"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektkurs krishantering i praktiken, 7,5 hp

Engelskt namn: Project Course Crisis Management in Practice

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 2FO031

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Freds- och konfliktstudier: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-05-29

Innehåll

Personal från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap leder kursen. Den förbereder de studerande för kunna arbeta med internationella humanitära och nationella insatser genom att de studerande får förståelse för hur en insats initieras, genomförs och avslutas samt hur samverkan och samordning mellan olika aktörer utformas. 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

  • ha god kunskap om hur system för samhällsskydd och beredskap är utformade nationellt och internationellt.
  • ha god förståelse för hur en internationell humanitär och nationell insats initieras, genomförs och avslutas.
  • kunna redogöra för betydelsen av kulturell medvetenhet, genus, uppförandekoder, miljö- och säkerhetskrav under en internationell och nationell insats.
  • förstå betydelsen av den egna förberedelsen inför, under och efter insats.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

  • applicera grundläggande kunskaper om internationella humanitära och nationella insatser på krisscenarier.
  • använda grundläggande metoder, modeller och verktyg för att samverka, samordna och skapa beslutsunderlag vid samhällsstörningar.
  • använda grundläggande metoder för analys av säkerhet, risk och sårbarhet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, självstudier, grupparbete och övningar. 

Examination

Kursen examineras löpande under momentets gång. Obligatoriska övningar ska godkännas och utgör underlaget för betygssättning. Betyg på kurs sätts först när alla obligatoriska moment ar avklarade. Betygsskalan består av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med kursutvärdering.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 36

Kursmaterial tillhandahålls av institutionen.