Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysisk infrastruktur och detaljplanering, 15 hp

Engelskt namn: Infrastructure and detailed planning

Denna kursplan gäller: 2009-08-31 till 2014-04-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KG056

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2009-05-15

Innehåll

Under kursen introduceras tekniska, juridiska, organisatoriska och ekonomiska aspekter på förändrad markanvändning. Vidare sker en fördjupning i en rad planeringsinstrument som översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser, infrastrukturplanering, miljökonsekvensbeskrivningar, markförvärv/-expropiering etc.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten - kunna förklara centrala termer och begrepp som används inom samhällsplaneringen, - kunna redogöra för olika aktörers roller i samhällsplaneringsprocessen, - kunna redogöra för vilka lagar som styr svensk samhällsplanering, - känna till tekniska och ekonomiska förutsättningar för infrastrukturplanering, - förstå betydelsen av samverkan med andra aktörer och kompetenser i samhällsplaneringsprocessen, - kunna diskutera de avvägningsproblem mellan ambitioner och förutsättningar som ofta finns inbyggda i ett planärende, - kunna presentera, analysera och kritiskt kommentera en befintlig plan, samt - kunna upprätta ett utkast eller en del till ett nytt plandokument.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällsplanering, 15 hp, el motsv.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, gruppövningar, fältstudier och/eller studiebesök, samt gästföreläsningar. Seminarier, laborationer, övningar, fältstudier/studiebesök och gästföreläsningar är obligatoriska. Stor vikt läggs vid gästföreläsningar och fältstudier/studiebesök i närområdet för att på plats studera och diskutera aktuella planeringsärenden. Den studerande ska därutöver genomföra ett antal självständiga eller gruppvisa övningar och laborationer. För kursen relevanta genusaspekter presenteras fortlöpande i undervisningen. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska. Viss undervisning kan också komma att ske med hjälp av distansöverbryggande teknik.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga eller muntliga prov och redovisning av självständigt fullföljda arbetsuppgifter. På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen. Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur