"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupning i digital medieproduktion, 30 hp

Engelskt namn: Advanced Course in Digital Media Production

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 2IN334

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2022-10-24

Innehåll

Modul 1. Att undersöka och utvärdera digitala miljöer, 7,5 hp.
Kursmodulen behandlar förutsättningar, verktyg och metoder för kunskapsproduktion inom informatikområdet genom översikt av vedertagna forskningsmetoder för empirisk analys och utvärdering av digital teknik i sociala kontexter. Forskningsprocessens centrala delar, såsom problemidentifiering, formulering av syfte och frågeställning, relaterad forskning, teorianvändning, forskningsstrategi, datakällor och analysmetod, utgör grundläggande element i modulen. Vidare belyser modulen kunskapsgrundad medieproduktion, det vill säga tillämpningen av vetenskaplig teori och forskningsmetod vid utveckling och utvärdering av digitala medieproduktioner.

Modul 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot digital medieproduktion, 15 hp.
Kursmodulen syftar till att ge den studerande tillfälle att självständigt och kritiskt tillämpa och fördjupa sina kunskaper inom ämnet informatik samt ge övning i utrednings- eller utvecklingsarbete. Det innefattar val av tillämpningsområde, problemformulering och avgränsning samt genomförande av det självständiga arbetet. Häri inbegrips förmågan att kritiskt välja och tillämpa en med hänsyn till problemet adekvat metodansats. Modulen syftar även till att ge kunskaper och färdigheter i att genomföra projekt och dokumentera arbetet i en skriftlig rapport med den vetenskapliga rapporten som förebild samt förmåga att presentera och diskutera sitt arbete. I modulen förmedlas kunskaper om vetenskapligt förhållningssätt och artikelskrivande inom forskarvärlden. Modulen betonar värdet av att det problem som behandlas i det självständiga arbetet är förankrat i praktisk verksamhet eller kan knytas till områden inom vilka institutionen bedriver forskning.

Modul 3. Framtidens digitala medieproduktion, 7,5 hp.
Modulen behandlar framtidens digitala medieproduktion. Under modulen behandlas tre övergripande företeelser: den beredskap som är nödvändig för att möta framtidens medieproduktioner, hur framtidens medieproduktioner kan studeras med hjälp av några centrala metoder för framtidsstudier och hur framtidsvisioner om medieproduktion i samhället kritiskt kan granskas och problematiseras.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Att undersöka och utvärdera digitala miljöer, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1.    Redogöra för forskningens roll och betydelse för kunskapsproduktion inom informatik och medieproduktion.
2.    Beskriva inom informatikområdet vedertagna forskningsstrategier. 
3.    Redogöra för de centrala delarna i forskningsprocesser samt den logiska relationen mellan dessa. 
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
4.    Planera och utforma en forskningsplan inom ämnet informatik.
5.    Utifrån riktlinjer för akademiskt skrivande kommunicera eget arbete skriftligt.
6.    Tillämpa ett vetenskapligt förhållningsätt på medieproduktion.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
7.     Kritiskt reflektera över egna och andras ställningstaganden i samband med forskningsdesign.

Modul 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot digital medieproduktion, 15 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Knyta frågeställning, analys och slutsatser till litteratur inom informatikområdet.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
2. Identifiera och formulera frågeställningar inom informatikområdet.
3. Självständigt planera en undersökning där ett vetenskapligt sätt att generera kunskap tillämpas.
4. Presentera och diskutera examensarbetet på ett tydligt sätt, samt sätta sig in i och diskutera andras arbete.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
5. Genomföra en undersökning som resulterar i att kunskap genereras om den frågeställning som undersöks.

Modul 3. Framtidens digitala medieproduktion, 7,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Beskriva, analysera och presentera den egna beredskapen att arbeta med digital medieproduktion.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
2. Genomföra framtidsstudier av medieproduktion i samhället med en adekvat framtidsstudiemetod.
3. Presentera en genomförd framtidsstudie muntligt och skriftligt.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten avslutad modul kunna:
4. Kritiskt granska och bedöma utvecklingstendenser för framtida medieproduktioner i samhället.
5. Identifiera och formulera problem beträffande framtidsvisioner av medieproduktion i samhället.

 

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga kurser från år 1 och 2 inom programmet Digital medieproduktion.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen kan ges på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Modul 1. Att undersöka och utvärdera digitala miljöer, 7,5 hp.
Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter, seminarier och en gruppuppgift. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Modul 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot digital medieproduktion, 15 hp.
Examinationen sker genom en inlämningsuppgift i form av ett PM, en inlämningsuppgift i form av en uppsats, samt deltagande vid en studentkonferens. Examinationen på modulen innefattar i samtliga fall en tryckfärdig skriftlig rapport och i vissa fall också någon form av IT-artefakt och/eller digital produktion. I de fall där både en artefakt/produktion och en rapport återfinns som resultat, ligger båda till grund för det slutgiltiga betyget. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Modul 3. Framtidens digitala medieproduktion, 7,5 hp.
Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter och en gruppuppgift. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på alla ingående moduler. För betyget väl godkänd på kursen erfordras att minst två moduler, varav den ena måste vara modul två, har bedömts som väl godkända, samt att den tredje modulen har bedömts som minst godkänd. 

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator eller rättande lärare utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator eller rättande lärare handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Övriga föreskrifter

Examensarbetet ska skrivas av två eller maximalt tre författare tillsammans. Det är ej möjligt att två studenter samförfattar ett examensarbete på olika nivåer (exempelvis kandidat- och magisternivå). Handledning av examensarbetet garanteras endast under det kurstillfälle då den studerande är registrerad på kursen.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Modul 1. Att undersöka och utvärdera digitala miljöer

Researching information systems and computing
Oates Briony J., Griffiths Marie, McLean Rachel
Second edition : Thousand Oaks : SAGE : [2022] : xxii, 349 pages :
ISBN: 9781529732689
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot digital medieproduktion

Hartman Jan
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori
2., [utök. och kompletterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2004 : 307, [1] s. :
ISBN: 91-44-03306-0 : SEK 338:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Modul 3. Framtidens digitala medieproduktion

Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning : Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”
Adenling Elinor, Olsson Johanna
Lund : Swednet : 2011 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-50761
Obligatorisk

Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer
Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1999 : 282 s. :
ISBN: 91-44-01003-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lundblad Niklas
Fönster mot framtiden : då, nu, sedan - framtidsforskarnas bild av framtiden
1. uppl. : Uppsala : Uppsala Publ. House : 2000 : 303 s. :
ISBN: 91-7005-200-X (inb.) ; 399:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).