"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Masteruppsats i informatik med inriktning mot människa-datorinteraktion och användarupplevelse II, 30 hp

Engelskt namn: Master Thesis in Informatics with Specialisation in Human Computer Interaction and User Experience II

Denna kursplan gäller: 2021-04-26 och tillsvidare

Kurskod: 2IN407

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2021-04-22

Innehåll

Kursen ger studenten tillfälle att tillämpa ett vetenskapligt synsätt i samband med att denne självständigt och kritiskt formulerar och löser problem inom ämnet informatik med inriktning mot människa-datorinteraktion och användarupplevelse. Kursen innefattar ämnesval, formulering av problem/frågeställning och avgränsning, design och genomförande av en studie samt utarbetande av en skriftlig rapport. Beroende på examensarbetets inriktning kan även framställande av en IT-applikation ingå. Examensarbetet presenteras och försvaras i ett seminarium. I kursen ingår också att vara opponent på någon annans examensarbete. I anslutning till arbetet med den skriftliga rapporten ges studenten förutsättningar att utveckla kunskap om och insikt i aktuella metodologiska frågor relevanta för vetenskapligt arbete inom ämnet informatik.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Självständigt och kritiskt identifiera fenomen av både samhällelig- och ämnesrelevans samt formulera frågeställningar inom programmets ämnesinriktning.
  • Redogöra för relevant litteratur med avseende på forskningsfrågan och inom programmets ämnesinriktning.
  • Utforma och genomföra en, för ämnesinriktningen, metodologiskt och forskningsetiskt välgrundad studie av den valda frågeställningen.
  • Skapa en syntes av insamlade data och valda teorier och/eller modeller så att generell kunskap om den frågeställning som undersöks genereras.
  • Relatera frågeställning, analys och slutsatser till aktuell vetenskaplig litteratur inom ämnesinriktningen.
  • Reflektera över och kritiskt granska resultatet av den egna studien.
  • Skriftligt och muntligt presentera examensarbetet på ett tydligt sätt.
  • Kritiskt granska andras examensarbeten, samt försvara det egna arbetet när det granskas av andra.

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst betyget godkänd på kurser motsvarande 60 hp på masterprogrammet i människa-datorinteraktion och användarupplevelse, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av handledning i samband med genomförande av examensarbete. Föreläsningar och seminarier kan också förekomma. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen kan ges på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Examinationen sker normalt genom genomförande av en större arbetsuppgift. Denna redovisas i en skriftlig rapport som presenteras och försvaras vid ett seminarium. Dessutom skall den studerande granska och opponera på annans arbetsuppgift samt deltaga i obligatoriska moment i undervisningen. Om examensarbetet innefattar programmering, skall programdokumentation lämnas. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. 
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.  
  
Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.  
  
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Övriga föreskrifter

Examensarbetet ska skrivas av två författare tillsammans. Det är ej möjligt att två studenter samförfattar ett examensarbete på olika nivåer (exempelvis kandidat- och magisternivå). Handledning av examensarbetet garanteras endast under det kurstillfälle då den studerande är registrerad på kursen.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Litteratur väljs i samråd med handledaren.