"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digitala ekosystem, 30 hp

Engelskt namn: Digital Ecosystems

Denna kursplan gäller: 2022-05-23 och tillsvidare

Kurskod: 2IN141

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2022-05-12

Innehåll

Modul 1. Digitala Plattformar, 7,5 hp. 
Digitala plattformar har kommit att bli centrala för digital innovation och värdeskapande i dagens verksamheter, inte minst som nyckelresurser i organisationers förmåga att utveckla nya affärsmodeller och etablera sig på nya marknader. Kursmodulen behandlar utveckling, strategi och förvaltning av digitala plattformar och de organisationer och ekosystem som de verkar i. Modulen behandlar hur digitala plattformars karaktär skiljer sig från andra typer av digitala artefakter samt hur detta avspeglas organisationers arbete med att på kort och lång sikt använda dem för att generera värde. Modulen innehåller praktiska inslag där strategiska planer för utveckling och förvaltning av digitala plattformar för värdeskapande utformas. 

Modul 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot systemvetenskap, 15 hp. 
Modulen syftar till att ge den studerande tillfälle att självständigt och kritiskt tillämpa och fördjupa sina kunskaper inom ämnet informatik samt ge övning i utrednings- eller utvecklingsarbete. Det innefattar val av tillämpningsområde, problemformulering och avgränsning samt genomförande av det självständiga arbetet. Häri inbegripes förmåga att kritiskt välja och tillämpa en med hänsyn till problemet adekvat metodansats. Modulen syftar även till att ge kunskaper och färdigheter i att genomföra projekt och dokumentera arbetet i en skriftlig rapport med den vetenskapliga rapporten som förebild samt förmåga att presentera och diskutera sitt arbete. I modulen förmedlas kunskaper om vetenskapligt förhållningssätt och artikelskrivande inom forskarvärlden. Modulen betonar värdet av att det problem som behandlas i det självständiga arbetet är förankrat i praktisk verksamhet eller kan knytas till områden inom vilka institutionen bedriver forskning. 

Modul 3. Framtidens digitala ekosystem, 7,5 hp. 
Modulen behandlar framtidens digitala ekosystem. Under kursmodulen behandlas tre övergripande företeelser: den beredskap som är nödvändig för att möta framtidens digitala ekosystem, hur framtidens digitala ekosystem kan studeras med hjälp av några centrala metoder för framtidsstudier och hur framtidsvisioner om digitala ekosystem i samhället kritiskt kan granskas och problematiseras.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Digitala plattformar, 7,5 högskolepoäng 
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna: 
1. Redogöra för digitala plattformars roll i digital innovation. 
2. Redogöra för relevanta organisatoriska utmaningar vid användning av digitala plattformar för värdeskapande. 
3. Redogöra för hur digitala plattformar utvecklas och orkestreras i digitala ekosystem.   

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna: 
4. Analysera förutsättningar för användning av digitala plattformar för värdeskapande. 
5. Utforma organisatoriska strategier för utveckling och förvaltning av digitala plattformar för värdeskapande. 

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna: 
6. Värdera strategier för utveckling och förvaltning av digitala plattformar för värdeskapande. 

Modul 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot systemvetenskap, 15 högskolepoäng 
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna: 
1. Identifiera och formulera frågeställningar inom informatikområdet. 
2. Knyta frågeställningar, analys och slutsatser till litteratur inom informatikområdet. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna: 
3. Självständigt planera en undersökning där ett vetenskapligt sätt att generera kunskap tillämpas. 
4. Genomföra en undersökning som resulterar i att kunskap genereras om den frågeställning som undersöks. 
5. Presentera och diskutera examensarbetet på ett tydligt sätt, samt sätta sig in i och diskutera andras arbete.  

Modul 3. Framtidens digitala ekosystem, 7,5 hp. 
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna: 
1. Beskriva, analysera och presentera den egna beredskapen att arbeta med digitala ekosystem. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna: 
2. Genomföra framtidsstudier av digitala ekosystem i samhället med en adekvat framtidsstudiemetod. 
3. Presentera en genomförd framtidsstudie muntligt och skriftligt. 

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna: 
4. Kritiskt granska och bedöma utvecklingstendenser av framtida digitala ekosystem i samhället. 
5. Identifiera och formulera problem beträffande framtidsvisioner om digitala ekosystem i samhället.

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga kurser under år 1 och 2 på Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen kan ges på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Modul 1. Digitala plattformar, 7,5 hp. 
Examinationen sker genom grupparbete och individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på kursmodulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. 

Modul 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot systemvetenskap, 15 hp. 
Examinationen sker genom en inlämningsuppgift i form av ett PM, en inlämningsuppgift i form av en uppsats samt deltagande vid en studentkonferens. Examinationen på modulen innefattar i samtliga fall en tryckfärdig skriftlig rapport och i vissa fall också någon form av IT-artefakt och/eller digital produktion. I de fall där både en artefakt/produktion och en rapport återfinns som resultat, ligger båda till grund för det slutgiltiga betyget. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. 

Modul 3. Framtidens digitala ekosystem, 7,5 hp. 
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter och en gruppuppgift. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.  

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på alla ingående moduler. För betyget väl godkänd på kursen erfordras att minst två moduler, varav den ena måste vara modul två, har bedömts som väl godkända, samt att den tredje modulen har bedömts som minst godkänd. 
 
Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator eller rättande lärare utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator eller rättande lärare handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik. 
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Övriga föreskrifter

Examensarbetet ska skrivas av två eller maximalt tre författare tillsammans. Det är ej möjligt att två studenter samförfattar ett examensarbete på olika nivåer (exempelvis kandidat- och magisternivå). Handledning av examensarbetet garanteras endast under det kurstillfälle då den studerande är registrerad på kursen.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 21

Modul 1. Digitala plattformar

Platform revolution : how networked markets are transforming the economy - and how to make them work for you
Parker Geoffrey, Van Alstyne Marshall, Choudary Sangeet Paul
2016 : xiii, 336 s. :
ISBN: 9780393249132
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot systemvetenskap

Hartman Jan
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori
2., [utök. och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 307, [1] s. :
ISBN: 91-44-03306-0 : SEK 338:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 3. Framtidens digitala ekosystem

Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning [Elektronisk resurs] : Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”
Adenling Elinor, Olsson Johanna
Lund : Swednet : 2011 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-50761
Obligatorisk

Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer
Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1999 : 282 s. :
ISBN: 91-44-01003-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lundblad Niklas
Fönster mot framtiden : då, nu, sedan - framtidsforskarnas bild av framtiden
1. uppl. : Uppsala : Uppsala Publ. House : 2000 : 303 s. :
ISBN: 91-7005-200-X (inb.) ; 399:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).