"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Allmän vetenskapsteori, 7,5 hp

Engelskt namn: General Philosophy of Science

Denna kursplan gäller: 2008-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 1VE006

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Vetenskapsteori: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-01-03

Innehåll

Vetenskapsteori (även kallad vetenskapsfilosofi) är den del av filosofin som behandlar filosofiska problem som aktualiseras av eller i vetenskapen. Kursen introducerar problem, ståndpunkter, argument och begrepp inom vetenskapsteorin. Kursen behandlar sanning, kunskap och belägg; vetenskaplighet och vetenskaplig metod; Karl Poppers och Thomas Kuhns uppfattningar om vetenskapens natur och förändring; orsaker, förklaringar och naturlagar; teorier och modeller; kvalitativa data och kvalitativa metoder; vetenskapsteoretiska problem i samhällsvetenskap och humaniora; vetenskap och värderingar; vetenskap och kön. Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. Se vidare under punkt 6.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs - ha en grundläggande förståelse av vad vetenskaplighet och vetenskaplig metod är - ha en grundläggande förståelse av begreppen sanning, kunskap, belägg, orsak, förklaring, naturlag, teori och modell - ha kännedom om olika uppfattningar om vetenskapens natur och förändring - ha en grundläggande förmåga att kritiskt och självständigt diskutera vetenskapsteoretiska problem och ståndpunkter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Om kursen ges som Internetkurs sker undervisningen i form av nätbaserade presentationer, seminarier, diskussioner och övningar.

Examination

Examinationen består av tre delar: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. Studerande som inte har möjlighet att delta i alla seminarier har möjlighet att erhålla betyget godkänd på den del av examinationen som utgörs av seminarier genom att fullgöra skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter enligt anvisningar av betygsättande lärare. För seminariedeltagande ges något av betygen underkänd eller godkänd. På de skriftliga proven ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. För att få betyget godkänd på hela kursen krävs minst godkänt på samtliga tre prov. Betyg på hela kursen sätts utifrån en sammanvägning av resultaten på alla ingående prov. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg. TILLGODORÄKNANDE Kursen kan tillgodoräknas som moment inom någon av kurserna Vetenskapsteori A, Filosofi A, Filosofi B, Filosofi C, Teoretisk filosofi B eller Teoretisk filosofi C. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på grundnivå i en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.