Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Handledd studiepraktik, 30 hp

Engelskt namn: Supervised Practical Work

Denna kursplan gäller: 2009-08-31 till 2019-03-17 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2NE031

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Prefekt, 2009-01-19

Innehåll

Under praktiken skall den studerande: • Få tillfälle att tillämpa de i teoriundervisningen inhämtade kunskaperna. • Få en kompletterande grund för fortsatta teoretiska studier och framtida yrkesverksamhet. • Få erfarenhet av ekonomiska metod- och utredningsproblem. • Få kännedom om praktikarbetsplatsens uppgifter och resurser. • Få kännedom om praktikarbetsplatsens ställning och roll i samhället samt relationer till andra organ och myndigheter.

Förväntade studieresultat

Praktik och teoretisk utbildning skall vara kompletterande. Den teoretiska utbildningen skall komma till användning under praktikperioden och praktiken skall kunna tillgodogöras i utbildningen (exempelvis uppslag till examensarbete).

Behörighetskrav

Univ:För tillträde till kursen krävs normalt att den studerande genomgått tidigare kurser inom Politices magisterprogrammet (alternativt med miljöinriktning) med godkänt resultat. Praktiken påbörjas tidigast efter femton avklarade högskolepoäng på C-kurs och senast innan magisteruppsatsen.

Undervisningens upplägg

Handledd studiepraktik kan göras inom offentlig förvaltning, organisationer eller företag, i Sverige eller utomlands. I samråd med programvägledaren ordnar den studerande själv sin praktikplats. Det utgår ingen ersättning till studenten för uppkomna merkostnader i samband med praktikens fullgörande. Kursen omfattar obligatoriska studier på heltid under en hel termin, dvs praktikanten följer gällande arbetstider på praktikplatsen. Särskilt utsedd praktikhandledare har tillsammans med programvägledaren det pedagogiska ansvaret för utbildningen på praktikplatsen. Som utgångspunkt är praktikhandledarens roll att: • Upprätta en individuell praktikplan. • Ge stöd och hjälp med att lösa konkreta frågeställningar. • Förmedla kunskaper om hur teori och praktik kan vävas samman. • Göra praktikanten medveten om sina egna resurser och möjligheter. • Ge informell information om krav och möjligheter som rör yrkesrollen.

Examination

Den studerande skall omedelbart efter praktikperiodens slut lämna in en redogörelse över praktikens uppläggning och innehåll. Denna praktikrapport är ett obligatoriskt moment under studiepraktiken. Den skall ha sin utgångspunkt i programmets teoretiska studier och bygga på kunskaper och erfarenheter som inhämtats under praktikperioden. I rapporten skall särskild vikt läggas vid att beskriva varför den studerandens är lämplig för denna arbetsplats. På kursen ges ettdera betyget underkänd eller godkänd. För att erhålla betyget godkänd på kursen krävs att praktikhandledaren inlämnar ett intyg om fullgjord studiepraktik samt att praktikrapporten inlämnats till programvägledaren och godkänts.

Litteratur

Giltig från: 2009 vecka 36

Ingen litteraturlista finns.