Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Offentlig ekonomi D16, 7,5 hp

Engelskt namn: Public Economics D16

Denna kursplan gäller: 2016-10-31 till 2017-11-12 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2NE012

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Prefekt, 2009-01-19

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-10-03

Innehåll

Följande områden behandlas: Kursen behandlar centrala frågeställningar inom den offentliga sektorns ekonomi och fokuserar såväl på den offentliga sektorns utgiftssida som på dess inkomstsida. En första del av kursen behandlar teorier för offentligt tillhandahållande av varor och tjänster och teorier för att förklara institutioner som syftar till ekonomisk effektivitet och rättvisa. I en andra del studeras vilken betydelse beskattning av inkomster och varor har på enskilda aktörers beteende och omfördelning i samhället, samt hur dessa skatter bör vara utformade för att uppnå ekonomisk effektivitet och önskvärd omfördelning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande: - ha kunskaper om effekterna av inkomstbeskattning och varubeskattning på konsumenters beteende samt hur dessa skatter omfördelar konsumtionsmöjligheter mellan individer, - ha kännedom om grundläggande principer för optimal varubeskattning, - ha kunskaper om teorier för offentligt tillhandahållande av tjänster i demokratier, - kunskaper om hur man mäter inkomstfördelningar, samt - kunskaper om hur sociala världfärdssystem påverkar det ekonomiska beteendet hos individer.

Behörighetskrav

90 hp i nationalekonomi på grundnivå, varav 30 hp på C-nivå (G2F). Engelska B/6 från gymnasiet, eller motsvarande. Matematik för ekonomer I D7, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda gruppövningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker dels i form av skriftligt prov efter kursens slut, dels i form av redovisning av obligatoriska arbetsuppgifter. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår i slutet av augusti. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren. På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos den Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden begära att annan lärare utses att bestämma betyg. Den studerande som antagits till Offentlig ekonomi D16, 7,5 hp, skall kunna examineras på kursen upp till två år efter att kursplan för aktuell kurs ersatts av ny kursplan eller att kursen lagts ner. TILLGODORÄKNANDE Studierektor vid institutionen för nationalekonomi beslutar om tillgodoräknande av kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan skall anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. För ytterligare information, kontakta studievägledaren.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 1

Eventuellt "övrigt kursmaterial" tillhandahålles till självkostnadspris i samband med undervisningen.

Baslitteratur

Leach John
A course in public economics
Cambridge : Cambridge University Press : 2004. : 413 s :
http://www.loc.gov/catdir/toc/cam031/2003046123.html
ISBN: 0-521-82877-5
Se bibliotekskatalogen Album