"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsmiljörätt, 7,5 hp

Engelskt namn: Working Environment Law

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 2JU100

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen, 2010-06-17

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion till den svenska arbetsrätten. Därefter behandlas arbetsmiljölagstiftningen, arbetstidslagen samt reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Även diskrimineringslagstiftningen och grunderna i den EU-rättsliga regleringen på arbetsmiljöområdet behandlas.

Förväntade studieresultat

Studenten skall efter avslutad kurs • ha kunskap och förståelse om regelverket på arbetsmiljöns område • ha förmåga att självständigt identifiera, analysera och lösa enklare juridiska problem med anknytning till de rättsområden som behandlas på kursen, • ha förmåga att kritiskt värdera kunskaper inom rättsområdet, • ha förmåga till rättspolitisk diskussion kring den rättsliga regleringen på området.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna behandlar övergripande frågor och skall ses som komplettering av litteraturen. Seminarierna, som är obligatoriska, förbereds och redovisas individuellt eller i grupp. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen och obligatoriska moment. På den skriftliga tentamen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På obligatoriska moment ges betygen underkänd (U) och godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att skriftlig tentamen och alla obligatoriska moment är godkända. Betyget grundar sig på tentamensresultatet och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 35

Arbetsrätt
Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars
4. uppl. : Liber : 2009 : 216 s. :
ISBN: 91-47-09060-X
Se Umeå UB:s söktjänst

Diskrimineringslagen. Senaste upplagan
Gabinus Göransson Håkan, Flemström Stefan, Slorach Martina
Stockholm : Norstedts Juridik :

Arbetsmiljölagen : i lydelse den 1 januari 2010 : kommentarer och författningar
Gullberg Hans, Rundqvist Karl-Ingvar
15., [rev.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik i samarbete med Arbetsmiljöforum : 2010 : 477 s. :
ISBN: 978-91-39-11150-4
Se Umeå UB:s söktjänst