Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teoretiska perspektiv på människa-datorinteraktion, 15 hp

Engelskt namn: Theoretical Approaches in Human Computer Interaction

Denna kursplan gäller: 2021-10-25 och tillsvidare

Kurskod: 2IN405

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2021-10-21

Innehåll

Människa-datorinteraktion (engelska: Human Computer Interaction) har utvecklats till ett tvärvetenskapligt forskningsfält. I takt med digitaliseringen av samhället ökar behovet av teorier och ramverk för att förstå, analysera och utforma interaktiva system. Kunskapsutvecklingen inom området människa-datorinteraktion har skett genom olika vågor som påverkats av teknikutveckling, användningssammanhang och framväxande teorier. Kursen omfattar en översikt av teoriutvecklingen inom området människa-datorinteraktion och en fördjupning av relevanta teorier relaterade till respektive fas. Vidare bedrivs kursen med särskild uppmärksamhet på hur etiska och kritiska aspekter avspeglas i människa-datorinteraktionsforskning.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Beskriva olika teoretiska ansatser inom området människa-datorinteraktion och deras utgångspunkter.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
2. Identifiera, tillämpa och motivera ett teoretiskt ramverk för att förstå ett fenomen inom området människa-datorinteraktion.
3. Muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska.
4. Analysera relationer mellan människa och digital teknik med hjälp av olika teoretiska ramverk.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
5. Jämföra och värdera hur olika teoretiska ramverk bidrar till att förstå relationen mellan människa och digital teknik.
6. Reflektera över teknikutveckling som genererar behov av nya teoretiska insikter inom området människa-datorinteraktion i framtiden.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen erfordras minst 90 hp i något av ämnena informatik, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap, eller motsvarande. Dessutom krävs En B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen ges i normalfallet på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter, ett grupparbete och seminarier. Som betyg ges väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). 

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmodul. Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. 

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 43

Rogers Yvonne
HCI theory : classical, modern, and contemporary
San Rafael, Calif. : Morgan & Claypool Publishers : 2012 : 113 p. :
ISBN: 9781608459001
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kaptelinin Victor
Activity theory in HCI fundamentals and reflections [Elektronisk resurs]
2012 :
Obligatorisk

Technology as experience
McCarthy John., Wright Peter.
Cambridge, Mass. : MIT : 2007. : p. :
ISBN: 978-0-262-63355-0 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wiberg Mikael
The materiality of interaction : notes on the materials of interaction design
2017 : ix, 192 pages :
ISBN: 9780262037518
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).