Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Artificiell Intelligens i samhället, 7,5 hp

Engelskt namn: Artificial Intelligence in society

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2020-03-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IN306

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-27

Innehåll

Under denna kurs introduceras och problematiseras centrala företeelser och begrepp som är
förbundna med artificiell intelligens (AI). Kursen behandlar en vid syn på AI både som teknik och
som en del i utformning av samhälleliga verksamheter och processer. Kursen fokuserar AI i
historisk, nutida och framtida kontext. Särskilt fokus läggs vid demokratiska och etiska problem
inom AI-området.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1 Identifiera och redogöra för exempel på artificiell intelligens i kulturen.
2 Redogöra för artificiell intelligens i historisk och nutida kontext.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
3 Analysera aktuella exempel på AI i samhället ur ett demokratiskt perspektiv

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment
kunna:

4 Identifiera etiska problem som artificiell intelligens kan generera i ett framtida samhälle och
föreslå lösningar till problemen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Under kursen kommer undervisningen att utgå från studerandeaktiva undervisningsformer av olika slag. Korta föreläsningar, gruppuppgifter, seminarier och studentpresentationer kommer att genomsyra kursens träffar.

Dessutom kommer varje träff att innehålla någon form av workshop där praktisk hantering av AI-teknik visas och prövas. Betoning kommer att läggas på att variera de pedagogiska inslagen. Under kursen organiseras fyra fysiska träffar om ca 5-6 timmar per träff.

Examination

1 En initial inlämningsuppgift där studenten får välja ett exempel på artificiell intelligens från något populärkulturellt uttryck (film, teveserie, skönlitteratur, dator- spel).

2 En hemtentamen med korta frågor som utgår från boken AIQ, där varje student sammanfattar två kapitel och
kommenterar en annan students sammanfattning.

3 En individuell uppgift där studenterna studerar och analyserar en eller flera företeelser som berör demokratiska frågor i stort.

4 En individuell inlämningsuppgift där studenten identifierar minst två etiska problem som rimligen kan uppstå i ett framtida samhälle
som genomsyras av AI-teknik och föreslår lösningar somkan eliminera eller reducera de identifierade problemen.

Examinationsformer
Examinationsformerna utgörs av individuella inlämningsuppgifter.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

AIQ : hur artificiell intelligens fungerar
Polson Nick, Scott James
Göteborg : Bokförlaget Daidalos : [2018] : 333 sidor :
ISBN: 9789171735539
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dignum Virginia
Responsible artificial intelligence : how to develop and use AI in a responsible way
Cham : Springer : [2019] : viii, 127 pages :
ISBN: 3030303705
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album