Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Organizational Design C, 7,5 hp

Engelskt namn: Organizational Design C

Denna kursplan gäller: 2014-08-18 till 2015-08-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE113

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2007-05-28

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2013-10-14

Innehåll

Varför är vissa organisationsformer mer populära vid en viss tidpunkt, och varför är vissa organisatoriska former mer lämpade än andra? Kursen behandlar klassiska och moderna principer för organisatorisk design, med fokus på praktisk tillämpning av befintlig kunskap. Därutöver syftar kursen till kritisk reflektion över hur strategi, olika intressenters värderingar, och nya framväxande organisationsformer och/eller moden påverkar vad vi anser som lämplig design av organisationer.

Kursen inleds genom att presentera en översikt på vad som kännetecknar organisatorisk design. Därefter görs en historisk genomgång av olika designlösningar och hur dessa lösningar kan kompletteras och bedömas. I den avslutande delen av kursen läggs tonvikten på att utveckla en helhetsförståelse för organisationers design genom att utveckla medvetenhet om olika organisationsformers för- och nackdelar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
  • Förstå och identifiera grundläggande principer för organisatorisk utformning och analysera deras lämplighet i olika empiriska sammanhang.
  • Kritiskt granska, utvärdera och jämföra designval i olika typer av organisationer.
  • Identifiera och lösa organisatoriska designproblem med utgångspunkt från olika intressenters infallsvinklar.
  • Bidra till en kreativ dialog om organisatoriska designfrågor.

Behörighetskrav

Företagsekonomi 60 hp varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande. Gymnasium Engelska B, Engelska/6.

Undervisningens upplägg

Kursen ges genom föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Föreläsningarna kommer att användas för att introducera större designfrågor och ämnar till att skapa ett teoretiskt ramverk för efterföljande applikation. Studenterna kommer att arbeta individuellt med små case som illustrerar viktiga designaspekter. Caselösningarna kommer att granskas och diskuteras i seminarier. Studenterna kommer också att arbeta i grupp på ett integrerande case, vilket kommer att analyseras genom ett specifikt intressentperspektiv. Gruppens arbete kommer att redovisas både skriftligt och muntligt. Kursen avslutas med en individuell examinationsuppgift.

Examination

Kursen examineras muntliga och skriftliga genom både individuella uppgifter och gruppuppgifter, samt aktivt deltagande vid alla seminarier. Minst 60 procent av de totala kurspoäng kommer att utgöras av individuella examinationsuppgifter. Ett godkänt betyg, minst 50 procent av poängen, krävs för varje delexamination för att uppnå godkänt på kursen.
För att bli godkänd på kursen måste studenten genomföra all delar av examinationen vilket innebär att nå minst 50% av poängen för varje del. För att få betyget väl godkänd måste studenten nå minst 75% av den totala poängen.

Vid underkänt seminariedeltagande eller vid individuella och gruppuppgifter måste kompletteringsuppgifter genomföras enligt särskilda instruktioner inom två veckor efter att kursen avslutats.

Studenter som inte kan uppvisa foto-ID i samband med skriftlig tentamen kan inte få sina resultat registrerade.

Studenters om inte blir godkända vid den ordinarie tentamen får möjlighet till omtentamen inom en månad. Dessutom ges ytterligare tillfälle varje år veckan innan höstterminen börjar.

Om en student blivit underkänd vid en tentamen vid två tillfällen har han eller hon rätt att önska en annan bedömande lärare. En skriftlig begäran ska i sådant fall lämnas till studierektor senast två veckor före näste examinationstillfälle.

Regler och föreskrifter om akademiska texter och korrekt referenshantering tillämpas för alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Handelshögskolans uppsatsmanual). Urkund kan användas för kontroll.

Föreläsningar är normalt inte obligatoriska men närvaro förväntas då föreläsningarna ges i syfte att stödja studenterna för att nå kursens specifika lärandemål. Dessutom ger föreläsningarna ofta insiktsfulla förklaringar av, och kan komplettera och ge perspektiv på kurslitteraturen och annat relevant kursmaterial.

Student som godkänts vid en examination kan inte göra om provet för att erhålla högre betyg.

Kursbetyg ges när studenten har godkänds vid alla examinerande och obligatoriska uppgifter.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

This is a course at the C-level in a BSc-degree at Umeå University. The course can also be included in study programs in Business Administration and Economics at Umeå School of Business and Economics.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 34

Course Literature

Organizational design : a step-by-step approach
Burton Richard M., Obel Børge, DeSanctis Gerardine
2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2011 : 258 p. :
ISBN: 9781107004481
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Paperback. ISBN 978-0-521-180238

A compendium of articles and case materials will be added when the course begins.

Cource Reference literature

Umeå School of Business and Economics (latest edition)
Thesis writing in Business Administration. Thesis manual.
Företagsekonomi :
Obligatorisk
Läsanvisning: Retrieved from: http://www.usbe.umu.se/english/dept/fek/for-our-students/theses/thesis-manual

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.