för att undersöka språkbruket och diskurser kring hållbarhetsfrågor

Färdighet och förmåga  

 • visa förtrogenhet med gängse begreppsapparat och metodik inom språkvetenskaplig forskning och kunna tillämpa dessa vid analys av en individuellt vald text eller diskurs
 • kunna reflektera kritiskt kring resultatet av teoribildningen inom valt området  
 • självständigt kunna planera och genomföra ett individuellt arbete
 • självständigt kunna hitta och använda sig av tyskspråkig litteratur inom språkvetenskap
 • utifrån relevant forskning kunna presentera en självständig språkvetenskaplig analys och leda diskussioner kring denna
 • presentera den individuella uppgiften enligt vetenskapliga principer och på god tyska

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • på ett vetenskapligt sätt kunna argumentera för sina analyser
 • kritiskt kunna granska vetenskaplig argumentation
 • kunna planera och genomföra ett projektarbete i enlighet med forskningsetiska riktlinjer
 • kunna göra bedömningar av eget och andras arbete med hänsyn till relevanta etiska aspekter.

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6.
Univ: Minst 90 hp tyska i vilka ska ingå minst 7,5 hp språkvetenskap i intervallet 61-90 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier och handledning.

Examination

All examination genomförs på tyska.

Delkurs 1: Teori och metod examineras genom bedömning av deltagande i obligatoriska seminarier och en kortare muntlig redovisning av en vetenskaplig text.

Delkurs 2: Individuell fördjupning examineras genom bedömning av en självständig fördjupningsuppgift som redovisas muntligt och skriftligt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Delkurs 1, Teori och metod, bedöms med något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Delkurs 2, Individuell fördjupning, bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl godkänd på kursen krävs att den individuella fördjupningen bedömts med detta betyg.  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Mattfeldt (Ed.) Anna
Nature, Environment, and Sustainability. Perspectives on Language, Discourse, and Culture,
Walter de Gruyter GmbH : 2021 :
ProQuest Ebook Central
Obligatorisk
Läsanvisning: Läses enligt anvisningar.

Reisigl Martin.
Klima in der Krise : Kontroversen, Widersprüche und Herausforderungen in Diskursen über Klimawandel
uuuu-uuuu :
Online access for UMUB
ISBN: 9783956050800
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt anvisningar.

Nachhaltigkeit - Konzept, Kommunikation, Textsorten
uuuu-uuuu :
Online access for UMUB
ISBN: 9783643346889
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läses enligt anvisningar.

Artiklar hämtade från internet eller UB tillkommer (totalt c:a 350 sidor som läses enligt anvisningar).