"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Webbaserade system, 30 hp

Engelskt namn: Web-based Systems

Denna kursplan gäller: 2022-05-23 och tillsvidare

Kurskod: 2IN140

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2022-05-12

Innehåll

Modul 1. Webbaserade klienter, 7,5 hp. 
Kursmodulen behandlar principer och metoder för webbutveckling på klientsidan. Vikt läggs vid att ge insikt i hur man skapar moderna, tillgängliga och funktionella webbsidor, genom att tillämpa olika tekniker för struktur, form och dynamik. Mer specifikt används moderna standarder för HTML, CSS och JavaScript. Modulen behandlar design av klienter som kan konsumera befintliga webbtjänster på ett för användaren tillfredsställande sätt. Vidare betonas viktiga aspekter för produktionssättningen av den webbaserade klienten, exempelvis kodanalys och kodkomprimering. 

Modul 2. Digital tjänstedesign, 7,5 hp.  
Modulen introducerar centrala begrepp och metoder inom digital tjänstedesign. Med utgångspunkt i analys av användarbehov utforskar modulen möjligheter och förutsättningar för digital tjänstedesign. Särskilt fokus läggs på hur beröringspunkter mellan användare och tjänst utformas, upplevs och levereras. 

Modul 3. Projektledning och projektmetodik, 7,5 hp. 
Modulen behandlar hela processen att starta och driva ett projekt från initiala problemformuleringar, organisationsformer och projektplanering till genomförande, avslut och utvärdering av IT-projekt. Det ger även förståelse för projektmetodik, vad IT-projekt kan vara i olika sammanhang, hur de kan ledas och styras samt hur olika situationer påverkar ledarskapet i projekt. Modulen ger även en kritisk fördjupning av kunskap om olika projektorganiseringsdiskurser, för- och nackdelar med projekt som organisationsform samt olika strategier för att med projekt som organisationsform uppnå olika mål. 

Modul 4. Tillämpat IT-projektarbete, 7,5 hp. 
Modulen avser att ge den studerande tillfälle att självständigt genomföra ett projektarbete inom IT-området. Detta innefattar specifikation av ett givet projektuppdrag, problemformulering och avgränsning, problemlösning samt utarbetande av en skriftlig rapport. Den skriftliga rapporten försvaras i ett seminarium. Under projektarbetet ges den studerande kunskap om och insikt i aktuella frågor rörande projekthantering inom IT-området. Modulen behandlar även de frågor av sociologisk, socialpsykologisk och pedagogisk karaktär som aktualiseras i samband med processinriktat arbete, exempelvis gällande konflikter, individuella olikheter, ledarskap, olika inlärningsstilar och preferenser i arbetssätt. Under projektarbetet ges studenterna även möjlighet att tillämpa informationsteknik för att stödja processinriktat arbete i projektform.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Webbaserade klienter, 7,5 hp. 
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna: 
1. Beskriva och förstå innebörden av tekniker och metoder för utveckling av funktionella webbsidor. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna: 
2. Uppvisa praktiska färdigheter inom webbutveckling på klientsidan, vad gäller tekniker för struktur, form och dynamik. 
3. Designa moderna, tillgängliga och funktionella webbsidor som konsumerar befintliga webbtjänster. 
4. Tillämpa grundläggande kodanalys och kodkomprimering. 

Modul 2. Digital tjänstedesign, 7,5 hp. 
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna: 
1. Redogöra för grundläggande principer, metoder och begrepp inom digital tjänstedesign. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
2. Omsätta metoder och principer vid skapandet av digitala tjänster. 
3. Använda metoder inom digital tjänstedesign för att identifiera och dokumentera specifika användarbehov.  

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
4. Värdera digitala tjänster utifrån sammanhang och användarnas behov. 

Modul 3. Projektledning och projektmetodik, 7,5 hp. 
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna: 
1. Beskriva och förklara hela projektprocessen från initiering till utvärdering, inklusive hur projekt kan ledas och styras. 
2. Identifiera situationer där projekt som organisationsform är lämplig att tillämpa.   

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna: 
3. Organisera och initiera ett projektarbete i samarbete med andra.
4. Genomföra presentationer av vetenskapliga artiklar och av egna arbeten. 
5. Författa, presentera och diskutera en skriftlig projektplan.   

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna: 
6. Föra en kritisk diskussion om för- och nackdelar hos projekt som organisationsform och olika projektorganiseringsdiskurser. 

Modul 4. Tillämpat IT-projektarbete, 7,5 hp. 
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna: 
1. Redogöra för de frågor av sociologisk, socialpsykologisk och pedagogisk karaktär som ofta aktualiseras i samband med processinriktat arbete. 
2. Tillämpa informationsteknik för att stödja projektarbete.   

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna: 
3. Självständigt genomföra ett IT-projekt i samverkan med andra. 
4. Tillämpa en projektmodells olika faser. 
5. Författa, presentera och diskutera en skriftlig projektrapport.   

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna: 
6. Självständigt och kritiskt granska, analysera och värdera det projektarbete som hen deltagit i.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen fordras minst 15 hp inom kursen Design av informationssystem, 30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen kan ges på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Modul 1. Webbaserade klienter, 7,5 hp. 
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. 
 
Modul 2. Digital tjänstedesign, 7,5 hp. 
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och genomförande av gruppuppgift. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. 

Modul 3. Projektledning och projektmetodik, 7,5 hp. 
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. 
 
Modul 4. Tillämpat IT-projektarbete, 7,5 hp. 
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. 
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.  

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på alla ingående moduler. För betyget väl godkänd på kursen erfordras att en modul bedömts som minst godkänd, samt att övriga tre ingående moduler har bedömts som väl godkända. 
 
Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator eller rättande lärare utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator eller rättande lärare handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik. 
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 21

Modul 1. Webbaserade klienter

Duckett Jon
Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set
John Wiley & Sons : 2014 : s. :
ISBN: 9781119038634
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 2. Digital tjänstedesign

Tjänstedesign : principer och praktiker
Holmlid Stefan, Wetter Edman Katarina
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2021 : 247 sidor :
ISBN: 9789144130958
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 3. Projektledning och projektmetodik

Blomberg Jesper
Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik
1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. :
ISBN: 91-47-07234-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gustavsson Tomas
Agil projektledning
2., [utök.] uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2013 : 227 s. :
ISBN: 978-91-523-2354-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
ISBN: 978-91-47-08982-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 4. Tillämpat IT-projektarbete.

Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
ISBN: 978-91-47-08982-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Individer, grupper och ledarskap i projekt
Jansson Tomas, Ljung Lennart
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 295 sidor :
ISBN: 9789144119588
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).