Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskapligt tänkande, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific Thinking

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 1VE013

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-09-03

Innehåll

Kursen behandlar:

-vad sanning respektive kunskap är och vad det innebär att ha goda skäl för det man tror
-vad som menas med vetenskaplighet och vetenskaplig metod
-hur man analyserar en argumentation och värderar dess beviskraft
-hur man upptäcker fällor och fel i en argumentation
-teorier om förhållandet mellan kropp och medvetande
Studenterna ska också reflektera över och dokumentera vad de lärt sig under termin ett

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten: 

Kunskap och förståelse
- visa grundläggande förståelse av begreppen sanning, kunskap och goda skäl
- demonstrera kunskap om vad som menas med vetenskaplighet och vetenskaplig metod i olika vetenskaper
- visa kännedom om Karl Poppers och Thomas Kuhns uppfattningar om vetenskapens natur och förändring
- visa kännedom om viktiga teorier om förhållandet mellan kropp och medvetande, så som substansdualism, behaviorism, identitetsteori och funktionalism
- kunna redogöra för syften med kunskapstaxonomier och lärandemål

Färdighet och förmåga
- kunna urskilja tes och argument i en argumentation och representera dess struktur med en pro et contralista
- kunna känna igen några vanliga argumentationsknep, så som cirkelargument, personangrepp och övertalningsdefinition

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna ta ställning till beviskraften hos en argumentation genom att utvärdera dess argument med avseende på hållbarhet och relevans
- reflektera över det egna lärandet
 

Behörighetskrav

Univ:Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar.

Examination

I kursens examination ingår två individuella skriftliga prov samt sammanställande av en kompetensportfölj: Argumentationsanalys 3 hp,  samt Vetenskapsteori och medvetandefilosofi, inklusive kompetensportfölj, 4.5 hp.

På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget sätts först när alla obligatoriska examinerande uppgifter är godkända. För att erhålla betyget VG på hel kurs krävs att båda de ingående skriftliga proven fått betyget VG. För betyget G krävs att de båda skriftliga proven minst fått betyget G.

Studerande som godkänts i prov har inte rätt att genomgå prövning för högre betyg. För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. Studerande har rätt att avlägga prov maximalt fem gånger.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

 

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i kurspaketet Vetenskapligt tänkande och vetenskapligt arbetssätt som utgör termin 2 av kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap. Kursen kan även läsas som fristående kurs. Kursen kan ingå som en kurs på grundnivå i en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 45

Argumentationsanalys : färdigheter för kritiskt tänkande
Björnsson Gunnar, Kihlbom Ulrik, Ullholm Anders
2. [utökade] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 204 s. :
ISBN: 978-91-27-11808-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läses i urval.

Johansson Lars-Göran
Introduktion till vetenskapsteorin
Fjärde upplagan : Stockholm : Bokförlaget Thales : [2018] : 272 sidor :
ISBN: 9789172351141
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läses i urval

Ett antal artiklar tillkommer.