"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Elitidrott och tränarskap i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Elite sport and Coaching from a Societal Perspective

Denna kursplan gäller: 2020-03-02 och tillsvidare

Kurskod: 2IP036

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-03-04

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas elitidrott som kultur- och samhällsfenomen med fokus på tränarprofessionens roll och funktion. Särskild vikt läggs vid att analysera och kritiskt granska de politiska, systemiska och organisatoriska aspekter som påverkar tränares yrkesutövning. Aktuella frågor används för att belysa och problematisera hur dessa aspekter skapar villkor för tränarrollen och tränares möjligheter att forma sitt yrkesutövande.

Förväntade studieresultat

Elitidrott och tränarskap i ett samhällsperspektiv, 7.5 hp
Elite Sport and Coaching from a Societal Perspective, 7.5 hp

Efter kursen ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse

 • Visa förståelse för elitidrott som kultur- och samhällsfenomen 
 • Visa grundläggande kunskap om offentlig idrottspolitik, inomidrottsliga system och organisatoriska principer  

Färdigheter och förmåga

 • Analysera och förstå olika elitidrottmodellers ursprung och konsekvenser
 • Analysera och förstå olika organiseringsprincipers bevekelsegrunder och konsekvenser 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera över tränarprofessionens position och funktion i ett idrottspolitiskt, idrottssystemiskt och idrottsorganisatoriskt sammanhang
 • Inta ett kritiskt förhållningssätt till politiska, systemiska och organisatoriska principer och prioriteringar

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag: 

 • Individuell muntlig uppgift (U/G)
 • Gruppuppgift som redovisas skriftligt och muntligt (U/G)
 • Individuell skriftlig uppgift (U/G/VG)

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på den skriftliga individuella uppgiften samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 5

  Developing a winning sport team culture: organizational culture in theory and practice
  Cole J., Martin A. J.
  Ingår i:
  Sport in society [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 1998- : 8 : sid. 1204-1222 :
  Obligatorisk

  Scrutinizing the sport pyramid metaphor : an examination of the relationship between elite success and mass participation in Flanders
  De Bosscher V., Sotiriadu P., van Bottenburg M.
  Ingår i:
  International Journal of Sport Policy and Politics [Elektronisk resurs]
  Taylor & Francis : 5 : sid. 319-339 :
  Obligatorisk

  Explaining international sporting success : An international comparison of elite sport systems and policies in six countries
  De Bosscher V., De Knop P., van Bottenburg M., Shibli S., Bingham J.
  Ingår i:
  Sport management review [Elektronisk resurs]
  1998- : 12 : sid. 113-136 :
  Obligatorisk

  Fahlén Josef
  Elitidrott ur ett svenskt perspektiv
  Ingår i:
  Idrottsvetenskap
  Lund : Studentlitteratur : [2016] : 324 sidor : sid. 233-257 :
  Obligatorisk

  Sport policy in Sweden
  Fahlén Josef, Stenling Cecilia
  Ingår i:
  International Journal of Sport Policy and Politics [Elektronisk resurs]
  Taylor & Francis : 8 : sid. 515-531 :
  Obligatorisk

  Why do governments invest in elite sport? A polemic
  Grix J., Carmichel J.
  Ingår i:
  International Journal of Sport Policy and Politics [Elektronisk resurs]
  Taylor & Francis : 4 : sid. 73-90 :
  Obligatorisk

  Hur moderna organisationer fungerar
  Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan, Sandin Gunnar, Larson Per
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 493 sidor :
  ISBN: 9789144150956
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svensson R.
  Från träningsoverall till trenchcoat. Tränarpositionens förändring inom svensk herrelitfotboll mellan 1960- och 2010-talet
  Doctoral dissertation, Örebro University : 2019 :
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2020 vecka 10

  Developing a winning sport team culture: organizational culture in theory and practice
  Cole J., Martin A. J.
  Ingår i:
  Sport in society [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 1998- : 8 : sid. 1204-1222 :
  Obligatorisk

  Scrutinizing the sport pyramid metaphor : an examination of the relationship between elite success and mass participation in Flanders
  De Bosscher V., Sotiriadu P., van Bottenburg M.
  Ingår i:
  International Journal of Sport Policy and Politics [Elektronisk resurs]
  Taylor & Francis : 5 : sid. 319-339 :
  Obligatorisk

  Explaining international sporting success : An international comparison of elite sport systems and policies in six countries
  De Bosscher V., De Knop P., van Bottenburg M., Shibli S., Bingham J.
  Ingår i:
  Sport management review [Elektronisk resurs]
  1998- : 12 : sid. 113-136 :
  Obligatorisk

  Fahlén Josef
  Elitidrott ur ett svenskt perspektiv
  Ingår i:
  Idrottsvetenskap
  Lund : Studentlitteratur : [2016] : 324 sidor : sid. 233-257 :
  Obligatorisk

  Sport policy in Sweden
  Fahlén Josef, Stenling Cecilia
  Ingår i:
  International Journal of Sport Policy and Politics [Elektronisk resurs]
  Taylor & Francis : 8 : sid. 515-531 :
  Obligatorisk

  Why do governments invest in elite sport? A polemic
  Grix J., Carmichel J.
  Ingår i:
  International Journal of Sport Policy and Politics [Elektronisk resurs]
  Taylor & Francis : 4 : sid. 73-90 :
  Obligatorisk

  Hur moderna organisationer fungerar
  Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
  4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
  ISBN: 9789144095028
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svensson R.
  Från träningsoverall till trenchcoat. Tränarpositionens förändring inom svensk herrelitfotboll mellan 1960- och 2010-talet
  Doctoral dissertation, Örebro University : 2019 :
  Obligatorisk